22 augustus 1982 – 19.15

Hoort het geroep en gezang der Engelen en luister naar de Stem Die komt van den Rechtvaardigen God.
Jezus is zojuist neergedaald in uw aller harten.
Hij heeft het kloppen daarvan gehoord, evenals gij geluisterd hebt naar het ritme van Onze Harteklop, die voor allen dezelfde liefde blijven geven. Moge het zijn, dat Hij eenmaal tot u moge roepen : Komt kinderen, want de vreugde heb Ik u bereid en deze zal ten deel vallen aan hen die alleen de plicht van hun geloof vervuld hebben.
Weet daarom, dat elkeen met dezelfde maatstaf gemeten zal worden.
Twijfel dus niet aan Zijn Gerechtigheid.
Want wenen en knarsentanden zullen zij, die niet naar de Stem van hun geweten hebben geluisterd.
Niemand kan daarom zeggen, dat hij Christus niet vernomen heeft. Want altijd probeert Hij het hart van de mens te treffen, dus ook dat van hen, die zich liever van Hem verwijderen.
Als Koningin mocht Ik het geluk smaken door dezen Verborgen God gekroond te worden, omdat Hij neerzag op de Geringheid Zijner Dienstmaagd. Daarom zullen alle geslachten niet alleen Mij zalig prijzen, maar bijzonder Hem blijven loven en toeroepen :
“Zalig de Schoot, Die U gedragen heeft !”
Geve de Vader, Die allen getuigen liet zijn van de Goedheid Zijner genade, dat deze ook vruchten zullen blijven dragen en dezen uitdragen en overdragen aan hen die dit geluk nimmer gekend hebben.
Gij moogt u gelukkig noemen daar gij behoort tot de kinderen van het Licht, van het geloof en de liefde. Leert dat gij het behouden kunt.
Straks wanneer de eindtijd voor u gekomen is op deze aarde, zorg er dan voor, dat gij Hem tegemoet kunt gaan met Het Licht, dat aan de Toren van David behoort als gij Haar roept.
Gij zijt rijk daar gij geboren mocht worden en gedoopt als kinderen van aan en dezelfde Vader.
Moogt gij Hem daarom begroeten wanneer de grote dag ook voor u gekomen is.
Twaalf Apostelen had Jezus gekozen om Zijn heil te verspreiden door hun opdracht. Gaat ook gij aldoende rond om te verkondigen, dat de nieuwe Adam al voor allen gekomen is en dat leven dat hieruit zijn oorsprong vond, het blijde moge zijn.
Groet daarom Uwen Heer, Die heden uw harten heeft gevuld met Zijn grote genade en laat Hem nimmer tevergeefs blijven roepen wanneer gij de weg niet meer vinden zoudt naar Hem of verkeerde sporen zoudt inslaan om deze alleen te volgen.
Daarom zal de Zegen van de God der Vaderlijke Liefde en Mijn Priesterzoon u allen sterken. Ook Uw Moeder zal u met deze bijzondere genade overladen.
Kniel dan nu, dan zal Uw Moeder met Haar Priesterzoon aan Haar Zijde allen zegenen.
Maria vraagt nu opnieuw of Haar Priesterzoon tegelijk met Haar ons wil zegenen.
Zegenen zal u de Almachtige God, Vader, Zoon en H.Geest en ga allen in vrede !
Allen wil Ik danken en groeten voor de eer aan Hem bewezen en spreek de wens uit, dat u met Hem gelukkig kunt zijn !
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief