22 april 1984 – 00.20 Pasen

Veel heb Ik U nog te zeggen Mijn kinderen, doch niet allen zullen Mijn Woorden begrijpen en nog veel minder geloven.
Jezus de Verlosser der mensen wilde niet het einde van Uw leven afwachten om Zich aan U te openbaren.
Hij geeft Zich aan U, opdat gij Hem zoudt kennen; Hij verbergt Zich om U Zijn Heerlijkheid eerst in de Hemel te doen aanschouwen.
Welke liefde is opgesloten in de gedachte : Jezus is in Het Tabernakel !
Dit ondoorgrondelijk Geheim leert U, Uw deugden en goede werken zo te vergeten dat God alleen ze ziet.
Dat is meer dan voldoende om U aan te sporen de gedachte aan God in U te doen leven; U door voortdurende toeleg te beoefenen in het besef : God is bij mij, in mij.
Hij woont op een bijzondere wijze in mijn ziel door de heiligmakende genade.
Het kwaad wordt bijna een onmogelijkheid voor hem, die bewust leeft onder Gods Oog.
In zulke levens is geen plaats meer voor de zonde.
Ieder ogenblik is als een afgezant van God, die U persoonlijk iets van Hem te melden heeft.
Ieder ogenblik is als een Sacrament waardoor God in de ziel is gebracht.
Dan bloeit het leven als bloeiende bomen in de lente, die straks een grote rijkdom van vruchten dragen.
De ware onvervalste deugd ligt in het volbrengen van Gods H.Wil op ieder moment.
Hijzelf is tegenwoordig onder de sluier van de meest gewone daad. Hij Zelf spreekt tot ieder van U vanuit dit leed, dat Hij U te dragen geeft. Zijn Hand wijst en draagt U ieder ogenblik; Zij wijst de daad aan, die gij moet verrichten, tekent de weg voor U uit, naarmate gij vordert en geeft de kracht aan Uw goede wil om met Hem het kruis te dragen.
“Nu ga Ik tot Hem Die Mij gezonden heeft “.
Welke teergevoeligheid ligt in deze woorden van Jezus !
Hij is begonnen met de apostelen van Zijn Liefde te overtuigen.
De schijnbare afwezigheid van Jezus zal voor U, evenals Zijn heengaan voor de apostelen een vruchtbare bron van genade zijn.
Hecht U aan Hem om Hemzelf; leen des te meer bereidwilliger het oor aan Zijn inspraken hoe meer Hij aan Uw ziel Zijn tegenwoordigheid onthoudt.
Verlies nooit het vertrouwen !
Aanbidt het geheim Zijner leiding, waardoor Hij U Zijn troost onthoudt om U op de proef te stellen.
“Indien Ik niet heenga, zal de Vertrooster tot U niet komen; maar indien Ik heenga zal Ik Hem tot U zenden “.
Vertrouw algeheel op deze woorden die Jezus ook tot U gesproken heeft voor Zijn opstanding.
Jezus zendt U Zijn Geest van Licht, van Wijsheid en van Waarheid, opdat Hij Uw hart vernieuwe en met Zijn Kostbare gaven vervullen zal.
Moge de Vrede van Pasen over U neerkomen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief