22 augustus 1988 – 14.35

Kinderen, Uw Hemelse Moeder kent al Uw goede bedoelingen.
Gij zoekt naar troost en opbeurende woorden.
Gij kent waarschijnlijk alleen Uw eigen verdriet en ziet niet om naar Uwen medemens, die er veel erger aan toe is.
Laat niet horen, dat U van deze of gene, verschijningen en lichtstralen doorkrijgt, want zo bedriegt ge niet alleen jezelve maar brengt echte Genadeoorden in gevaar.
Wanneer gij de Liefdevolle Zaligmaker ontvangen moogt in de H.Communie en tijdens Zijn Verblijf in Uw hart aan meditatie doet en naar Zijn inspraken luistert, wil dit niet zeggen, dat ge Jezus’ Stem duidelijk verneemt en dat Hij gezegd zou hebben hoe te moeten handelen.
Jezus komt in je hart om naar jou te luisteren en om jou door het gebed te sterken voor de offers, die van je worden gevraagd.
Bidt Jezus vurig om stilte te gebieden aan Uw driften, rust aan al de verbeeldingen, die U meent te hebben gezien en vrede en vergeving schenken aan den evennaaste.
Eerst dan zult ge gelukkig zijn wanneer ge Uwe natuur tot zwijgen gebracht hebt en alleen zult luisteren naar de Stem Zijner Genade.
Nader tot Hem met een wil, die bereid is ter liefde van Hem alle soorten van kwellingen, bedruktheden en lasten te verduren. Want dit is op aarde, het deel der uitverkoren zielen, die vurig wensen, God door geheel haar wezen te verheerlijken.
Kinderen, laat U niet meeslepen met iemand, die zegt, dat er in het diepste van de nacht een of andere heilige een bezoek heeft gebracht.
Zulke uitspraken zijn meestal dromen en daarna is die persoon er zich zeker van bewust, dat er werkelijkheid in schuilt.
Wie vaak het Rozenkransgebed bidt zal de voldoening met zich meenemen, dat hiermee weer iets bereikt is.
Bezoek ook eens, buiten de plichten, de plaats waar Jezus Zich werkelijk door de Handen van de Priester Zich offert op het Altaar.
Vraag God om heilige Priesters.
Bidt om Roepingen voor Zijn Kerk, maar dan wel leden, die Hem trouw zijn en blijven.
Overal hoor Ik de gebeden naar God gericht met oplettendheid aan en overweeg deze in stilte. Leer van Mij, dat de vrede met en voor elkander de vrucht der stilzwijgendheid is.
Denk dikwijls door de dag aan de mensen, welke sterven zonder Sacramenten door een Priester, op hun eeuwige reis.
Vraag voor deze zielen, dat God Zijn Barmhartigheid laat spreken maar ook voor de zielen welke nog moeten boeten in het Vagevuur.
Kinderen, weet dat er altoos een Priester is, die in de geest met U verenigd is. Zijn hart is hier, maar als mens laat men zijn tegenwoordigheid niet toe.
Toch zegent Hij U in de Naam van de Vader, Zoon en H.Geest.
Ik groet U allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief