21 november 1989 – 03.00

Mijn getrouwen !
Voordat het jaartal 1989 ten einde loopt, kom Ik heden nog aanmaal om U allen op de datum van Mijn Opdracht een hoognodige Boodschap brengen.
Wellicht waren Uw verlangens, om op de Pelgrimstocht naar Mijn Hofke, op die Bedevaartsdag U met een Bezoek te komen eren.
Hoe en waarop, kon Ik U beter toespreken dan heden op de datum van 21 november, de Feestdag Mijner Opdracht. En daar Ik al Mijn getrouwen gaarne op hun Bedetocht naar het Brabantse land in de bekende Torenstraat te Berlicum had willen bezoeken, gold Mijn Liefste Wens om allen liever gelijk te stellen met dit voorafgaande Bezoek.
Vele malen heb Ik Uw Gebeden en Smeekgezangen hier gehoord, doch ook in uw eigen vertrouwde omgeving.
Ook nu weer mag Ik hopelijk een Beroep op U allen doen, als opdracht zijnde.
Allereerst verwacht Ik van uw kant, dat U trouw blijft om Mijn Hofke, dat Mij zeer Geliefd is, te bezoeken; om er ook gezamenlijk te bidden, zonder af te wijken van eendracht, want op de dag, dat hier Het Heilig Aanschijn Bloedde was er tweedracht te bespeuren geweest.
Waarom en waarvoor komt U dan nog naar hier ?
Vraag God, dat Hij vele goede, trouwe apostelen zendt, want de meesten kunnen de verleiding dezer wereld niet weerstaan.
Zij begeven zich op verboden terrein en kozen voor de huwelijkse staat, om toch nog hun Priesterlijke Taak te blijven waarnemen. God de Vader zal hieraan nimmer Zijn Goedkeuring verlenen.
Ook zijn er velen ontrouw aan Paus, de Heilige Opperherder, want zelfs Bisschoppen luisteren niet allen naar Zijn te geven opdracht.
De meesten beleven liever de moderne tijden, veranderen zelfs de Drie Voornaamste Delen der Heilige Mis.
Weet en onthoudt wat Ik nu ga zeggen : “Mocht er van Het Kruisoffer worden afgeweken van plichtgebeden, zoals Offerande, Consecratie en de Nuttiging, dan heeft U geen geldig Misoffer ontvangen en zou U beter Het Gods Huis verlaten en Uw mening volmondig uitroepen : “Dit is geen geldige Heilige Mis !”
Verlaat liever het Gebouw dan Jezus ook hiermede te onteren.
Al wordt Monseigneur Lefêbre de meest ontrouwe Herder genoemd, treft hem minder schuld en blijft in Gods Ogen Zijn Geliefde Zoon die zijn hart openstelt voor Christus’ Kerk.
Zo laten hier in Nederland de Bisschoppen en Zijn Helpers toe, dat getrouwde paren, rustig kunnen scheiden, om na enkele huwelijksjaren toch hun belofte breken, welke zij als eed uitspraken voor Het Altaar.
Waarom durven Mijn Zonen der Kerk dit als ongeldig verklaren ?
Enkel een beletsel, dat voor het huwelijk opzettelijk verzwegen werd mag alleen als ongeldig worden beschouwd.
Bedienaren van de Kerk wat is er overgebleven van Uw Eed van eeuwige trouw ? Wie denkt U moet er boeten voor het onrecht, wat U Het Hoofd der Kerk, de Eeuwige Hogepriester aandoet ?
En waar hangt of ligt Uw kleed, de Toog, of het Habijt, die eerbied uitstraalde aan uw schapen. Zelfs de collaar werd vervangen door een moderne stropdas.
Weinig eerbied gaat er uit van Uw Taak als Priester en de uitstraling is bij de gewone mens niet meer te bespeuren.
U moet onder de mensen staan, maar dan wel als “kenbare”.
Een Hemelse Verschijning betitelen de meesten als bedrog en wakkeren zelfs hun parochianen aan, dit af te breken door hun lastertaal.
Nog altijd zoekt en kiest God de gewone mens uit, die Zijn of Haar Opdracht door moet geven aan allen, die het horen willen.
Kinderkens, als U het moeilijk valt in het offer en lijden wat U overkomt, plaats dan een Beeld in Uw woning van de Toren van David, want daaruit zult ge het Licht en de kracht bekomen, als U aan de zin om te leven geen waarde meer hecht.
Gaarne wil Ik nu vanuit Mijn Moederhart Mijn dank uitspreken aan hen, die met milde hand hun gaven overdroegen aan deze Kapel.
Ook zij, die zorgden voor de versiering van het Altaar waar Het Kostbare Bloed van Jezus nu rust in Het prachtige aangekleedde Tabernakel, maar eveneens voor nieuwe Kleden zorgden, die weldra Het Altaar zullen sieren.
Ook alle hulde aan hen, die de eerste nood lenigden voor het 3de deel der Boeken, welke met Raadzame en leerzame stof gevuld zijn. Want er zullen dagen komen, dat U daar behoeftig naar zijt.
Verder gaat Mijn dank uit voor de fleurige boeketten, vaak vermengd met de mooiste der bloemen, de roos.
Geef liefde aan elkaar en mocht U tekort zijn geschoten en in gebreken blijft om dit te herstellen, doe het dan voor Kerstmis zal aanvangen. Als U elkander negeert onder de Gebedsdiensten ga dan uw schuld bekennen bij degenen waarin U niet tactisch overkwam en daarna naar de Priester, die U vergeeft.
Dan kunt U dit jaar afsluiten met een Zalige Kerstmis en anno 1990 zuiver en eerlijk weer beginnen.
Behoudt de eenheid dan zal God de Vader, Zijn Zoon en de H.Geest U Zegenen met het Heilige Gebaar van Mijn Priesterzoon.
Geef gehoor aan Mijn Opdracht. Ave !

Aanmelden voor de nieuwsbrief