19 maart 1980 – 01.30 uur- Ook Vader Jozef verschijnt aan Elisabeth.

Vandaag ben Ik gekomen, alleen zoals ge Mij nu ziet. Vader Jozef echter kunt ge straks vóór Ons heengaan aanschouwen. Het is vandaag zijn bijzondere feestdag en daarom mocht Ik Mij in het rose vertonen.
Donkere wolken en vele smarten zullen neerkomen op de Kerk van Christus!
Doet daarom boete Mijn kinderen en bidt veel, want de demonen zijn al reeds lang zichtbaar in de Kerk van de Almachtige neergekomen! Doch als gij volop steunt met uw gebed, zal de Vader hulp zenden en deze zal zijn van Haar, Die de kop van satan zal verpletteren met de H.Michaël.
Ik wil u niet alleen tonen Mijn Moederlijke zorgen, maar u er duidelijk op wijzen, dat de Kerk duidelijk wondtekenen draagt, waaraan zij dreigt dood te bloeden, ja geheel te vervallen!
Maar zover zal het niet komen, want satan’s macht kan dan wel groot zijn, maar die van Christus zal zegevieren.
De wonden waarover Ik jullie spreek, is de grote toename van de ontrouwe priesters en toch blijven zij God’s gewijde mensen. Want zij zijn gekenmerkt voor eeuwig!
Nu zult gij misschien zeggen: “Wij kunnen toch niet alle noden van de wereld op onze schouders dragen?” Neen, dat kunt ge niet, maar luisteren kunt ge wel naar de nood van jullie Moeder, Die om hulp roept omdat de schepping des Heren in nood is. Bidden kunt gij toch, ja oprecht gemeend uit het diepste van uw hart.
De wereld lijdt honger en dorst, er heerst armoede in vele landen, terreur en diepe verslagenheid!
Nu zult ge wellicht zeggen: “Waarom geeft de Goede Vader dan hun niet te eten wat anderen in overvloed wegwerpen, zoveel zelfs, dat de dieren het niet aan kunnen?” Wat hebben die mensen dan aan bidden hoor Ik jullie al roepen. Zij kunnen beter geholpen worden, want gebed vult de maag niet!
Doch weet, dat de Vader u hoort en zal dan door uw smeking redding brengen. Hoe werden zij gevoed door het Hemels Manna? Was dit omdat het toevallig uit de lucht viel?
Neen mensen, de wereld is in nood en daarom is er veel gebed nodig. Doch ook hoeft een mens niet de hele tijd, uren achter elkaar Rozenhoedjes te bidden, want ook mediteren is spreken tot God en het dagelijkse gewone gebed wordt voor de meesten een sleur. Men hoort zelfs niet meer wat men bidt! Doch wanneer men van hart tot Hart spreekt verstaat Hij u beter.
Ook dan kan de nood gelenigd worden. Wanneer ge dan opnieuw in groepsverband bij elkaar zijt, laat dan eens zo nu en dan minstens 10 minuten de rust over de mensen komen, want dan zal hun bidden oprechter gemeend zijn.
Men kan zijn hart uitstorten en zó beter tot de Vader spreken, dan steeds maar uit pure gewoonte het ene Weesgegroet na het andere te bidden.
Bijna zitten de eerste weken van Jezus’ Lijden erop, maar weet, dat het dan nog wel eens heviger kan worden.
De zonde is de grootste mensen-nood en daar zal Jezus en Zijn Moeder, het allermeeste aan mee helpen.
Hij is immers de Verlosser en Ik werd bij Zijn Sterven deelgenote gemaakt aan Zijn Verlossingswerk.
Vandaar dat Ik jullie behoed en bescherm als Middelares en Medeverlosseres van het algehele mensdom en niet alleen de Woorden bij Jezus’ Sterven waren alleen voor Johannes toen Onze Zoon hem Stervend nog na riep: “Ziedaar Uw Moeder!”
Want zoals ge weet, Hij schonk alles weg, de enige getrouwen die Hem gevolgd waren tot aan Zijn Kruisdood!
En evenals bij de aanvang van de Schepping blijft de satan u vals te gebieden, ja tot vandaag nog te proclameren: Kom laat ons opstijgen naar de Hemel! Doch de Vader Die de Almachtige God is, zal opnieuw Zijn ontrouwe kinderen moeten toeroepen: “Als ge luistert naar zijn raadgeving zult ge terecht komen tot in de afgrond van de hel”.
Daarom stuurt Hij Mij, Die u verdedigen zal deze slangen te vertrappen en met Mij alle Engelen des Hemels.
Ik zal komen met de Wijsheid van de Almachtige, met de Lieflijke Vrucht Jezus uit Mijn Maagdelijke Schoot geboren en met de Barmhartige Rijkdom van de Goddelijke Drieëenheid.
Bid en aanroep ook vaker de beschermer aan van de H.Kerk, Vader Jozef”!! Heel de Kerk erkent in hem haar patroon en beschermer.
Wanneer wij vandaag zijn feestdag vieren wil Ik zijn blijde en altijd tevreden figuur in herinnering brengen om hem meer te ontdekken en te beschouwen als de Vader van Ons Kind Jezus.
Nimmer komt hij voor, dat hij bang of schuchter is voor het leven! Integendeel zelfs, hij weet de problemen van de mens aan te pakken, al wordt hij ook aanbeden als zeer voorzichtige Jozef. Meteen daarna moet ge vernemen Getrouwe Jozef en Spiegel van Geduld en Voorbeeld voor de werkende arbeider!

