21 december 1986 – 14.10

Kinderen, nu Kerstmis nadert, het Feest rond Jezus’ Geboorte, wil Ik u erop wijzen, vrede in uw harten te sluiten door het Sacrament van de Biecht.
Velen denken, dat celebratie voldoende is, zelfs als zij grove zonden bedreven hebben. Alhoewel er weinig Priesters zijn, die er tijd voor vinden om over te gaan op de oorbiecht, blijft zulk een belijdenis immer plichten mee voor de penitent. Toch wijzen goede zonen van de Kerk de mensen erop om de biechtstoel te betreden als dit strikt noodzakelijk is.
Wel begrijpelijk, dat de mens schroomt om op deze manier zijn zonde te belijden. Hij zal met de vinger worden nagewezen als de grote zondaar.
Weet echter, dat er velen zijn die geen vergeving van God kunnen bekomen, door alleen de gezamenlijke Gebedsstonden bij te wonen, voor het grote kwaad dat zij bedreven.
Mocht u geen gelegenheid hebben voor de oorbiecht, tracht dan door een volmaakt berouw vergeving te verkrijgen. Wel is het raadzaam om dit later alsnog te doen.
Mag Ik vandaag een beroep op u allen doen ?
Zo ja, bidt dan voor de gehuwde priester, want hij heeft voor eeuwig trouw gezworen om het celibaat serieus te aanvaarden.
Bidt voor de Bisschoppen, opdat zij nimmer een vrouw toelaten tot dit verheven ambt. Jezus koos Apostelen, dus alleen mannen die Zijn plaats zouden innemen in de Kerk.
Geen enkele vrouw mag daarin worden toegelaten, zelfs niet al behoort zij tot een Kloosterorde.
Jezus kwam door Zijn Geboorte als mens op de wereld.
Hij behoort tot het mannelijk geslacht en deze Hogepriester gaf Zijn Taak over aan Zijn discipelen bij het Avondmaal.
Al word Ik dan Priesteres genoemd, weet dan evenwel, dat Ik Mij niet waardig zou achten voor dit Heilige Ambt.
Al zou de Hemelse Vader Mij naar de aarde zenden, zou Ik geen deel durven nemen om het Heilig Sacrament aan de mensen uit te reiken.
Alleen onder gehoorzaamheid zal Ik de Wil van Onze Vader vervullen.
Er zijn kinderen onder u, die van mening zijn, dat de handcommunie niet is toegestaan bij God de Vader.
Dit is wel zo !
Wanneer de mens voorkeur geeft aan tongcommunie, is het een teken van nederigheid en wordt dit in de Hemel wel op prijs gesteld, doch alleen onder de genoemde voorwaarden.
Veel is er gebeden door u om nieuwe goede Priesterroepingen.
Ik mag u mededelen, dat door middel van deze gebeden het priestertekort aangroeit. Toch blijf Ik hopen en verwachten, dat u hiervoor blijft bidden.
Velen komen telkens naar deze Plaats om Mij aan te roepen als de Toren van David, maar weinigen hebben er behoefte aan om deze Beeltenis in hun huizen te plaatsen.
Zijt ge bang, dat men u bespot of wilt u de Turris Davidica dan pas bezitten als de erkenning er is ?
Ik hoor u denken :” mijn hele huis staat vol met allerlei beelden”. Als u liever geen aandacht schenkt om deze te bezitten – daar het de Turris Davidica is – zult u moeten afwachten of het Licht wat vanuit de Toren straalt u ooit zal treffen.
Toen de Engel Gabriel Mij de Blijde Boodschap bracht, dat Ik uitverkoren was Moeder te zijn van Gods Zoon, viel er eenzelfde Lichtstraal vanuit de Hemel over Mij heen en Het Kind, Dat aan de zorgen van Jozef en Zijn Bruid werd toevertrouwd, was niemand minder dan de Zoon van David.
Met recht kunt u daarom bidden : “Jezus, Zoon van David, ontferm U over ons !”
Wanneer u de Turris Davidica een plaatsje biedt in uw woning, zal Het Licht wat van Haar uitstraalt neerdalen over de miljarden ongeboren levens en zo zullen deze kleinen meer gewenst en geliefd zijn door de vaders en moeders. Dan zullen de wrede moordenaarshanden geboeid worden, om hun laffe daden niet te kunnen uitvoeren. Geef de satanische machten geen kans om te doden.
Bidt daarom, doet boete en breng vrede en liefde waar gij die geven kunt, dan zal er een schakel van aanheid zijn en deze zal worden aan grote band van liefde om alle harten aan elkaar te kneden.
Bidt voor Joannes Paulus, de Paus, en voor de Kardinaal van uw land, maar ook veel voor hen die over deze geliefde zonen van de Kerk grove kritiek leveren. Zij zijn de bedienaren van de Kerk, die den Verlosser heeft voortgebracht.
Bidt voor de Bisschoppen en Priesters van Nederland, zodat zij trouw zullen blijven aan hun Woord aan Christus.
Bidt voor de Herder van dit territorium, opdat hij eens de genade zal aanvaarden van geloof en liefde voor deze zo gezegende Plaats.
Mijn Priesterzoon hier aanwezig zal een zegenrijke uitspraak doen over allen, ja zelfs over hen die Mijn Komst hier niet willen aanvaarden.
Wanneer deze geliefde Zoon van de H.Kerk het gebaar naar u richt, zal dit een genadezegen zijn, die komt van de Vader, Zoon en H.Geest.
Ik zal u allen scharen onder Mijn Mantel en ter bescherming aanbieden aan Het Kind in de Kribbe.
Alleluia !

-1

-1

1

0

boodschappen archief 1986

boodschappen archief 1986

Aanmelden voor de nieuwsbrief