17 april 1987 – 15.10 Goede Vrijdag

Mijn goede en getrouwe kinderen, wederom zijt gij allen hier gekomen om tesamen Jezus te volgen op Zijn moeilijke, zware weg, die uiteindelijk tot de laffe pijnlijkste Kruisiging en sterven, Hem voerde naar Zijn bittere Doodstrijd.
Zijn trouwste Apostel Johannes, die Zijn Moeder ondersteunde, was de enige van Zijn leerlingen. Van de Zaal van het Avondmaal volgde hij Zijn Goddelijke Meester tot op Calvarie.
De H.Communie wijdde hem in de Geheimen der Gekruisigde Liefde en met de Dood van Jezus ontsloten zich voor hem de Schatten van Het Allerheiligste Sacrament.
Dringen jullie in deze geheimvolle betrekking tussen Het Kruis en Het Tabernakel verder door, overal ziet gij Jezus met Het Kruis, Zijn Liefdevolle Blik verzacht alle lijden. Hoe groot dit lijden ook zijn moge, groter nog is de troost voor u allen, opgesloten in het Heilig Sacrament.
Om u allen de onschatbare weldaad van dit aanbiddelijk Geheim te doen genieten, werd niets minder gevorderd dan De Dood van Uwen Verlosser.
Zijn nu deze grote Geheimen van Het Kruis en Het Tabernakel naar Gods wijze inzichten zo innig met elkander verbonden, laten jullie deze dan niet van elkander scheiden in uwe gedachten.
Op Calvarie biedt Jezus u Zijn Kruis aan, maar in Het Tabernakel is Zijn Hart voor u geopend.
Hard als het kruis ook zijn moge voor de natuur, het is nochthans het onderpand van uw heil; en uit Het Hart van Jezus vloeit een verkwikkende Balsem, opdat gij Mijn kinderen het kunt dragen zonder er onder te bezwijken. In al jullie kwellingen en na al de misslagen werpt u dan voor Het Altaar en aan den voet van Het Kruis neder.
Daar wordt de door Zijn ondankbare schepselen aanhoudend beledigde God altijd door verzoend door Het Offer van Zijn Goddelijke Zoon.
E̩n enkele vrijwillige zonde is voor Het Hart van Jezus veel pijnlijker dan РHet Lijden, dat Hij op Calvarie verduurde -, voor Zijn Heilig Lichaam was. Het lijden, dat Ik РZijn Moeder -, onder Zijn Kruis verduurde, was in Gods Oog niet te groot voor den troost welke Ik ondervond van in de Smarten van Mijn Zoon te mogen delen.
Er is voor u een grote troost gelegen in het nauw verband, dat er bestaat tussen Het Lijden van Jezus en het H.Sacrament.
Deinst uwe natuur voor lijden terug en drukt het jullie neder, somwijlen zo erg, dat u de kracht schijnt te begeven het te dragen, nooit lijdt gij te veel voor het geluk, dat u in de Heilige Communie is bereid.
Een lichtzinnige ziel deinst terug voor de strengheid des kruises, maar uit Het Tabernakel komt het Liefdevolle Woord, dat wel in staat is haar onverschilligheid in vurigen ijver te doen veranderen: “Met een vurig verlangen heb Ik begeerd dit Paaslam te eten, voordat Ik Lijde”.
Jezus leed, omdat Hij van u allen houdt.
Hij wilde door Zijn Kruisiging en Dood u allen verlossen en nog houdt Hij niet op om elke mens de kans te bieden voor een eeuwigdurend geluk. Velen echter willen of kennen Hem niet.
Gij Mijn kinderen kunt hieraan meewerken door vaal te bidden. Doe het vandaag, morgen en alle dagen van je leven, vooral voor hen, die van de weg naar Christus zijn afgedwaald.
Bidt vooral voor de Priesters die strijden moeten voor het behoud van de H.Kerk. Bijzonder voor de Bisschoppen, ook van uw land, opdat zij goede voorgangers zullen zijn voor degenen die bij hun om raad komen.
Bidt vooral voor de Godgewijden, dat zij het celibaat trouw blijven.
Ook de H.Vader de Paus heeft recht op uw aller gebed voor hem, daar vele Priesters van Bisschoppen de goedkeuring krijgen om gehuwd Priester te mogen zijn.
Dit is tegen de Wil van God en de Moeder der Heilige Kerk.
Bidt elke dag, – indien mogelijk -, het Rozenkransgebed, opdat daardoor de Arm van God de Vader kan worden tegengehouden voor rampen van uw land.
Sluit niemand van uw liefde buiten en doet zoals ook Jezus, Die zelfs Judas liefhad als Apostel toen Hij hem zei : “Vriend, waartoe zij gij gekomen, om Uw Meester te verraden door een kus” ?
Kinderen, het verheugt Mij, dat u door de H.Kruisweg nader tot Jezus wilt komen.
Als Moeder van Smarten was Ik bij u allen om tijdens uw gebeden Mijn Zoon Jezus bij te staan in Zijn Lijden.
Ontvang nu Mijn Moederzegen door Het Kruisteken, dat komt van de Vader, Zoon en H.Geest !
Wees verzekerd van Mijn hulp in uw lijden. Gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief