24 februari 1980 – 01.00 Vaak is het gelukkiger om jong in vrede te sterven, dan oud met een ellendig leven te eindigen.

Mijn kinderen, bent gij of aan van uw dierbaren ziek, vraagt gij het eerste ogenblik om genezing te bekomen. Gij kunt moeilijk afstand doen van deze aarde, omdat deze wereld zovele dierbaren bevat die om u heen zijn.
Hebt gij er wel eens over nagedacht of er ook maar aan ogenblik bij stilgestaan, dat een lang leven niet altoos beter, maar weleens de zondenschuld doet opstapelen?
Wees daarom altijd bereid, dat men u zo bevindt, dat u altijd gereed bent! Dit zeg Ik u niet om af te schrikken, doch alleen als Moeder u te blijven toespreken het goede proberen te doen. Want degene, die probeert, is steeds op de goede weg!
Meen niet als gij in uw vroegere fout steeds hervalt, dat Jezus of uw Moeder niet meer van u houdt.
Waarom blijft de Goede Herder dan altijd een open oog houden voor het schaapje dat telkens een andere kant op wil? Zijn Wij er dan niet om u te beschermen? Is het dan niet voor u verschrikkelijker te sterven, dan zo nog langer te leven?
Men vraagt zich dikwijls af: Waarom moet dit jonge leven zo plotseling worden afgebroken? Omdat zij gelukkiger zijn in vrede te sterven, dan met een ellendig leven te eindigen. Toch wil dit niet zeggen, dat alle jonge levens daarom zo vroegtijdig moeten heengaan.
Ook vraagt de Heer vaak offers, want moet de een zijn leven geven, kan dit een waarschuwing betekenen voor de ander om een ander leven te leiden.
De ene zijn dood kan voor de andere overwinning betekenen!
Weinigen worden weliswaar door ziekte verbeterd, zoals anderen, die eens weer verre pelgrimstochten maken, zelden heiliger worden.
Ge vraagt zich wellicht nu af, wat moeten we dan doen?
Moet Ik nu steeds blijven spreken: “Kinderen bidt, want de wereld staat er slechter voor als ooit geweest is”!
De mens zoekt het geluk op aarde, wat heel goed te begrijpen is, maar ook moet ge aanleren, dat elk kruisje, al is het nog zo klein, een grote waarde heeft in het Oog van God, tenzij het met onwil gedragen wordt.
Dank de Heer telkens voor de nieuwe morgen en loof Hem als gij die avond ervan ook hebt gehaald!
Veel goeds kunt gij doen terwijl ge gezond zijt, maar wat gij in ziekte zult kunnen is bidden om kracht en gelatenheid.
Lijden duurt lang als het zwaar valt, maar hebt ge er wel ooit bij nagedacht, dat een eeuwig lijden geen einde meer kent?
Beter is het nu bijtijds te zorgen en anderen goed te doen, dan te wachten tot anderen u daarin voor zijn. Wees toch steeds de minste, even zoals Ons Kind te Nazareth, Die de Koningszoon is en was, doch het Zich niet liet aanzien. Houd u steeds als vreemdeling, als een reiziger, die zoeken blijft waar de beste schat verborgen ligt. Het is beter zich nu te reinigen dan door te gaan op dingen die ge niet begeren moogt.
Hoe meer ge uzelve spaart en uw zinnelijke lusten opvolgt, hoe zwaarder gij hierna gestraft wordt. Leer derhalve nu een weinig te verdragen, want hoe zult gij dan de eeuwige pijnen kunnen doorstaan.

De waarheid zal u leren, dat gij niet tweemaal algehele vreugde zult kennen, want als gij hier door het leven gaat zonder tegenslag, doch enkel en alleen geluk uw deel zijn, zult gij later niet regelrecht de eeuwigheid ingaan om met Christus te heersen. Vrees echter noch dood of oordeel als gij al de Geboden onderhoudt!
Wie vindt het moeilijk als hij weet er een eeuwig loon mee te verdienen? Blijft gij getrouw en ijverig in het goede, God zal u dan ongetwijfeld het overvloedige vergelden!
Als gij alles neerlegt in de Handen uwer Moeder zult gij gereinigd worden van alle eigenliefde.
En met welk een welgevallen zal de Heer ze dan aannemen, want Zijn Moeder zal Hij nimmer iets weigeren. Ik zal u krachtig aansporen om alles te zien en te vinden in uw Schepper!
Wanneer gij na een vermoeiende dag u ter ruste wilt leggen en gij kunt met uw beste wil niet uw gebeden tot aan een goed einde brengen, vraag dan of uw Engelbewaarder uw lofprijzing de Vader aanbiedt en of hij elk uur van de nacht de groetenis brengt aan de Vader, Die alles heeft voortgebracht, vraag hem de groetenis te brengen aan de Zoon, Die met Zijn oneindige Liefde voor u, de Hemel wagenwijd heeft opengezet en tenslotte geeft hem de groetenis door aan de H.Geest, Die op Zijn beurt de Tempel van de Allerheiligste Drieeenheid groeten zal.
Als gij zich noemen wilt trouwe dienaar van de Moeder Gods neem dan dit van Mij aan: dat gij niet alleen Godvruchtige oefeningen doet, maar ook alle handelingen ernaar richt, teneinde uw Schepper volmaakter te dienen en te verheerlijken, welke gij het beste kunt verrichten in vereniging met Mij!
Luister dan naar het Woord wat Jezus eens sprak: “Evenals een woekeraar nooit vrijwillig de gelegenheid laat ontsnappen om nieuwe winst te bekomen”, zo zal Ik nog veel minder toelaten, dat een enkele gedachte van u, noch een enkele beweging, waarvan de liefde de drijfveer was, zonder voordeel van uw zielen blijft.
Als een ziek kind verlangt zich aan de borst van zijn moeder te vleien, waarom zou dan de Grote Geneesheer Zijn Heilige Moeder niet die Kracht verlenen, dat Zij alle lijden weg kan nemen?
Als gij de Tranen en Angsten zoudt bezitten die Ik gekend heb om de angsten en het verlies van Mijn Kind in zulk een doodstrijd, zoudt gij ze bij elkaar brengen en ze doorgeven aan de Vader met te zeggen: “Leer mij Uw Heilige Wil kennen, maar ook met liefde aanvaarden”!
Vraag de draagkracht en draagwijdte van uw lijden van uw Moeder, want Haar verlangen is veel groter om ze u te geven, dan uw verlangen om ze te verkrijgen.
Durft gij in deze Vastentijd, die Heilig is, uw handen drukken om de Wonden van Jezus te verzachten, zodat Zijn Lijden hierdoor verlicht wordt? Wat doet gij zelve wanneer gij ergens pijn hebt? Brengt gij uw hand dan ook niet naar die tere pijnlijke plek? Kom doe er wat aan, eer dat Zijn Lichaam sterft van uitputting. Geef Hem geheel uw hart, dat Hij u ter leen gaf, geef Hem uw lippen om Zijn Wonden te eren en geef Hem uw ziel om alleen Hem te behoren, dan wordt Zijn Lijden dragelijker voor deze grove beledigingen der wereld!
Rust uit bij Hem, dan zal uw hart vol vrede zijn!

Aanmelden voor de nieuwsbrief