18 januari 1980 – 09u30 Herhalingen van zinsneden zijn nodig omdat zo slecht gehoor wordt gegeven aan de oproepen. De ziel is voor Jezus kostbaarder dan Zijn Bloed.

Het is bij vele van Mijn kinderen reeds opgemerkt, dat hun Hemelse Moeder in Haar Boodschappen verscheidene malen dezelfde zinsnede gebruikt.
Dit in overweging nemende, vindt u hieruit de gevolgtrekking, dat het een dringende oproep betreft.
Wanneer een kind niet luistert of misschien niet voldoende verstaan heeft wat zijn moeder hem voorhoudt, zal zij haar wensen opnieuw te kennen geven, zodat hij eraan herinnerd wordt omdat deze vraag hem enigszins bekend voorkomt.
Wellicht zal het kind op een tweede of misschien derde oproep wèl gehoor geven en ook beter begrijpen wat zijn moeder van hem verlangt.
Wanneer een penitent tot zijn biechtvader sprak, hoorde hij dan niet herhaaldelijk dezelfde vermaning uit diens mond alsof hij het van buiten geleerd had?
Dit gold echter een telkens terugkerende goede raad om hem erop attent te maken, dat het steeds weer opnieuw dezelfde fouten betrof. Moest hij dan niet telkens opnieuw proberen zijn biechteling voor herhaling te behoeden?
De Heer roept niet enkel tot de mens: “Kom” om hem nog dichter bij Hem te hebben, maar Hij zegt: “Keer terug!” Dit is een woord van goedertierenheid, van vergeving.
Hoe groot, hoe veelvuldig en hoe strafbaar zijn misstappen ook zijn geweest, de Liefde van uw Heer brengt ze niet in uw herinnering terug.
Hij spreekt slechts: “Keer terug” en alles zal vergeven maar ook vergeten zijn!
Hoe dikwijls Mijn kinderen, hebt gij deze Stem in uw binnenste vernomen, die uw ziel bekoorde om terug te gaan? Een Stem, die zo zacht was, dat ze toch alle stilte overtrof, zo machtig, dat gij ze zelf slechts met moeite kon weerstaan. Hij vraagt aleer van u bereidvaardigheid om mee te werken.
En indien gij Hem behagen wilt, moet gij u zorgvuldig verbeteren in uw gebreken, teneinde een goed voornemen te maken om uw plichten na te komen.
Het herhalen van Mijn Woorden duidt het verlangen van uw Goddelijke Verlosser aan om uw zielen te bewaren voor de ondergang!!
Hoe vaak zegt gij niet: “ik kan niet meer bidden, want God verhoort mij niet!”
Moet ge dan later niet zelf ontwaren om deze woorden te moeten uitspreken: “Ach Heer, ik zocht U in de verte, terwijl Ge toch dichtbij mij waart!”
Elk ogenblik kunt ge Hem vinden, als gij uw kruis maar aanvaardt in volle berusting.
Zijn Hart, Dat zo Liefdevol is, wenst, dat gij met het volste vertrouwen tot Hem terugkeert en Hij zal je blijven aanmoedigen terug te komen. Dit aandringen heeft een veel diepere betekenis dan de mens zelf tracht te doorgronden.
Vraag om de Liefde van de H.Geest, want deze Geest van Licht en Wijsheid woont slechts daar, waar vrede en ootmoed heersen en niet daar waar de hoogmoed de scepter zwaait en slechts onrust en duisternis aanbrengt.

De reden waarom Ik u telkens zo dringend aanspoor is gelegen in de waarde uwer ziel, die Ik zeer hoog schat! Van dingen, die aan God zijn toegewijd, kan men geen waarde bepalen.
En is er iets, dat meer aan God is toegewijd dan uw zielen? Zij zijn Zijn erfdeel, Zijn Tempel!
Jezus, Die Zichzelve niet bedriegen kan, acht ze kostbaarder dan Zijn Bloed! Als gij uw ogen op het Kruis van Jezus vestigt, zoudt ge moeten zeggen, dat uw ziel evenveel waard is als God Zelf.
Jezus is voor u op aarde gekomen om uw zielen te redden, dat geldt ook nu nog, na al die eeuwen!
Waarom dan van Hem gaan vluchten? Hoort gij het nog in uw oren klinken: “Keer terug, Ik wacht op u!”
Het verlangen om uw zaligheid, dat Hem de menselijke natuur deed aannemen, is niet minder vurig in het Hart van Jezus, in het Allerheiligst Sacrament! Daarom moet gij er naar streven, dat deze Menswording van Gods Zoon niet vergeefs is geweest voor uw ziel.
Vergeet gij somtijds niet, dat het een heilige plicht is uw Goddelijke Verlosser te danken, dat Hij al uw ongerechtigheden vergeeft en Zich zonder ophouden toelegt om u te winnen voor de eeuwige gelukzaligheid?
Hij zendt Zijn Moeder niet zo maar naar de aarde, maar door de verblindheid dezer wereld hebt gij een Toevluchtsoord, een Schuilplaats nodig! Daarom zendt de Vader Mij!
Komt kinderen, bidt en schaart u allen bij elkaar, want daar waar meerderen bij elkander zijn, daar ben Ik, zegt de Heer, maar ook uw Moeder!
Ik zegen u! Dag kinderen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief