19 maart 1984 – 15.00

Mijn kinderen tobt u niet af in angstig navorsen over het meer of minder gevoelige uwer droefheid na het hervallen in sommige fouten en zet de twijfelingen omtrent het nut uwer goede daden terzijde.
Ontwaart gij inwendige tegenstand of lusteloosheid des harten, verneder u dan. Werp u, als de nederigheid alles goed maakt, aan de voet van het Kruis neder en het zal u onmogelijk zijn niet ootmoedig te worden, onder de ogen van den Heer der Heerlijkheid, Die om uwentwille veracht en vernederd werd.
Aanschouw Hem en kus Zijn Heilige Voeten en laat Zijn Genade in uw harten werken. Zij zal er wonderen doen, wanneer gij haar werking niet verhindert, door te grote haast aan de natuur eigen.
Laat uw verzuchtingen tot den Heer opstijgen, bidt Hem den tempel te heiligen die Zijn Verblijf moet worden. Wat gij hebt neergehaald kan Hij alleen weer opbouwen, wat gij verwoest hebt, kan Hij alleen weder oprichten. Roep tot God, maar laat het uit uw hart komen. Door het hart hebt gij uw fouten begaan en ook uit het hart moet uw geroep opstijgen en zal het door Hem verstaan worden.
Slechts weinigen van elke bewoner van een huisgezin zoeken troost bij den Vader. Moeder is meestal de spil waar alles om draait.
Op haar vestigt men nadrukkelijk de aandacht. De meesten van Onze kinderen zoeken hulp en bijstand bij Hun Hemelmoeder of…bij Haar Zoon.
En wanneer zij zich van beiden verstoken gevoelen, gaan ze toch wel even hun licht opsteken bij de H.Jozef. En terecht kunt ge te allen tijde, of als ge ten einde raad zijt, u wenden tot Vader Jozef. Probeer evenwel niet zijn aandacht te trekken met die bedoeling, daar Zijn Bruid Maria niet luisteren wil of omdat de Heer van alle goed doof lijkt te zijn voor uw oproep. Of omdat ge door Haar niet begrepen wordt, noch gehoord en het beslist toch al zo moeilijk hebt.
Laat uw gedachten nimmer gaan in deze vorm : “Misschien luistert Vader Jozef wel naar mijn problemen” ! Hij is immers den troost der ongelukkigen en steunpilaar van elk huisgezin ! “Neen !
Vader Jozef is dan wel een liefdevolle man en verdedigt waar maar mogelijk is, maar als ge bij hem aanklopt, omdat Maria, Zijn Bruid, toch niet beantwoordt aan uw vraag, hij een rechtvaardig man zal blijven.
Wel kunt ge als u geen verhoring uwer smekingen verkregen hebt, uw licht voorzichtig gaan opsteken bij deze grote Heilige, om met zijn voorspraak de Hemel om een gunst te smeken.
Vader Jozef bekleedde op aarde de laatste plaats, ook in de Hemel laat Hij het voorrecht aan Zijn Bruid.
Gaat tot Jozef als ge het moeilijk hebt en geef hem de eer die hem toekomt. Bidt tot hem en trek ten strijde als het gaat om het ongeboren leven, want als Hoofd van het H.Huisgezin zal hij nooit tolerant kunnen zijn als het zo pas ontluikende leven toch wordt afgebroken.
Of het gezin in armoede verkeert en daardoor aan mondje meer te veel wordt, of wanneer de moeder het leven zou moeten laten door een nieuwe zwangerschap, dan wel een onvolwaardig kind ter wereld moeten brengen, Vader Jozef toch de rechtvaardigheid zelve blijft.
Bidt ook tot hem voor alle belangen van de H.Kerk.
Smeek zijn bescherming af over de Paus, de Bestierder der Kerk en de Plaatsbekleder van Christus. Want deze Opperherder is het Hoofd, waarvan de Zetel Rome de plaats laat, die Haar toekomt.
Vader Jozef, de nederigheid zelve, is het voorbeeld der werklieden.
Zoek daarom uw steun bij hem wanneer ge als arbeider overbodig lijkt te zijn. Hij zal er zorg voor dragen, dat het huisgezin niets ontbreekt, wat strikt noodzakelijk is.
Blijf bidden tot hem, want ook zijn naam zal zegen brengen.
Moge dan die zegen op u allen blijven rusten. Sluit u aan bij alle Engelen en Heiligen om de zegen te ontvangen door hem die u voorgaat in elke dienst. Want elke Priester zegent u in de Naam van God de Vader, de Zoon en de H.Geest !
En moge de Beschermer Vader Jozef u allen bijstaan !

Aanmelden voor de nieuwsbrief