22 april 1990 – 14.07

Mijn geliefden !
Het is vandaag Passiezondag en tevens de dag van de Goddelijke Barmhartigheid. Velen hebben aan Zijn Hart de smartelijkste Wonden toegebracht.
Zijn Ziel ondervond in de Hof van Olijven een vreselijke teleurstelling van Zijn volk, zodat Hij uitriep: “Vader, indien het mogelijk is en het Uw Wil is, neem dan deze kelk van Lijden van Mij weg”!
Hij heeft Geleden en is Gestorven voor Zijn hele volk en tevens de laatste hoop voor hen op redding. Zijn Hart is nu nog vol medelijden voor Zijn schepselen en Zijn Goddelijke Barmhartigheid ontvlamt opnieuw als het vuur van Zijn Zuivere Liefde.
Vol ontferming zijn Zijn Ogen gericht op de lijdende zielen in het Vagevuur. Er is geen enkele grens aan Zijn Goedheid en Medelijden.
Mogen mede door Uw offers en gebeden, de Stromen Bloed en Water, Die uit Zijn Hart vloeiden, de vlammen van het vagevuur doven, dan zal ook daar de Macht van Zijn Barmhartige Liefde Verheerlijkt worden.
Zijn Goddelijke Liefde belemmert Hem niet om Barmhartig te zijn. Zijn Barmhartigheid is groter dan alle ellende over de hele wereld.
Put daarom uit deze Bron de Genaden die Uw vertrouwen tot Hem meer en meer zal aanwakkeren.
Kinderen blijf trouw deze plaats bezoeken en Ik zal U sterken in de strijd die U nog te gaan hebt.
Laat Zijn Barmhartige Liefde niet tevergeefs wenden om U te helpen. Was Hij in de Hemel gebleven of van schitterende wolken omringd deze aarde bezocht, wie had dan tot Hem durven naderen.
Nu echter kunt U Hem op het pad van ootmoed en verachting volgen en door vurige gebeden de Genade verwerven het goede te verrichten, zonder dat een menselijk oog het ziet en U de deugd van zelfverloochening eigen te maken, die de mens de zegepraal verschaft over zich zelven.
Verenig U met de mens in nood evenals Jezus Verenigd is met Zijn Vader en zorg, dat U dezelfde gevoelens hebt voor Uw evennaasten als Hij, Jezus Uw Verlosser met U deelt.
Hij zal U kracht schenken om Uw eigenliefde ernstig te bekampen, de wereldse ernstig beschadigde geest te verachten en U op de Vleugelen Zijner Liefde boven al wat vergankelijk is, te verheffen.
Ten einde het Werk van Jezus voort te zetten moet gij in Uw gesprekken de Eer van God en het heil der zielen steeds in het oog houden.
Hoegenaamd geen bitterheid mag in Uw woorden voorkomen.
Den Meester, Wiens Woord zo Zachtmoedig was en zo Machtig, in Uw hart dragend, moet gij U blijven beijveren iets van Zijn Wijze van Spreken over te nemen, teneinde de harten van de mensen, die gij op Uw pad tegenkomt, gemakkelijker voor de deugd te winnen.
Jezus kwam niet alleen op aarde om een klein Kind te zijn, maar om te Leven en te willen Sterven om alle zielen te behoeden voor den eeuwigdurende ondergang.
Help mee de allerzwaksten naar deze plaats te brengen en de Heer zal Zijn Barmhartigheid doen gelden door de Zegen van de Priester, die U daarmee Gods Oneindige Genade doet delen in Zijn Onschatbare Liefde.
Wees niet ongevoelig en besluitenloos voor de Opdracht die Ik U geef.
Verander niet aanhoudend van Uw plan en knoop geen betrekkingen aan met allerlei geloofsgenoten zonder U over de onrust, die deze betrekkingen U baren, te bekreunen.
Ontvang nu de Zegen van deze Geestelijke Leider, Mijn Priesterzoon en Mijn Moederzegen wil Ik gaarne hier insluiten en de Vrede zal met U zijn!

Aanmelden voor de nieuwsbrief