1 juli 1985 – 14.35

Aanschouw Mijn kinderen de vele erbarmelijke Wonden van Jezus’ Goddelijk Hart.
Deze maand, die bijzonder is toegewijd aan Het Kostbaar Bloed van Jezus Christus, moest een graadmeting bevatten in het hart van elke mens om de liefde te bepalen welke hij bezit voor Zijn Meester, Die de Verlosser der Wereld werd.
Hoe dikwijls wordt er nog wel aan deze Godmens gedacht, Die op de eerste plaats ons het leven geschonken heeft en elk schepsel geen seconde uit Het Oog verliest, maar hem vasthoudt omdat Zijn Liefde voor hem oneindig is. Wat doet de mens in tegenstelling van Deze Beminnelijkheid ? Denkt hij nog wel eens na wat deze liefdevolle God voor hem gedaan heeft ?
Jawel, daar denkt hij aan, maar meer uit nood dan uit liefde.
Zie de gevaren die op de mensen afkomen, niet als een straf van God, maar zie Hem veeleer als een “Graadmeter” welke nagaat hoeveel liefde er nog schuil gaat in het hart van de mens.
Hij let dan veeleer op de goedheid welke dit hart wel meet voor zijn evennaaste. Want zie naar het leed van de wereld, dat de mensen elkander aandoen. Hoe kan men dan zeggen, dat God al zijn liefde ontvangt ?
Ziet naar het Hart, Dat gewond werd door de zonden der mensen, maar op een nog veel smartelijker wijze gewond door de ongetrouwheden en weerstandbiedingen aan Zijn Liefde.
Dit Hart, Dat niet geschroomd heeft eeuwig gewond te blijven tot een altijddurend getuigenis van de overmaat Zijner Liefde jegens u ! Geef u over aan de gevoelens, welke deze gedachten bij u opwekken.
Het Hart des Heren, de waarachtige Schat des Hemels, behoort u toe!
Het is door een lans geopend en nog dagelijks wordt deze diepe kloof nog verder opengereten door de vele zondigheden van de warme vakantiedagen. De zon die God geschapen heeft voor het welzijn van de mens moest een uitstraling zijn – in de ogen van Zijn schepselen -, van Zijn Liefde tot Zijn volk.
Elke dag nog ondervindt u Zijn Vaderlijke Goedheid, Zijn Liefdevolle Erbarming en Zijn Oneindige Rechtvaardigheid.
Het is geen toegift voor uw fouten en zwakheden waaronder gij te lijden hebt, maar veeleer als een graadmeting hoe wijd en beminnelijk uw hart nog is bij al de offers welke God van u vraagt.
Lijdt met Hem mee voor de vele martelingen welke men Zijn volk aandoet. Het kwaad dat met de dag aanzwelt.
Lijdt en bidt met Hem tot Zijn Vader, opdat allen aan mogen zijn en blijven.
Bidt en doet boete voor hen die God niet willen erkennen.
Doet boete, maar geef ook van uw liefde aan al de behoeftigen, hetzij lichamelijk als geestelijk.
Zie dan naar Het Bloed, Dat dagelijks op de Offertafel stroomt en laat uw hart dan branden van liefde om zulk Een Kostbare Druppel te mogen nuttigen. Dan zal elke Druppel als aan vochtigheidsplaats van dauw weergeven, die het hart van de mens omsingelen zal, om aldoende opgezogen te worden naar een volmaakte warmtebron die elke mens zal beïnvloeden om te nemen en te geven en te delen met de hulpbehoevenden.
Bidt veel, maar dan wel met en uit liefde voor het Goddelijk Hart van Jezus en dan zal het aan lichtbundel worden, die elk kwaad in het duister doet beven, omdat men daarin Zijn Schepper, de Grote Majesteit Gods erkent.
Elk Genadeoord moet u niet verkopen om het geloof in deze te verkrijgen. Eens zal men toch moeten aannemen, dat Uw Moeder hier tot u allen spreekt.
Dag Mijn getrouwe gebedskinderen !
Ik zegen u met Mijn Priesterzoon.

Aanmelden voor de nieuwsbrief