22 juli 1984 – 14.30

Opnieuw heb Ik de weg gekozen, die Mij steeds dierbaarder wordt, omdat het aantal van Mijn kinderen steeds vermeerdert om naar Mij te luisteren.
Wanneer Ik een Boodschap geef is zij niet alleen bedoeld voor hen die aanwezig zijn of vertoeven op de plaats van Mijn Verschijnen, maar voor allen, ook voor hen die niet willen geloven, dat de Moeder van Jezus nu nog naar de aarde komt. Want waarom vragen velen zich af spreekt Zij zo vaak tot de mensen ? Zoveel woorden heeft Zij niet nodig om de wereldbewoners kennis te geven van Haar opdracht. Op geen enkele plaats heeft Zij ooit zulke lange Boodschappen gegeven, doch veelal deze ene regel gebruikt : “Bidt, bidt vaak de Rozenkrans !”
Op de ene plaats kan Zij weliswaar volstaan met ene waarschuwing.
Bij een kind kan aan woord van zijn vader voldoende zijn om te luisteren naar zijn wijze raad, terwijl hij op het andere geen vat kan krijgen, zelfs na lange gesprekken is het weer snel vergeten, alles. Ook hier is het nodig, dat Ik breedvoerig, zonder beperking en vrijuit Mijn Woord tot allen richt.
Waarom zal men alleen in Mijn Woord geloven als er wonderen geschieden ?
Is het dan niet groots te noemen, als er zoveel mensen het gebed als een gewone dagtaak beschouwen ? Men wil alleen de wonderen van lichamelijke aard zien. Ik ben niet gekomen om elk kind van zijn kruis en lijden te ontdoen, maar veeleer om zielen te winnen voor het Koninkrijk van Christus.
Niet immer zal Ik hier blijvend tot u spreken, maar wel zal Ik trachten, dat er voldoende herders zijn om de schaapkens – Mijn kinderen – te leiden op de goede weg.
Een mens heeft meestal behoefte om te bidden, als hij de kerkdeur gesloten vindt. Uren heeft hij er voor over om te reizen om zijn hart te kunnen luchten. Hij stort zijn hart gaarne uit op een plaats die noodt tot gebed, te wenen bij iemand die hem troost verschaft en moed inspreekt, zich te ontdoen van al zijn ongerechtigheden en zijn gesloten hart openen voor die éne Herder, Die nog tijd voor hem heeft.
Bidt kinderen, bidt om Priesters ! Bidt om goede Herders voor de Kerk van Christus.
Moge Zijn H.Bloed niet tevergeefs hebben gevloeid voor hen die leven en het eeuwige leven binnen hun bereik hebben.
Waar de zonde tot overvloed komt, daar komt de genade tot rijker overvloed. Dus zoals de zonde heeft geheerst tot de dood, zo zal ook de genade heersen door de gerechtigheid ten eeuwigen leven, door Jezus Christus. Wat de redenen tot dankbaarheid zoveel dringender maakt, is de wijze waarop Jezus de mens verlost heeft. Hij heeft Zichzelf als waarborg gegeven. Hij heeft met Zijn Leven en Zijn Bloed de losprijs betaald.
Geliefden, laat ons elkander beminnen, want de liefde is uit God en wie liefheeft is uit God geboren en kent God, wie niet liefheeft en zijn broeder of zuster belastert, kent God niet.
Gemeenschap met de Godmens, dat is uw kracht en uw levensvreugde. Zij maakt u sterk tegenover uzelf en mild tegenover anderen.
Al wie handelt naar de waarheid komt tot het licht, opdat het van zijn werken moge blijken, dat ze in God zijn verricht.
Hij die u zegenen zal in Mijn Naam, zegt de Heer, hem zal Ik verrijken met die genade om schapen te winnen voor Mijn Koninkrijk!
De Moederzegen die Ik u geven mag is voor allen gelijk, ook voor degene die u zegent.
Wees allen gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief