1 december 1985 – 14.16

Mijn geliefden, in veel dingen ziet gij geen uitkomst meer.
Het lijkt of u om een of andere reden totaal zijt vastgelopen. Toch weet u, dat God alles ten goede leidt voor hen die Hem liefhebben.
Troostend bij allerlei angst om de toekomst, geruststellend om persoonlijke onrust of God wel over u tevreden is, blijft het getuigenis van de Heilige Geest.
De geest van de Advent wordt u wel bijzonder duidelijk gemaakt, nu de Kerk in het Epistel van de eerste Zondag in deze Adventstijd de woorden van Paulus gebruikte om u te vermanen : “Broeders, gij weet, dat het tijd is en dat het uur geslagen is om op te staan uit de slaap”.
De komst van Jezus Christus op aarde is u steeds voorgesteld als de komst van iemand die vrede kwam brengen. De Messias is de Vredevorst en de Goddelijke Verlosser kwam inderdaad de vrede herstellen tussen God en het mensdom. Hij hielp ieder van u om weer in vriendschap met God te kunnen leven, daardoor gaf Hij u de vrede terug in uw eigen hart. Hij leerde hoe gij de vrede met de mensen kunt bewaren, nl. door zoals Hij deed, alles op te geven en niets te eisen, door grenzeloos goed en beminnelijk te zijn voor anderen.
De komst van Jezus op aarde bracht een inwendige vernieuwing, maar ze heeft ook uitwendig de aarde een geweldige verandering doen ondergaan.
De weg bereiden…daarover wordt herhaaldelijk gesproken in de liturgie van de Advent. Hij kan onder u komen zonder uw hulp, zonder die voorbereiding. Hij kan het zonder de minste twijfel. Maar Hij vraagt wel uwe belangstelling, uw medewerking.
Hij wil welkom geheten worden.
Er houdt geen koning zijn intrede in een stad of hij wordt toegejuicht. Allen trekken hem blij en opgetogen tegemoet.
De Koning der koningen kan Zich niet met minder tevreden stellen.
Er is een voortdurend verlangen in ieder goedwillend Christen om wat vertrouwelijker met God te zijn en als het mogelijk is Christus beter te kennen, naar Hem te zien en naar Hem te luisteren.
Als God Jezus aan u geeft zal het moeilijke niet moeilijk meer zijn. Er is alle reden tot oprechte blijdschap in u als u Jezus moogt bezitten.
“Quando Jesus adest, totum bonum est”. Als Jezus in onze ziel aanwezig is, is alles goed.
Waarom komt Uw Moeder wederom om u toe te spreken ? Er zal een tijd komen tot spreekverbod, doch in Mijn Hart zal Ik nimmer zwijgen. Ik zal u blijven bezoeken. Ik zal u leren in liefde met elkander om te gaan.
Ik zal u blijven zegenen en geen enkel mens zal Mij verbieden, dat Ik bij u ben.
Voelbaar zult gij weten Mijn kinderen, dat Ik Uw Hemelse Moeder ben en blijf en de Rozenkrans zal Mij sieren met u allen eromheen geschaard.
Bidt voor hem, die u leidt, die u uw zonden vergeeft en die voor u blijft bidden.
Zegenen zal Ik u met Mijn Priesterzoon aan Mijn Zijde, samen zijn we sterk! Vrede zij u!

Aanmelden voor de nieuwsbrief