20 mei 1979 – 01.00

Word wakker, Ik kom je gezelschap houden!
Onze Heer Jezus Christus laat Zijn Stem op verschillende wijzen horen. Hij spreekt tot elkeen door Zijn Geboden, door Zijn Raadgevingen, door kwellingen en voorvallen hier op de aarde, maar nog meer door geheime opmerkingen Zijner Genade.
Welke goede uitkomsten hebben vaak de beproevingen voor de geestelijke opgang gehad. Christelijk leven is strijden en lijden, is angsten en smarten verduren van de wieg tot het graf. Het is steeds vallen maar toch weer opstaan.
De rijpere leeftijd geeft een duidelijk inzicht in het verleden, zodat men als het ware alles ziet vernieuwen.
Eén blik op uw vervlogen levensdagen zal u het treffend beeld der menigvuldige Genade, welke gij ontvangen hebt, voor de geest brengen!
Wanneer gij soms meent maar een lichte fout te hebben begaan, vraag u dan allen eens af of het niet is, de tederheid van het Hart van Jezus kwetsen.
Wie zijn onrecht goed inziet, is er weinig op uit om recht te zoeken. Overweeg de peilloze diepte van dit woord.
Houd er van, niets te zijn en voor niets gerekend te worden.
Mijn kinderen, de wet des levens is beminnen!
Daar de liefde de ziel verruimt en haar geschikt maakt, zo zal het Bovennatuurlijke Leven in haar doen toenemen.
Daar het leven der ziel oneindig veel kostbaarder is, dan het leven des lichaams, moet ge allen zich beijveren het te onderhouden. Men kan niet zomaar alle fouten vermijden, neem u echter voor, in geen enkele meer vrijwillig toe te stemmen. Dan bent ge op de goede weg en komt de zuiverheid vanzelf.
Altijd zult gij, Mijn kinderen, met fouten en onvolmaaktheden behept blijven, maar schep er dan geen behagen in en leg u toe om alles van u af te zetten, alle kwade neigingen, alle ondeugd, elke hartstocht, die verderfelijk is.
Hebt gij een fout begaan, verneder u dan en bid dat zij de laatste overwinning moge wezen op uw hart behaald.
Tob u ook niet af Mijn kinderen in het angstig nagaan over het min of meer gevoelige uwer droefheid, na het herhaaldelijk vallen in sommige fouten, maar zet de vertwijfeling ter zijde omtrent het nut van het goede.
De deugd echter, die veel zal bijdragen om aan het werk uwer vervolmaking een vaste grondslag te geven, is het geduld in het verdragen van uw gebreken; zij zal u allen bewaren voor tegenzin en moedeloosheid.
Kom dikwijls kracht putten bij Jezus aan de deur van Zijn Tabernakel, die warmte afstraalt.
Ik Zegen allen, die Mij lieten groeten!

Aanmelden voor de nieuwsbrief