24 mei 1987 – 14.15

Kinderen, gelooft gij allen in de Boodschappen die Ik Mijn dochter Elisabeth laat neerschrijven ?
Velen drijven er de spot mee, dat Uw Hemelse Moeder hier verschijnt. Zij geloven Mij niet. En waarom dan niet zult u zich afvragen ?
Ja, u ziet het, dat terwijl u bidt en zingt, aan Mijn dochter dat alles voorbij gaat, maar alleen Mijn Stem hoort en alles noteert wat Ik u allen te zeggen heb.
Velen gaan naar verre landen, want daar is het alleen maar echt.
Omdat het gesprokene door Mij niet dezelfde woorden bevatten als in Lourdes en Fatima en andere werkelijke genadeoorden, zou dan Berlicum geen gezegende Plaats kunnen zijn ? Jammer, dat zelfs Priesters Mijn dochter Elisabeth omschrijven als zijnde een bedriegster.
En als er dan kinderen zijn die naast hun maandelijkse circulaire een Boodschap bijsluiten die van de Turris Davidica is, krijgen zij een reprimande van Priester en leken. Zelfs op plaatsen waar Ik niet verschijn en nooit ook maar aan Woord gesproken heb, worden graag bewaarheid door deze spotteraars.
Als Mijn Boodschappen, hier gegeven, dezelfde woorden bevatten zouden, als die van andere genadeoorden komen, dan zou Mijn dochter het hebben overgeschreven uit een of ander boek. Men gelooft niet, dat Maria aan een gewone vrouw Hemelse Boodschappen doorgeeft.
Zou Nederland Mijn waarschuwingen en Goede Raad dan niet nodig hebben ? Dit land zal Ik proberen te redden voor de ondergang, maar dan moet er veel gebeden worden, dat ook de Priesters zullen geloven en ook uit durven dragen, dat Hun Aller Moeder werkelijk op deze Plaats verschijnt.
Bidt tot de H.Geest, opdat Hij het verstand verlichte en Zijn Wijsheid en Kracht verleent aan hen die deze gezegende Plaats verachten en naar het land van bedrog verwijzen.
De duivel slaapt niet en het vlees is nog niet dood; daarom moet ge niet ophouden Mijn kinderen u op de strijd voor te bereiden, want links en rechts zijn er vijanden die nooit rusten.
Wie van de wereldse mensen zou niet gaarne vertroosting en blijdschap aannemen als hij die kon krijgen ?
Sommigen hebben “Jezus hun Verlosser” steeds op de lippen, maar weinig in het hart. Daarom is het zeer te betreuren, dat velen zo weinig aandacht schenken aan dit heilrijk geheim, dat de Hemel verblijdt en de gehele wereld behoeden wil voor al het kwaad.
De Liefde van Jezus en Zijn Moeder vermindert nooit en de rijkdom Zijner Verzoening raakt nooit uitgeput. En daarom handelt Hij zo mild met Zijn uitverkorenen, de Priesters en Religieuzen, maar ook met u allen, opdat allen naar waarheid zullen weten en ondervinden, hoe zwak zij zijn uit zichzelve en hoeveel goedheid en Genade zij van Hem verkrijgen.
Bidt veel om goede Klooster- en Priesterroepingen, maar ook heel bijzonder voor hen, die het Moederschap in zich dragen, opdat zij het kind, dat God hen gaf, door en met de liefde tot twee zielen, dat dit ongeboren wezentje ook het levenslicht vergund worde.
Dit jaar, dat in het teken zal staan van de verering van Uw Hemelse Moeder, zal voor allen veel vruchten dragen. Help daarom hieraan mee te werken door middel van uw dagelijks gebed.
Moge de Heilige Vader de Paus Joannes Paulus op u allen rekenen dat gij ware volgelingen van Christus en zijn onderdanen zult zijn.
Moge de H.Geest u behoeden voor alle onheil en het vele onrecht, dat uw land bedreigt.
Vandaag moet gij uw Geestelijke Leider, Mijn Priesterzoon, missen, doch in de geest zegent hij u allen, welke aangevuld wordt door Mijn Liefde voor u ! Daag !

Aanmelden voor de nieuwsbrief