24 april 1983 – 14.45

Mijn goede en dierbare kinderen !
Gij zijt hier gekomen om niet alleen Uw Moeder te vereren met uw gebeden, maar toch zeker om Het H.Huisgezin alle eer en glorie te geven, dat Het toekomt.
Deze plaats die gij hebt willen betreden zullen eens de Voeten bevatten die van Jezus zijn en daarmee de grond aanraken uwer voorvaderen en ouders die steeds hebben gebeden tot hunne Heer en God.
Velen van de kinderen dezer aarde vragen om bijstand aan Jezus, Hij Die hen verlost uit de klauwen van deze misleidende wereld.
Weet kinderkens, dat niet alleen naar het zien van Het H.Aanschijn gij Uwen Jezus aanschouwt, doch dat Hij ook werkelijk tegenwoordig is op deze H.Plaats. Niet in het Tabernakel rust Hij in uw midden, maar onder de gedaante van de nu Onzichtbare Hostie van uw ogen.
Hij leeft in vele uwer harten nog voort, gij die Hem hedenmorgen met alle liefde die in u is een plaats hebt bereid.
Als een ciborie hebt gij Hem die warmte gegeven die alleen Jezus toekomt, Hij Die de Verlosser der wereld is, de Vader van alle mensen, de Zoon, Die u alle liefde gaf toen men Zijn Heilig Hart ook nog doorboorde.
Ook dit was nog niet genoeg, want men vond, dat Hij niet dood was. Men was bang, dat niet hun doel bereikt was waarmee men de “boosdoener” uit de weg moest ruimen.
Bemin Hem daarom meer rechtstreeks vanuit uw harten !
Laat uw liefde ook uitstralen naar uw broeders en zusters. Want als ge deze tekort doet, zijt ge niet op weg om Uwen Oudsten Broeder Jezus Christus te geven van alles wat in u leeft.
Zijt daarom niet kritisch, wanneer hier op de plaats van Mijn Hofke iets gedaan wordt wat ook nodig is.
Zegeningen zullen niet worden verricht, daar men met en uit de gedachten niet zuiver denkt.
Het bronwater wat Ik voorheen zegende zal nu zolang totdat er geen enkele kritiek meer wordt gegeven, alleen door reine Priesterhanden de zegen mogen ontvangen.
Waarom zou en moet er immer gesproken worden over financiële belemmering? Doet Mijn Moederhart dan niet genoeg voor Mijn kinderen ?
Moge de Almachtige God vergiffenis schenken aan hen die Mijn Hofke besmeuren en verachting bezorgen door de vele kritische opmerkingen aan de bestuurders welke niet gerechtvaardigd is.
De Koning der Hemelse Glorie moge u allen vergeving schenken wanneer ook gij misschien de spreekbuis waart geweest van deze onprettige omstandigheden.
Weet gij ook de reden hiervoor ? Denk dan na wat Ik hiermee bedoeld heb te zeggen !
Jezus, de Heer der Heerscharen, kunt gij niets wijsmaken en nog minder bedriegen.
Kom dan bij Mij en leg al uw goede voornemens aan de Voeten van Het Hart van Jezus, die van Vader Jozef en Uw Moeder Maria !
Wij zullen u Onze barmhartige liefde niet onthouden, maar veeleer vergevingsgezind zijn.
Mijn kinderen mag Ik daarom als Moeder van allen u nogmaals op het harte drukken, dat gij veel bidt en smeken zult om de ongeboren mens te laten leven ?
Alles groeit en bloeit buiten en de geur van de bloesems van een zuivere lucht proeft en smaakt gij.
Laat daarom deze kleine levende wezentjes ook genieten van alles wat u niet onthouden wordt. De H.Geest zal door uw gebeden en uw sterke wil om te blijven strijden voor deze onschuldigen willen doen wat mogelijk is.
De Priester, die u in alles steeds begeleidt, heeft u nu al reeds vergiffenis geschonken door de woorden die hij sprak van de H.Absolutie !
Niets mooiers is denkbaar en zuiverder in de Ogen van God, daar een ziel Zijn Opgestane Heer hierdoor looft en aanbidt door een zuivere liefde en een veel uitgroeiender straling, waardoor de ziel geheel genezen is.
Moge gij allen de zegen ontvangen van Mijn Priesterzoon, die met het uitspreken en de Handoplegging Uwer Moeder tesamen werd gebracht.
Kniel, om Gods Zegen te ontvangen, die komt van de Vader, Zoon en H.Geest !
Mogen dan door dit teken, dat u ten tweede male gegeven werd, uw zielen zuiver zijn van elke smet.
Ik dank en groet u met …Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief