18 januari 1979 –

Er zullen veel schijnbare wonderen op de wereld voorkomen.
Dit gebeurt door de bewerking van de duivelen. Zij zijn echter vals en zullen maar van korte duur zijn en aan hun vrucht zal men ze kennen.
De satan heeft een grote macht verkregen, maar weet dat hij niet zal triomferen boven de Scheppende Almacht, welke alles ten goede zal keren.
Gij moogt niet het slachtoffer worden van zijn mirakelen. Weet echter ook, dat het voor hem niet mogelijk is lang te regeren en te triomferen om zijn mirakelen, deze zijn vals en zijn vruchten bevatten dorheid en vallen uiteen, al is hij een meester in de boosheid.
Gij zult deze listigheid kunnen voorkomen door gebed en offers.
Hij zal u manoevreren en zich opzetten midden over u, maar houdt u dan vast aan het geloof, want midden onder u staat Hij Die de sluier zal wegnemen van het verderf en u allen met Zijn Licht zal overstralen, opdat ge weet welke weg ge moet inslaan.
Iedere ziel, die de Genade heeft verworpen, kan door de macht van satan zijn mede-broeder meesleuren om ook die ten val te brengen. Kom daarom meerdere malen in groepsverband bij elkaar en verenigt u dan in gebed, opdat gij de macht van het kwaad kunt overwinnen.
Vergeet niet de Engelbewaarders vaak aan te roepen. Weet, dat hij de satan kan overmeesteren en ge zult beschermd zijn door zijn machtige vleugelen.
Mijn Vader heeft u allen een helper gezonden, een bewaker voor de duur van uw leven op aarde. Aan hen allen werd een macht gegeven, veel hoger dan een mens begrijpen kan.
Eens, wanneer ge hem zien zult, zal de eerbied voor hem vergroten.

Aanmelden voor de nieuwsbrief