22 januari 1979 – 07.00

Oh Heer, laat boze tongen spreken: “Ik heb U lief Heer, houd mij vast. Het is nog tijd Heer, hoor mijn smeken, oh red mijn ziel van zondenlast.”
Wanneer gij de goede weg gekozen hebt, zult gij weten niet meer te kunnen ophouden met bidden, maar meer zou de drang in u opkomen, dat gij blijft hunkeren naar nog meer gebed.
Toch moet ge weten lieve kinderen, dat de liefde boven het gebed moet uitstralen. Als deze niet aanwezig is, zal ook je bidden niet worden gehoord.
Kinderen, bidt ook veel voor de Kerkprovincie van Nederland.
Zie hoe de Bisschoppen gevaar lopen de verkeerde weg te volgen.
Houdt elkeen voor, dat abortus moord blijft. Weet lieve mensen, wanneer gij gedood hebt, dat het Licht het vuur zal doven en de duisternis zal u overvallen.
Bidt veel voor Paus Joannes Paulus II, dat hij de ware leer mag verspreiden aan de hele wereld.
Mijn kinderen, beseft toch welke grote Genade u gegeven wordt om telkens door jullie gebeden de Genade te krijgen, dat de Moeder van de Heer tot jullie komt.
Hij lijkt voor de meesten heel gewoon, dat Ik Mij telkens naar de aarde begeef om Mijn kinderen mede te delen wat zij moeten doen, welke Genade hun ten deel valt, welk Groots Plan God voor heeft met het hele mensdom.
In het menselijk bestaan ligt altijd de mogelijkheid open, dat men de Genade niet behartigt, dat men het heel gewoon vindt als men zijn eigen weg bewandelt.
Daarom Mijn kinderen houd Ik jullie voor: verwerp de Grootheid van Gods Liefde niet. Heb eerbied voor Zijn bedoeling en weet te berusten als het kruis zwaar wordt.
Mijn kinderen, wanneer gij dezer dagen zoudt te horen krijgen, dat uw Bisschoppen het eens worden met de abortuswet, laat u dan niet overrompelen door hun mededeling, want dit kan de Vader nimmer toelaten.
Bidt voor allen, die in deze moeilijkheid verkeren en die geen uitweg meer zien om van hun leven een echt huwelijksgeluk te maken.
Waarom denkt ge, heeft de Vader gezegd: “Ga en vermenigvuldig u!”
Dat was niet gesproken tegen de dieren, maar vooral voor de mens, omdat Hij Zijn Gelijkenis graag meer en meer vermenigvuldigen zal.
Christus Mijn Zoon is voor elk levend wezen gestorven en heeft elkeen willen redden.
Waarom zoudt ge, wanneer Mijn Zoon zovele Genade geeft, niet je eigen kind het leven kunnen geven, niet je eigen kind kunnen geven wat het toekomt?
Kent gij allen het Gebod van de liefde?
Ja, zult gij antwoorden, wij zullen liefhebben.
Kies dan voor het leven, dat ontstaan is uit een ware liefde, dat genomen is door twee verliefde mensen, die samen aan wilden zijn en uit dat aanworden met elkaar een groeiend leven tot bloei willen brengen.
Waarom moet dan zo’n wezentje, dat geen geluk gekend heeft, zo snel worden afgebroken?
Zeg Mijn kinderen, dat ook Wij allen liefhebben.

Aanmelden voor de nieuwsbrief