21 november 1980 – 07.00 Feest van Maria’s Opdracht.

Mijn dochter aanschouw uw Moeder in Haar rode Mantel, de kleur die het noodsein biedt omdat Zij een belangrijke Boodschap over de ganse mensheid wil laten neerkomen. Het is daarom noodzakelijk, dat de mens steeds opnieuw de langdurige klachten hoort, die een bedreiging naar de verdoemenis wezen zal. Hoevele malen komt het voor, dat gij elkander telkens deze vraag stelt: “Waarom komt de Moeder Gods zo vaak naar de aarde. Het is toch niet zomaar aan te nemen, dat Zij herhaaldelijk en veelvuldig deze plaats bezoekt?” Ja waarom, zoudt ge denken, dat dit zo veelvuldig gebeurt? Omdat Ik de Moeder ben van alle mensen en een Opdracht te vervullen heb. Mijn Taak is begonnen toen Mijn Zoon Stervend aan het Kruishout deze Woorden sprak: “Vrouwe zie daar Uw zoon!” Deze Woorden zijn niet alleen gesproken tot Johannes, want door de Woorden: “Zoon, zie daar uw Moeder”, heeft de Kerk in Johannes Mij als Moeder ontvangen. Voor Ons beiden hield het een Opdracht in. En waarom zou een opdracht nog zinvol genoemd worden als men zich niet kweet van zijn taak? Opdracht uitvoeren is een zware taak en aan die moeilijkheden inhoudt. Want velen luisteren niet meer naar Mijn Woorden, terwijl anderen er weer hunkerend naar uitzien. En daarom wil Ik spreken! De speer treft nog altijd het Hart van Onze Zoon, want men wil een samenzwering spannen om de vele onschuldigen uit de moederschoot te trekken, die nog niet volgroeid zijn, doch wel menswaardig om een eigen bestaan te beginnen. Als ook gij zulk een moord begaan hebt in uw leven, sta dan niet stil, maar wees des te vuriger. Durf ervoor uit te komen, dat dit het grootste kwaad is, dat bedreven kan worden. Want als ge eerlijk wilt zijn moet ge bekennen, dat gij geen rust meer hebt, omdat uw binnenste blijft knagen. Houdt u daarom niet stilletjes op de achtergrond, maar trek er op uit en sluit u aan bij elke demonstratie, die voor deze weerlozen om bescherming vraagt. Laat Mijn priesterzoon niet alleen staan, want alle leden van de kerk roept hij op om te strijden tegen het onrecht dat aan deze kleinen is en nog wordt aangedaan. Vecht mee voor het recht dat deze weerlozen toekomt! Vraag uw regering om genade en om een beetje begrip! Waarom probeert men zijn handen te wassen in onschuld, terwijl het warme kinderbloed nog aan uw handen kleeft? De wereld is rijp om verdoemd te worden! En als ge niet luisteren wilt naar de strenge Woorden van de Vader leg dan tenminste uw oor te luisteren naar de smeekbeden van uw Moeder. Bent ge ook voor Mijn geweeklaag niet vatbaar en slaat gij al Mijn Goede Raadgevingen in de wind, dan zult ge uzelve wellicht gaan haten, als ge in de spiegel van uw eigen ziel kijkt. Wee de mens, die deze onschuldigen doodt of laat doden! Het ware beter, dat hijzelf het leven nooit gekend had, want Gods Toorn zal over hem komen! Mens durf te leven! Maar dan wel volgens Gods Plan, naar Zijn bedoelingen! De mens houdt niet op om het kwaad te zoeken. Daarom houdt uw Moeder niet op om het bestaansrecht na te jagen van al Haar kinderen. En waarom dan wel, is uw vraag, laat God zovele kinderen de hongerdood sterven of zovelen door ziekte of ongeval hun leven beeindigen? Omdat de mens hem zijn materiele hulp niet schenken wil en de meesten te laf zijn om in deze moderne tijd nog te durven bidden. Biedt de Kerk nog haar waardigheid om te kunnen bidden in alle stilte? Neen! Het is veeleer een marktplein geworden, een winkelbedrijf richt men er op om de noodlijdende te helpen in de ontwikkelingslanden. Laat uw kerk tenminste een plaats zijn van gebed en sla uw tenten met verkoop op, buiten deze poorten! Hoe joeg Onze Zoon deze kooplieden de tempel uit? Omdat dit God-onterende schouwspel de Vader niet duldde. Vandaar dat Hij Zijn Zoon deze Opdracht gaf. Hij spoorde hen aan tot gebed, iets wat ook heden ten dage nog verlangd wordt.

Bid en blijf bidden en als men u roept om te strijden houdt u zich dan niet schuchter of op de achtergrond, maar durf ervoor uit te komen, dat gij er nu het onrecht van inziet. Het is nog niet te laat! Bid voor uw regering, dat zij geen wetten stelt om de vele onschuldigen onschuldig te kunnen doden. Bid voor de Paus, die met recht het Woord Gods durft te prediken en dat hij zijn herderschap over de weinig getrouwen zal mogen en kunnen uitoefenen. Hij is een zachte Johannes, doch een strenge Paulus, die de wet des Heren nimmer overschrijden zal. Durft ge nu nog de vraag te stellen waarom de Moeder des Heren zo dikwijls de aarde bezoekt? Dit is om u te treffen, om mee te helpen de laffe kindermoord te onderdrukken. Pas dan zal er vrede zijn in uw harten en kunt ge in alle rust het Nieuwe Heilstijdperk tegemoetgaan. Laat u niet afkeren door boze ingevingen, maar bid tot uw Engelbewaarder, dat hij u de kracht verleent om als strijder mee te helpen aan het geluk van anderen, uw evennaasten, uw medemensen, uw kinderen! Bid tot de H.Aartsengel Michael, dat hij als verdediger zal optreden tegen de moordenaars van uw kinderen. Dat hij de beschermer wezen zal tegen de boosheid en elke slimme list van de duivel! Laat God hem Zijn Macht doen gevoelen over de Kerk van Christus en dat de Vorst der Legerscharen de satan en zijn aanhangers verdrijve naar de eeuwige verdoemenis, opdat hem de kans ontnomen zal worden nog meer zielen tot verderf te brengen. Bid vaak de Rozenkrans! En is uw dagtaak te druk bezet, omdat gij helpt en werkt aan ziel en zaligheid van de mens, bid dan tenminste aan Onze Vader! Doe dit met de grootste eerbied en aandacht, dan overweegt gij het Woord: “Vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven!” Dan is het onmogelijk om genadeloos anderen het leven te ontnemen of te laten afbreken. Zegenen zal Ik u allen door Vader, Zoon en H.Geest en zorg dat gij bij de goedwillende toehoorders geteld kunt worden. Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief