19 maart 1987 – 14.15

Kinderen, Uw Hemelse Moeder heeft wederom deze Plaats verkozen om allen, die Zij liefheeft, toe te spreken.
Vandaag is het de feestdag van Vader Jozef, een zeer Wijs en Rechtvaardig Man. Als Hij nu kon plaatsnemen op de stoel van de aardse rechter, waaraan wederom een beroep wordt gedaan om de Kardinaal van uw land te willen veroordelen, zou Hij aan de opstandige mensen willen zeggen : “Wat Ik aanmaal door Mijn uitgesproken vonnis bevestigde, zal nimmer meer door Mij verbroken, noch veranderd worden “!
Rechtvaardigheid valt niet te splitsen, men kan geen twee heren dienen, maar alleen de waarheid ongeveinsd verkondigen.
We zijn in de dagen van de Heilige Vastentijd. Het Lijden van Jezus wordt steeds heviger en de angst om Zijn volk benauwt Hem, Zijn Beminnelijke en Barmhartige Liefde behelzen u allen.
Nu is het de gunstige tijd, nu is het de dag des heils.
Laat Jezus niet alleen den berg van Lijden beklimmen, maar deel Zijn Smarten met de uwen. Neem daarom geestelijk en lichamelijk lijden in Zijn Dienst aan.
Ziet nu ook naar den mens, die groot leed wordt aangedaan.
Waarom durven de Bisschoppen van Nederland niet openlijk de media te bevestigen het eens te zijn met de rechtvaardige uitspraak van hun Aartsbisschop ?
Zijn zij soms bang voor oproermakers, daar zij zich gaan verschuilen achter het volk ? Geldt dit dan alleen voor leken om voor Mijn Zoon, de Kardinaal van dit land, op te komen, omdat hij enkel en alleen de waarheid verkondigde ?
Waarom bleven vele deuren van kerken en kapellen gesloten als er voor deze, Mijn Priesterzoon, dringend gebed nodig wordt geacht ?
Zullen er Priesters zijn die het H.Misoffer nog durven op te dragen als hun een verbod hiertoe wordt opgelegd met dreigementen ?
Nederland waar is Uw Geloof ?
Weet, dat de aartsvijand zal blijven doorgaan om de Kerk af te breken. Er zullen dan Martelaren naar voren treden om deze H.Kerk te behoeden voor Haar ondergang.
Jammer, dat Ik vandaag op deze manier Mijn Stem heb laten horen aan Mijn kinderen. Het is ook ten hemelschreiend, dat men zijn stem uitbrengt aan die partijen, die toestemming verleend hebben voor abortus en wellicht ook beslissen gaan wie men het beste de dood in kan jagen.
Jezus is gestorven voor allen, ook voor deze moordenaars.
Hij wist, als Hij beaamde om op de vraag, of Hij God was, te antwoorden : “Gij zegt het ! Ik ben het en daartoe in de wereld gekomen”. Hij had ook kunnen zeggen : Men zegt het! Maar Hij kwam uit voor de waarheid.
Velen gingen naar het stembureau uit menselijk opzicht – en deden het soms – om het dan alleen maar ongeldig te maken. Waren zij bang, dat men achter hun naam kwam, als zij niet gingen ?
Hun gemeentens weten immers wie er niet kwam opdagen en daar stelde men geen prijs op.
Zoals Ik u voorheen al eens heb voorgehouden, ligt het niet in Mijn bedoeling om Mij over politiek uit te laten. Maar wel voel Ik, als Moeder verplicht, om Mijn kinderen erop te wijzen, dat zij door een ondertekening, het jawoord hebben gegeven om het leven van de meest weerloze mensjes te laten afbreken.
Zou men zo af willen zien van de lijdensweg, om samen met Jezus Christus de berg te beklimmen ?
De meesten voelen zich gerust en hebben gekozen, omdat zij zo niet herkend werden om achter te blijven. Jezus kwam voor de waarheid uit, dat verwacht Hij ook van Zijn volk, dat Hij door Zijn Eigen Bloed heeft vrijgekocht.
Kinderen, bidt voor de aangelegenheden die Ik u voorhield.
Heb geen angst voor deze oproep, maar volg Het Goede Voorbeeld, Jezus Christus na, dan hebt u niets te vrezen.
Telkens zie Ik nieuwe gezichten om achter de waarheid van deze gezegende Plaats te komen.
Mag Ik er u op wijzen om vooral in deze H.Vastentijd de H.Kruisweg te bidden. Neem wat van deze boekjes mee om uw vrienden mee te laten bidden om Jezus tegemoet te willen komen en met Hem mee te gaan.
Ik was hier als de Turris Davidica, nu in het Witte Kleed en wil u allen Mijn Moederliefde geven wanneer Mijn Priesterzoon u zegenen zal.
Overal zal Ik u volgen, maar roep Mij dan ! Gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief