1 april 1983 – 15.20

Kinderen, veel hebt u gebeden in deze Goede Week. Maar kunt gij ook zeggen, dat ge elk offer hebt willen aanvaarden ?
Waart ge niet moedeloos om te strijden en met Hem dien Lijdensberg te beklimmen?
Kwam er niet voortdurend een klacht over uw lippen, waarvoor dit alles diende ? Ja, zult gij zeggen, ik heb gefaald Moeder !
Ik weet, Mijn kinderen, dat elk kruis u zwaar valt. Ook Jezus vond Zijn Kruis zwaar en vroeg ook Zijn Vader om dit, als het mogelijk was, weg te nemen. Vaak hebt u het moeilijk, want het leven van de mens gaat niet over rozen zonder doornen.
Elk mens krijgt offers te verduren. En hij, die Jezus volgen wil, zal het ook moeilijk hebben.
Toch kunt u op de bijstand van Uw aller Moeder rekenen.
Vergeet echter niet, dat Jezus ontelbaar meer geleden heeft.
Hij leed om uw fouten om nog maar te zwijgen over zonden.
Denk ook aan hen, wiens lijden veel groter is dan het uwe. Weet, dat er achter een blijde lach veel leed en pijn schuil gaat.
Allen hebt gij meegeleefd met de Kruisiging en Dood van Jezus.
Maar al is Hij nu dan ook gestorven, de Kerk schreit, want velen waren eens de uitverkorenen, doch zijn hun Meester ontrouw geworden.
Bidt daarom voor de zonen van de Kerk, die de wereld nog rijk is, dat zij mogen en zullen volharden.
Bidt voor Zijne Heiligheid de Paus Joannes Paulus en alle Kardinalen, Bisschoppen en Kerkleraren, dat zij krachtens hunne eens gedane beloften trouw zullen blijven.
Bidt voor de noodlijdende mens, die niemand bezit die hem troost biedt. Ook voor de meest verlaten zielen in het vagevuur wordt uw gebed gevraagd.
Telkenmale wanneer gij voor √©âˆš©n van dezen om hulp smeekt bij de Hemelse Vader, zal Ik mogen afdalen om die ziel te verlossen.
Ik wil u allen zegenen en met Gods Hulp alle kracht verlenen die gij nodig hebt om uw kruis te dragen.
Geef vrede aan elkander, dan bekomt ge eenzelfde wens van Uw Moeder.
Dag !

Aanmelden voor de nieuwsbrief