De naam Jozef betekent: “God zal er aan toevoegen”! En God heeft aan het nederige leven van Jozef het leven van Zijn Maagdelijke Bruid en dat van Onze Zoon Jezus toegevoegd!
Hij kan zich de woorden die Ik uitsprak eigen maken: Hij Die Almachtig is, heeft aan Mij grote dingen gedaan. Jozef was inderdaad een gewone man op wie God heeft vertrouwd, omdat hij grote dingen tot stand bracht!
Hij wist van elke gebeurtenis die deel uitmaakte van Ons leven, te beleven en te geven, zoals de Vader dat van Hem wilde. Daarom looft de Kerk hem door hem aan te roepen dat hij rechtvaardig was.
In één woord, de rechtvaardige is degene die God bemint en deze zal, door Zijn Geboden na te komen, een dienst bewijzen om zó zijn hele leven te richten op de dienst van zijn broeders, zijn evenmensen.
De rechtvaardigheid moet van buiten uit ontstaan. Want het leven van Vader Jozef was niet zo gemakkelijk, want na angstige ogenblikken weet hij, dat de Zoon Die Mijn Onbevlekte Moederschoot bevatte, de Ontvangenis was geworden van de H.Geest. Toen Jozef dat hoorde was hij wel bevreesd, doch echter stoorde hij er zich niet aan. Hij nam er zelfs geen aanstoot aan, al lijkt dat wel voor jullie een raadsel.
Het geloof van Jozef wankelde niet toen hij van de Engel vernam, dat ook uit de Schoot van Zijn Maagdelijke Bruid een Kind zou worden geboren. Jozef gaf zich over in Gods Handen, maar is verder niet erop ingegaan om Zijn Bruid ook maar één vraag te stellen in die geest. Hij aanvaardde zwijgend!
Daarom Mijn kinderen ga tot hem als ge in grote nood verkeert, hij zou je beter nog kunnen zeggen dan Ik, hoe mooi de Werken Gods zijn. Blijf hem aanroepen en vereren, vooral vandaag. Ik zal hem van u allen gelukkig prijzen op deze feestdag, want de hele Hemelse Scharen staan rondom hem!
Kom kinderen, bidt in deze tijd van gebed, boete en geduld om vertrouwen en overgave aan de Wil van God in een bewuste aanvaarde gehoorzaamheid!
Geloof, hoop en liefde, dat zijn de drie deugden van Vader Jozef, waar elk christelijk leven om draait.
Soms spreekt men van liefde alsof zij een drang naar voldoening van zichzelf zou zijn of slechts een middel om op een pure egoïstische wijze de eigen persoonlijkheid aan te vullen.
Nu Ik over hem zijn liefde uiteenzette moogt ge hem nu zien met de eeuwigdurende Lelie van reinheid en trouw. Zijn liefde brengt vreugde met zich mee, doch het mag een vreugde heten die wortels in de vorm van een kruis heeft.
Zolang ge nog op aarde leeft kan er geen daadwerkelijke liefde zijn, zonder de ervaring van het offer!
Toen sprak St.Jozef: “Blijf de Woorden van Mijn Geliefde Bruid indachtig, want ware Zij niet geboren, dan was ik nimmer de Vader geweest van Ons Heilig Huisgezin!
Bemin Haar, want Zij alleen is waarheid en liefde!”
Toen sprak Maria: “Wij groeten u allen! Wij Zegenen u en wensen u de ware Liefde met een groetenis! Dag kinderen.”

Aanmelden voor de nieuwsbrief