21 juli 1985 – 02.30

Ten enenmale zal men niet kunnen begrijpen, dat deze Boodschap geschreven werd door een begenadigde, die aan beide handen verlammingsverschijnselen vertoonde, een ander maal zal men aan hallucinatie denken, ja misschien wel aan een hysterisch iemand.
Toch zal men denken (na deze Boodschap gehoord te hebben), dit zou ik graag met mijn eigen ogen hebben willen zien, want men kan zijn ogen niet geloven en niet alles begrijpen.
Vele van de Woorden die Jezus tijdens Zijn openbaar Leven kenbaar maakte, werden niet geloofd, hoe zou men dan maar klakkeloos aannemen, dat deze geschreven teksten van de Hemel zijn en gesproken werden door Maria, Uw Hemelmoeder ?
Het liefst zou men dit hebben bekéken en niet zo maar aannemen met de ogen des geloofs.
Mijn kinderen, geloof deze woorden die Ik tot u allen spreek : “Als u het éne gelooft, zal het ondoenlijk zijn het andere te aanvaarden!”
Tracht men de indruk vast te leggen die dergelijke voorvallen op u maken, dan zult gij lang tevergeefs zoeken. Anderen zijn allang moedeloos, daar de ziekte van Elisabeth al vier maanden voortduurt.
Gij hebt talloze gebeden naar den Hemel gericht en toch zijt gij niet verhoord geworden. Het gebed is het aangewezen middel tot persoonlijke hervorming, om een geheel nieuwe mens van u te maken. Het heeft er de schijn van alsof gij werkloos zijt in het gebed. Toch is bidden vruchtbaar, maar prijs uzelve dan niet, dat u al zovele Rozenkransen gebeden hebt en dat het lijkt alsof God u niet hoort.
Omdat men de geringheid en het vergankelijke wezen van al het geschapene niet ziet, streeft men niet naar volkomen vereniging met God. Gij moogt, ja moet, God danken om al het heerlijke, dat Hij u in Zijn Kostbare Schepping zo overvloedig heeft gegeven. Gij moogt en moet de schepselen bewonderen en om hen de Schepper; op die wijze laat gij u door het geschapene opvoeren tot God, maar laat hen echter geen beslag leggen op uw ziel, want dan zoudt u God vergeten.
Blijf het gebed zien als iets waarvan gij leven zoudt en bidt tot Uwen Verlosser om redding van de gehele wereld.
Bidt en smeek God om erbarming voor allen die honger lijden en verdrukking ondergaan.
Bidt voor uwen evennaaste, dat God hem spare voor de ondergang.
Bidt voor uw vijanden en zeg Jezus na : “misschien weten ook zij niet wà t zij doen !”
Gebed en geloof moet u tesamen strengelen, dan zal God en Zijn Moeder u niet tevergeefs laten roepen. Laat uw gezonde geest niet ziek worden, maar werk ervoor door uw gebed van volle overgave God aan te bieden om uw kruis lankmoedig te dragen. Op deze manier zult gij het beste zielen weten te redden uit het vagevuur.
Draag uw lijden voor de meest verlatenen om bevrijding van hun langdurige smarten en pijnen.
Gelaten dragen is bidden voor de martelaren, opdat hun pijnen verzacht worden.
En tenslotte, draag al uw leed om de pijnen die het weerloze kindje, het beginnende leven, te verduren heeft.
Draag uw kruis biddend en lijdend met Uwen Goddelijke Leermeester. Samen bidden is lichter, samen lijden minder zwaar.
Neem uw offer en geef om anderen te helpen, dan zijt gij op weg naar God om Hem getrouwer te dienen en daardoor het gelukzalige, eeuwigdurende Paradijs te verwerven en binnen te treden in het “Centrum” , waar alleen liefde te vinden is.
Laat de Heer van alle Goed beslag leggen op uw hart.
Wie hierin toegefelijk is, zal bevrijd worden van het zware gewicht, dat zijn opwaartse vlucht belemmert en zelfs onmogelijk maakt.
Voordat Ik Mijn laatste Woord tot u richt, zal Ik u zegenen en deze zal een bredere vorm aannemen als Ik dit mag doen met de hand van de Priester, die de plaats ingenomen heeft van de Goede Herder.
Bidt gij voor hem om Gods Zegen te verkrijgen voor zijn besluit in zijn Priesterambt en het zal hem tot zaligheid brengen.
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief