19 april 1981 – 01.55 – Pasen

vrede zij u allen ! Deze woorden sprak Jezus uit tot degenen, die Hij
ontmoette na Zijn opstanding. God spreekt vaak tot de mensen maar
dikwijls is het moeilijk te begrijpen. De kern ervan is de vraag, hoe ge
Gods Wil kunt onderscheiden. Ge moet niet te absoluut u voorstellen, dat
God in alle opzichten een plan voor u heeft uitgestippeld tot in de
fijnste details van elke dag. Dan zoudt ge niets anders kunnen doen dan
alleen elke dag zoeken naar het spoor, naar wat God nu weer voor een pad
wil inslaan. Zodoende willen de mensen er eigenlijk niet aan om te
geloven dat God hen werkelijk nodig heeft in Zijn Scheppingswil. Houdt u
open voor het geloven voor wat God u vanuit de hele situatie door
vrienden en vijanden probeert duidelijk te maken. Blijf met respect open
voor elkander en vanuit het respect dat God heeft voor ieder van u. Zo
leert ge te onderscheiden zonder scheiding te veroorzaken. God wil
Zichzelf openbaren ook vaak in de richting die Hij voorheeft met u. Om
Gods Wil te onderscheiden is meer nodig dan bijbeltekst, meer dan een
profetie. Zelfs als ge denkt zeker te weten, dat God u leidt, moet ge u
bewust blijven van uw menselijke kleinheid. Ook moet ge nederigheid
betrachten om te willen leren van anderen. Ook dat zijn gegevens die
meetellen in Gods leiding. Soms kunt u Gods leiding terugvoeren tot je
eigen verlangens of tot de visie van de groep waartoe gij behoort.
Daarom is een goede leidsman onmisbaar en wel hij die oog heeft voor
deze zaken. Als ge zelf het initiatief neemt volgt dikwijls hoe moeilijk
het is of te wel dat ge meer mogelijkheden ziet. De Hemelse Vader heeft
elke mens voorbestemd om het evenbeeld van Zijn Zoon te zijn. Jezus’
Leven was aan daad van loslaten. Niets deed Hij op eigen gezag, doch
koos de Wil van Zijn Vader. Dat bracht Hem in de verlatenheid van de
kruisdood. Daarom ook zag Jezus de glorie van Zijn Vader, de vergeving
van de zonden van de mensheid, de verrijzenis en heerlijkheid voor Hem
en de mensen, het komen van het Godsrijk op aarde door het nederdalen
van de H.Geest. Kon de Vader Zijn glorie grootser tonen ? En gelijk voor
Jezus is het “loslaten” voor u iets heel concreets. Luister naar de
H.Geest, wanneer de Vader Hem u zenden zal, is de kern van elke mens, is
loslaten, is wachten en verwachten. Zijt ge bereid die prijs te betalen
? Het lijkt onvermijdelijk, dat er iets tweeslachtigs is in iedere vorm
van samenleven, namelijk, dat mensen ofwel elkander helpen om een hoger
niveau te bereiken, ofwel elkaar naar beneden halen. De beslissende
factor blijkt in feite de liefde te zijn. Een liefde welke niet
afgunstig,noch heerszuch-tig is, doch verheugd over de waarheid (en dus
niet oogluikend toelaat, dat men zichzelf misleidt ) en zondigheid
verfoeit. Wanneer God iemand iets kenbaar maakt, zo leert Johannes van
het Kruis, dan geeft Hij hem ook een zekere “genegenheid” tot die
persoon, met wie hij het best die ervaring kan delen. Er is moed voor
nodig om deze dingen die Ik u kenbaar maak onder ogen te zien, om met
het inzicht, dat de Heer u geeft op weg te gaan. Een vloed van genade
overstroomde Mijn ziel. En gelijk de wateren van de aardbodem zich
verenigen in de zee, zo verenigen de wateren des Hemels zich in Mijne
ziel en deze nieuwe zee is overal met de oevers gelijk. God heeft in
Zijn barmhartigheid uw harten zo onmetelijk ruim geschapen, dat de
aardse dingen het niet kunnen vullen. Dit kan Jezus alleen ! Zing met
Mij dan de lofzang van dankbaarheid en liefde ! Alles wat Uw Hemelse
Moeder aan liefde kan bevatten vervulle de onmetelijke ruimten van uw
harten. De Engelen schitterden van licht toen Jezus ontwaakte en opstond
uit de dood. Op hen vielen de stralen van de Goddelijke zon der genade.
Bij Jezus moeten ook uw harten blaken van het vuur der Goddelijke
liefde. Bidt Hem daarom met aandrang uw harten met dat vuur te
ontsteken. Ik strek nu over u allen Mijn Mantel uit en Mijn Priesterzoon
zal u zegenen. Zalig Pasen ! Dag !

Aanmelden voor de nieuwsbrief