23 juli 1989 – 14.07

Kinderen, Mijn Moederlijk verlangen kreeg het gevoel dat Ik hier moest zijn, daar Ik Uw noodkreet kende.
De verwachting ener kostelijke Genade is niet altijd toereikend om uwen wil te bewegen, zich met een uiterste beslissing voor de deugd te verklaren.
Wanneer Mijn Hofke in het Brabantse land bezocht wordt is er niet overal geloof te vinden, want menigkeer gaan critische blikken naar haar, die ook nu weer alles noteerde wat Ik haar dicterend voorhield en het meteen uit handen gaf daar zij haar stem tijdelijk miste, om het allen te laten horen wat er op schrift stond en Ik er de Mijnen voldoende op wees hoe men leven moet om de Genade van liefde en deugdzaamheid te bekomen.
Gij behoeft ze niet meer te verwachten want gij bezit ze reeds als gij uwen medemens liefhebt.
De angstige onzekerheid, die zovelen met een goed geweten, niet wetend wat hun te doen staat, kwelt, is u onbekend.
Als gij Het Boetesacrament waardig ontvangen hebt en Jezus daarna bezit mag nemen van uw hart, dan draagt gij in u het ongeschapen Licht, dat Zijn Stralen werpt in uw zielen.
Gij hoort in het binnenste de Zoete Stem van Hem, Die onderwijst zonder te kwetsen, Die berispt zonder bitterheid en Die troost met het oogmerk om te verbeteren. Gij kunt u gelukkig noemen, met zekerheid te weten dat ge met Hem verenigd bent en niet te zijn overgelaten aan een blind geloof en een onzekere hoop.
Laat uw harten luisteren naar de Woorden die Hij tot U richt.
Uw smekend verlangen zal Hij niet onverhoord laten; altijd zal er ergens een lichtpuntje zijn, waar gij uw wensen naar richten kunt.
Zeg daarom nooit, als gij veel te verduren krijgt : ” Ik geloof niet dat er een God bestaat !”
Dit kan Ik U zeggen : Als U of een van Uw dierbaren veel te lijden heeft, dat er altijd nog Iemand is die aan deze mens denkt. Hij volgt U overal waarop gij ook Uw gedachten gericht houdt. De mens die beproefd wordt, daar is God mee bezig. Hij laat die ziel nooit alleen, al lijkt het soms dat Hij niet luistert.
Hij die zich niets aantrekt van Gods Geboden zal volgens het mensenoog altijd geluk beschoren zijn en ook zal hij de mens die het ene na het andere offer te verduren krijgt durven naroepen : ” Zie je wel dat je met bidden niets bereikt !”
Hoe vaak wordt er gezegd : ” Ik bid niet meer want er lijkt geen God te bestaan. Hij hoort mij niet !”
Weet dat bij God alles mogelijk is, geef daarom geen moed verloren!
Mocht Ik ooit gesproken hebben dat U genezen zult, maar de genade van het genezingsproces valt U te lang, dan hebt U weinig of geen vertrouwen en zal het wonder niet geschieden.
Kinderen opnieuw durf Ik U te vragen om te bidden voor de Priesters, want er zijn Zonen van de Kerk, die Mijn Boodschap betitelen als leutertaal en toch zonder het te weten Mijn Woordenschat gebruiken. Zij willen toch Mijn uitspraak ontvangen, maar geloven niet in Mijn Verschijnen als de Turris Davidica.
U zingt en bidt : ” Ach zendt ons Priesters Heer, wij zijn alleen!” Dit zingend gebed zal verhoord worden.
Bidt voor den Opperherder de Paus, want de meesten zijn Hem ontrouw.
Priesters zijn sporadisch kenbaar en de mens in nood vindt hem niet.
Weet, dat aan van dezen, die de Priestertoog draagt, hij zal U vandaag op afstand Zegenen en moge deze rijkelijk op U en de Uwen blijven rusten. Ook Mijn Moederzegen zal U nimmer ontbreken.
Weest gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief