18 december 1988 – 14.00

Mijn trouwe kinderen.
Vandaag op de Feestdag Mijner Verwachting was Ik in uw midden om een dringende Bede van Jezus aan u allen te richten.
Het kleine Jezuskindje, de lang verwachte Messias, vraagt u, iets te willen doen om aan Zijn Kinderhartje enige troost te bieden.
Zijn Kostbare Oogjes zijn vol tranen vanwege het doden van de vele ongeborenen, de kleine volwaardige mensjes, die zo kwetsbaar zijn in het prille beginnende leven, want de moordenaars rukken hun pas begonnen leventje uit de schoot van hun moeder, die dit ongewenste vreemdelingetje van zich laat afstoten.
Als de mens met zijn moderne wetenschap denkt, de kunst te verstaan om voor de zieke mens de beschadigde cellen te kunnen vervangen met gezonde van menselijke embryo’s, hoe kan hij dan zeggen, dat deze kleine wezentjes nog geen volwaardige mensen zijn, noch enig gevoel hebben, als deze kindermoordenaar aast op deze levende organen ? Als deze hersencellen zieke mensen weer gezond zouden maken, dan moet hij toch beter weten, dat dit kleine hoopje, aan en à l wezenlijk, het menselijk leven in zich draagt.
Als iemand durft te beweren, dat het gaan moorden zijn, omdat volgens hun zg. wetenschap, deze embryo’s geen levende wezens zijn, waarom slaat men dan de hand hieraan om te gaan experimenteren met de hersencellen van dit kleine hoopje mens ?
Als dit geen levend wezen zou zijn, behoefde men ook niet te beginnen om deze gezonde cellen bij een zieke mens te planten. Als hersenen niet dood zijn, kan men niet spreken van geen levend wezen.

Nederland, weet wat U wacht !

God zal straffen, want als gij de hand slaat aan een van deze kleinen, had gij beter nooit worden toegelaten in de moederschoot. Weet, als iemand de hand slaat aan deze kinderen, dat hij eens geoordeeld wordt door de Rechtvaardige Almachtige God.
Bidt kinderen, bidt voor deze zondaren opdat zij eens hun zonden inzien en belijden, voordat het te laat mocht zijn, zodat zij zeggende erkennen : “Heer ik weet, dat Gij mij met Recht zoudt straffen, indien Gij mij van de Zoetheid Uwer Hemelse Vertroostingen en van het gemak, mij vertrouwelijk met u te onderhouden beroofde en mij overliet aan de dwaze, moordende werken, die gedurende mijn leven zich uitsluitend met de laffe, moderne wetenschap bezig hielden “.
Niemand weet, ook de ouders niet van het kind of zij deze liefde nog waardig zijn. Deze onzekerheid vermeerdert de vrees, die de gedachten aan Gods Heiligheid u inboezemt. Het enige middel om uw geweten omtrent dit gewichtige punt gerust te stellen is, zoveel mogelijk u van uwen goede wil te verzekeren. God vraagt slechts den wil; is deze goed naar Hem gericht, dan kunt u met recht op Zijn Barmhartigheid hopen.
Op Het Altaar vernieuwt Zich telkens Het Genadenrijke Verlossingswerk des Heren.
Geheel Zijn Leven was een Plechtig, in de Kribbe begonnen en op Calvarie, na de in de eetzaal plaats gehad hebbende Consecratie, voleindigd Misoffer.
Moogt gij dan bij Het Heilig Offer vergeten, dat Dit onder u voortgezette Geheim, Zijne Voltooiïng vindt in uw hart door de Heilige Communie ?
Kinderen denk met Kerstmis, rondom De Kribbe geschaard, aan alle Offers, welke Deze Verlosser der wereld gebracht heeft voor het heil van alle mensen.
Bidt voor Bisschoppen en Priesters van uw land, dat zij eens deze Gewijde Plaats, waar eens Jezus’ H.Voeten de grond raakten, zullen toejuichen.
Dank aan u, op welke wijze u dan ook steunde tot behoud en verdere uitbouwing van ‘t Hofke.
De rechter waarvan de linker hand geen weet heeft, moge dit gebaar prijzen.
U en de Priester Die u zegent sla Ik gade met Mijn Liefde !
De Vrede zij met u !

-1

-1

1

0

boodschappen archief 1988

boodschappen archief 1988

Aanmelden voor de nieuwsbrief