23 februari 1979 – 02.30

Men moet voelen, dat men klein is wanneer men kinderen genoemd wordt. Een kind, dat het woord kind zijn waardig is moet weten, dat men hem kan dragen naar eigen goeddunken en dat hij zich aan zijn Vader en Moeder onderwerpt, want dan alleen dragen zij die naam met oprechtheid.
Ik ben met Mijn Lichaam ten Hemel opgenomen, om nog meer het Moederschap naar voren te laten komen, ja, dit aan al Mijn kinderen uit te dragen.
Wanneer men niets vreest zal Ik Zelf u bij de minste gevaren aan Mijn Hart drukken. Ik wil u allemaal als kinderen zien en wanneer ge te lijden hebt, doet ge dat in vereniging met Mij. Ge bent nooit alleen al meent ge zich door elkeen verlaten te voelen.
Weet, dat Ik altijd om je heen ben. Ik zal je nooit uit het Oog verliezen, want dan zou Ik geen Moeder genoemd kunnen worden.
Ik verzamel Mijn kinderen zo gaarne in gebed om Mij heen.
Bid dan in alle nederigheid en eenvoud en schaam je nooit dat gij het bidden niet hebt verleerd.
Wees niet bevreesd, dat men met u de spot zal drijven, maar steek uw licht op en gij zult ontelbare zielen de weg kunnen tonen die voor iedereen nog open ligt.
Door Mijn tussenkomst zal dit vuur brandend blijven en de man van het verderf zal geen kans zien om het te doven.
Maak u gereed en haast u, want de dag van vertrek komt steeds dichterbij. Laat uw hechting aan het wereldse geen hinderpaal zijn, maar wees veeleer een steunpilaar voor uw medemens, dan zult ge het gevaar ontlopen om de verkeerde kant op te gaan.
Wie nog twijfelt aan Mijn Boodschappen, wie zich afkeert van Mijn Waarschuwende Stem, wie de weg kiest van het verderf, hij is arm van geest.
Kijk nooit naar je zelf of beklaag je nimmer, want als ge de weg volgt, die Ik u voorhoud bezit ge meer dan de grootste rijkdommen van deze wereld.
Weet, dat deze weelde maar kort en tijdelijk is en wees niet verbaasd wanneer de laatste dag is aangebroken, want elkeen is gewaarschuwd en heeft dan niet te klagen.
Men vergeet, dat het grote ogenblik om afscheid te nemen een groot geheim is. Daarom deze nieuwe waarschuwing.
“Zie niet om naar het verleden, maar bereid u voor naar de toekomst!”
Weet, dat Mijn Zoon niet voor enkelen Zijn Leven heeft gegeven, maar voor elk schepsel, dat Hij heeft voortgebracht, elke mens die het bestaan waardig was.
Hoevelen zullen deze Boodschappen verachten en er de spot mee drijven, doch ze weten niet, dat ze deze spot zichzelf toebrengen.
Ik sta hier om te roepen, maar weet, dat eens het einde er is om nog Mijn smeken te horen.
Waak en bid, dat ge het einde alleen maar kunt toejuichen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief