20 mei 1982 – 15.00

Mijn kinderen, hoevele malen bidt u : “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel “?
Hebben wij er wel telkens bij nagedacht wat het betekent, wanneer deze uitspraak den Vader wordt opgedragen ?
Velen denken er misschien niet eens bij na wat er voor mooie aanroepingen voorkomen in Het Onze Vader.
Evenals wanneer men bidt : “en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren ” en vervolgens “en leidt ons niet in bekoring “!
Wat voor een rijkdom aan woorden ligt in dit schone gebed opgesloten.
Ik heb al uw intenties, die u Mij hebt voorgelegd opgenomen en geborgen in Mijn Hart, evenals de intenties welke u hebt aanbevolen voor uw medemensen.
Weet, dat alleen de Heer wil wat van Zijn Vader komt.
Hij weet, dat al wat gebeurt door de Vader over u komt. Ook wat hen zal overkomen, die uw vrienden of familieleden zijn.
Heden namiddag was Ik reeds hier, toen twee van Mijn kinderen hier aanwezig waren bij de Turris Davidica. Mijn Handen had Ik reeds neergelegd, waar in deze Kapel de Heilige Aartsengel Michael geplaatst staat. Ook de Kluis, die heilig is, in de woonkamer, waar Het Heilig Aanschijn Zich bevindt van Onze Zoon Jezus, moest vandaag worden gezegend, omdat daar de Altaarsteen was neergelegd voorheen, om door de Hemelvaart van Jezus iets achter te laten wat gezegend werd, daar door de H.Instelling van het Allerheiligste Sacrament ook vandaag deze werd gezalfd, om het, alvorens klaar te maken wanneer het Heilig Altaar hier geplaatst zal kunnen worden. Het water, dat voortkwam uit het hout, waar de Corpus op rust heeft ertoe geleid, dat deze steen straks de H.Relikwie zal mogen bevatten van een martelaar.
Ik zal u tezijnertijd het teken geven, waar deze kostbare gebeente nu al bewaard wordt. Omdat de Vader wenste, dat deze H.Steen gezalfd werd, hield mede verband met de uit te spreken Zaligverklaring van de Grote Dienaar Gods, Petrus Donders, die reeds op 14 januari al 95 jaren naar Zijnen Heer mocht gaan om te mogen rusten voor al het onmogelijke, dat op zijn zwakke schouders rustte tijdens zijn verblijf op deze aarde.
Opnieuw Mijn kinderen zal men na deze mislukte poging een aanslag richten op de Opperherder van deze heilige Kerk.
Daarom vraag Ik door uw gebed te bemiddelen bij de Vader in de Hemel om Hem nogmaals te vrijwaren van een listigheid van Zijn onderdanen en nu het gebed te bidden tot de Aartsengel Michael, opdat hij Hem zal beschermen voor elke verloochening en aanslag, die men heden al heeft voorbereid.
Dan zal door uw gebeden hier gedaan Hem steun worden verleend door deze Bode, Die God Hem zenden zal. Want niets is bij de Vader zo aangenaam, dan voor deze Opperherder te blijven bidden tot deze Bode van God. Want omdat Hij de macht bezit elke poging te onderdrukken zal Hij deze satan neerslaan om de Opperherder met Zijn Vaandel te verdedigen.
Moge dan door uw gebeden de Vader in de Hemel, met de H.Michael als Opperhoofd, deze Opperherder weten te beschermen voor wat Hem opnieuw bedreigt.
U moest hier zijn en wel vandaag om voor allen te bidden die in nood verkeren.
Ik zal met u en de uwen zijn ! Maar weet wel, dat niets wordt toegelaten om uw verlangens te behartigen als die, welke de Vader in de Hemel behaagt.
Straks wanneer u allen zult heengaan van deze plaats, zal uw hart met vreugde zijn vervuld, daar u deze plaats mocht bezoeken.
Ik zal met u zijn als een Moeder, Die steeds over u waakt, al reeds vanaf den beginne, dat God Zijn Bedoeling had, u op deze wereld te zetten.
Kniel nu, dan zal Ik met Mijn Priesterzoon zegenen.
Zegene u dan de Vader, Zoon en H.Geest en dat Hun Zegen altijd met u zal mogen zijn.
Ik wil u danken en groeten, dat u hier hebt willen zijn en zeg U: “Dag kinderen !”
Ga dan allen in vrede, maar dan wel met en voor elkaar.

Aanmelden voor de nieuwsbrief