23 juni 1985 – 14.10

Kinderen luister naar de Woorden welke Ik vanuit dit Genadeoord tot u allen richt.
In uw jeugdjaren werd u reeds voorgehouden, dat Jezus, Mijn inniggeliefde Zoon, Zich 40 dagen en nachten terugtrok in de woestijn om er te vasten en te bidden tot Zijn Vader.
Gedurende deze dagen was Hij Zich bewust welke Kruisgang Hem te wachten stond. De angst om deze Lijdensweg was groot, maar de liefde tot Zijn volk was groter nog en dit bracht Hem tot volledige overgave, om door de gruwelijkste Kruisdood de zonden van de mensheid uit te boeten.
Allen, die van Zijn Vader het leven kregen en nog zullen krijgen, wilde Hij redden van de ondergang, want daartoe was Hij op de aarde gekomen.
Ook nu nog lijdt Hij, daar Zijn wrede geseling en onmenselijke lijdenskelk niet begrepen wordt. Zijn Goddelijk Hart wordt telkens opnieuw doorboord om de wreedheid, die men Zijn schepselen aandoet. Dagelijks opnieuw wordt Hij vele malen gegeseld om het zwakste, weerloze vruchtje, dat reeds bij de inplanting der moederschoot aan zijn menselijk bestaan begint.
De vraag van de Priester bij de inzegening van twee gehuwde mensen was en blijft, of zij bereid zijn de kinderen uit hun huwelijk geboren, als geschenk van God te aanvaarden en deze te laten delen van hun liefde.
Ieder afzonderlijk heeft toen, bevestigd door hun jawoord, dat zij de vereiste geboden zullen onderhouden.
Want op de tegenstelling daarvan is het huwelijk niet gezegend, dus onwettig !
Ja, miljoenen niet te tellen echtelieden denken zelf te beschikken over vernietiging van de vrucht in wording, hun kind.
Hoe dikwijls wordt er niet nadrukkelijk geuit : “het is mijn kind en daarmee kan ik doen en laten wat ik wil !”
O ongelukkigen !, weet ge dan niet, dat de vrucht van het ongeboren leven niet uw lichaam is ? Gij hebt er zo geen zeggingschap over, al is dit tere wichtje verwekt door het aan worden van elkanders lichaam.
Werp niet opnieuw de lanssteek toe aan Het Goddelijk Hart, om daardoor Zijn laatste druppel Bloed over de aarde te laten stromen door de moorden op deze kleinen !
Als gij niet gewenst waart, zoudt ge dan uw ouders kunnen beminnen?
Maar nog erger, als uw vader en moeder jouw leven lieten ontnemen door de aborteur om maar niet geboren te zullen worden, is erger dan liefdeloosheid.
Een Christelijk huwelijk bouwt de Kerk op.
En voortgekomen uit dit Sacrament vindt de Kerk in het gezin zo haar wieg en de plaats waar Zij haar eigen inlijving in de mensengeneratie kan verwezenlijken en deze zich op hun beurt in de Kerk kunnen bijvoegen.
Het huwelijk is gericht op de eenheid van de echtgenoten en de voortplanting van nieuw leven. Deze beide aspecten van het huwelijk kunnen niet van elkaar gescheiden worden.
Bidt Mijn trouwe gebedskinderen en onderhoudt de geboden die Christus u allen gegeven heeft. Geef geen kritiek op uw partner, noch op degenen die u omringen door te zeggen, dat gij van elke vriendschap verstoken blijft.
Als u kwaadspreekt van deze mensen en uw hart in opstand komt, daar ge meent met alles alleen te staan, zal de schuld eerder bij uzelve rusten. Behoudt de liefde tot elkaar, dan vindt ge geluk in uw huwelijksleven, zodat uw kinderen niet kunnen of hoeven te zeggen: “Wat is er omgegaan in het hart van onze vader, toen moeder hem niet wilde begrijpen “? Elk kind zoekt naar de liefde van zijn moeder, omdat zij degene is die met haar kroost dagelijks omgaat. Maar als zij meer naar vader neigen om getroost te worden, moet ge eens bij uzelf te rade gaan, dan zult ge ontdekken en moeten toegeven, dat het ook anders kan.
Ook gij die een andere levenstaak hebt, moet de waarheden van het geloof onderhouden.
Bidt en doet boete en geef elkander die liefde, welke Christus als 1ste gebod gegeven heeft.
Al gelooft u niet in de echtheid Mijner Boodschappen te Berlicum in Nederland, zal dit geen oorzaak bevatten om door God gestraft te worden. Maar als u Zijn Geboden niet nakomt zal het u zwaar worden aangerekend.
Bidt en bemediteer het “Onze Vader”, wat Christus ons gegeven heeft. Al wat dìt gebed u voorhoudt te doen, zal de liefde in u doen groeien en toenemen voor elke mens via Het Goddelijk Hart van Jezus. Aan dit “Hart”, wat allaan liefde kent en geeft, zij alle eer en lof en moge u Zijn ruim, doorstoken Hart, dat brandt van liefde tot u, altijd zegenen, door de Handen en het gebaar van Zijn Dienaar, Mijn Priesterzoon.
Die troost geef Ik u ! Ave !

Aanmelden voor de nieuwsbrief