18 december 1980 – 0.45 Feest Maria Verwachting.

Mijn kinderen, hebt gij aan Mijn verwachting voldaan om veel te bidden, dat uw regering geen legalisatie toekent om onschuldige kinderen het leven te ontnemen? Kunt gij hier allen ja op antwoorden, dan moeten uw regeringsleiders het gruwelijk onrecht inzien en het abortus-plan in het wetboek van strafrecht, het zegel recht drukken. Door Mijn verkiezing Moeder te worden van het Vleesgeworden Woord, vieren we telkens op 18 december de feestdag van Mijn Verwachting. En zo liet de Vader Mij in de allerhoogste graad deelachtig worden aan Zijn Verlossingswerk. Doordat Hij Mens wilde zijn onder de mensen is alles ontstaan, ook het nog ongeboren leven. Door toedoen van de H.Geest heeft Hij het Vlees aangenomen van een Geringe Dienstmaagd en heeft Hij de Moederschoot als Levend Tabernakel gevormd. Door Zijn Komst heeft Hij het Koninkrijk van Zijn Vader aangekondigd. Hij gaf u allen een Gebod, dat niet nieuw is, omdat het altijd geweest is. Het eeuwenoude Gebod, elkaar beminnen, zoals Hij u heeft Liefgehad en nog steeds met dezelfde Broederliefde u Zijn Hart toedraagt. Biedt gij dan uw hart aan als een smetteloze wieg om Hem van elke bittere kou te vrijwaren. Een hart dat warmte afstraalt en een verbond sluit met de Messias, de Vredebrenger. Hij is u voorgegaan en als ge Hem blijft volgen, zult ge zeker niet de gemakkelijkste weg gekozen hebben. Maar Hij wil Zich met u vereenzelvigen. Aarzel dan niet als Hij, kort na Zijn Wedergeboorte, Zijn Handjes naar u uitstrekt, maar streel dat zachte Kinderhandje met uw glimlach van wederliefde voor dit kleine Mensenkind. Al verblijft Hij spoedig weer opnieuw onder Zijn medebroeders en zusters, toch zal Hij wonen in ongenaakbaar licht, al staat Hij als een Wezen boven al het geschapene. Hij heeft u allen deelachtig gemaakt aan het Leven uit Genade. En door te leven vanuit dit Leven, kunt gij u tot heiliging voorbereiden. Bid daarom veel, opdat de christenen, die nu nog niet in gemeenschap staan met de Ware Kerk, zich verenigen rondom de ene Herder, Die tezamen aan kudde vormt. Zeg niet, dat ge Jezus nog nimmer ontmoet hebt, want elke dag kunt gij uw opwachting maken om Hem te ontvangen onder de Sacramentele Gedaanten van Zijn Goddelijk Lichaam en Bloed. Gij kunt Hem zelfs opsluiten in een hart, dat wel rein moet zijn om Hem niet te verliezen. Vier zo dan uw voorbereiding op het Zalig Kerstgebeuren, dat alleen maar Vrede brengt als gij u verzoent met elke broeder en zuster. Mijn Boodschap behoeft niet lang te zijn, als gij de inhoud maar goed in u opneemt, dan zult gij aanvoelen, dat elke woordspeling uit Liefde voor u werd neergeschreven. Ook elke Zegen is een zoetheid vol van Genade waarmee Ik u telkens verblijd. Ik wens u een Zegenrijke tijd toe, draagt gij ze verder aan ieder, die ge tegenkomt. Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief