22 juli 1990 – 14.07

Voor velen is vandaag de negentigste maal van een gezamenlijke Bedevaart naar Mijn Hofke in Berlicum N.Br. begonnen en daarmede Wil Ik gaarne Mijn kinderen geluk Wensen en Zegenen, althans de Moederzegen geven.
U blijft het liefste in eigen land en laat U door niemand beinvloeden om naar andere oorden te trekken welke niet van de Hemel zijn.
Al zijn er dan ook de samenkomsten naar diverse landen massaal te noemen, wil niet altijd zeggen dat de Heer, Uw Hemelse Moeder of andere Hemelingen er werkelijk Verschijnen. Laat U ook niet wijsmaken dat overleden familieleden, dan wel anderen, gezien worden, welke naar eigen inbeelding meestal ‘s-nachts even te zien zouden zijn.
Niet zomaar komen zij, zonder iets te zeggen, naar de aarde toe om zich even te manifesteren dat ze werkelijk met hun lichaam en ziel zichtbaar zijn.
En neem ook van Mij aan, dat helderziendheid niet van de Hemel is, maar zieleschouw der Priesters wél kan bestaan.
Als er zelfs in drukwerk verschijnt dat Pater Pio aan bepaalde personen zich te zien zou geven, is niet waar. Zodra iemand door de Kerk als Heilige wordt erkend, kan het zijn dat deze met lichaam en ziel zich vertoont aan enkelingen. Neem dit dus voor eens en altijd van Mij, Uw Hemelse Moeder, aan, zodat er geen enkel misverstand wordt verstaan, noch bestaat.
Gelijk Jezus Christus Zijn Offer reeds begon met Zijn Menswording, zo moeten ook jullie Mijn kinderen, geen enkel ogenblik van den dag U aan de geest van het offer onttrekken, waarin Hij op Het Altaar en in Het Tabernakel Uw Voorbeeld is zonder ophouden.
Wat kan de herinnering aan de Geheimen van Calvarie niet bewerken in Uw ziel die Hij Liefheeft?
Vraag, dat gij ze met een levendig geloof, een vaste hoop en een grootmoedige liefde kunt zien, zodat de Kracht Die er van uitgaat Zich over heel den dag uitstrekt, dan zal Jezus Christus Uw Heer aan Uw harten de gesteltenis Verlenen, dat U allen bereid zult zijn U in de geest met Jezus in te dringen van Zijn Offer.
Wanneer de Heilige Mis aanvangt, moet gij in zoverre dit mogelijk is, de Kerk navolgen, Die een zo hoge verering jegens dit Verheven Offer aan den dag legt, dat deze U herinnert aan de woorden van de H.Johannes Chrysostomus: “Wanneer de Mis begint, zijt gij niet meer op de aarde, gij bent dan in de Hemel onder de Engelen en Heiligen, Die met diepen Eerbied Het Lam zonder vlek, Dat Geofferd wordt voor de zonden der wereld, Aanbidden.”
Kinderen, gaarne Dank Ik jullie voor de vele grote en kleine weldaden ter Mijner Ere gegeven en voor de prachtige versiering der rozen en bloemen welke U Elisabeth opdroeg hier neer te laten zetten voor de Bedevaart welke U nu gezamenlijk houdt voor de negentigste keer.
Weet, dat Ik U allen Liefheb want het is niet te tellen voor de komsten aan deze Plaats.
Moge de Leider, Mijn Priesterzoon U allen Zegenen in Naam van de H.Drievuldigheid en alle Heiligen.
Ook Mijn Gebaar ontbreekt niet. Ave.

Aanmelden voor de nieuwsbrief