16 augustus 1987 – 14.10

Zingt Lof den Heer want Grote Dingen heeft Hij aan Mij gedaan !
Alleluia !
Kinderen, het feest der Moeder is het feest van de kinderen. Zet daarom heden alle ellende van deze tijd even opzij, zodat gij allen even verwijlen moogt in het Hemelse, dat voor elkeen is het enig noodzakelijke. Uw heil is in den Hemel vanwaar gij Uwen Verlosser verwachten moogt die Uw vergankelijk lichaam zal omvormen en gelijk maken aan Zijn Verheerlijkt Lichaam. Uw heil is daar, waarin Ik u ben voorgegaan.
Ik ben door het leergezag der Kerk, dat spreekt namens God – en u wederom voor ogen gesteld – als Het Lichtend Teken aan de Hemel en Toonbeeld van uw eigen voltooiïng waarnaar gij vertrouwvol moogt opzien.
Bidt en vraagt met Mij, dat er een wereld komt van vrede en gerechtigheid. Er is geen vrede mogelijk zonder gebed.
Alle godsdiensten zijn er heden ten dage zich van bewust, dat vrede een gave van God is.
Als u allen uw harten verheft tot God en bidt voor vrede, zal God beslist naar u luisteren.
Voordat u ter H.Tafel nadert, bidt u tot Hem om vrede, door te zeggen : “Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons en geef ons de vrede !” Vrede met God, Zuiverheid van geweten is vrede met God.
Volmaakte naastenliefde of vrede met den evenmens, die toch broeder of zuster is, voert naar gerechtigheid.
Vrede met uzelven ?
O Heer spreek slechts aan Woord en mijn ziel zal gezuiverd zijn.
Hoe dikwijls komt u bij Mij om troost en opbeuring, door te bidden: “O Moeder, aan Uw Voeten neergeknield erken ik mijn onwaardigheid, ik belijd mijn vroegere zonden, die – zo durf ik ootmoedig verhopen – thans door God vergeven zijn “.
Doof het vuur der hartstochten uit, die een voortdurende strijd voeren tegen God, Uw Hoogste en Enigste Doel.
Als na de Heilige Communie de vlam der liefde uit uw hart ten Hemel stijgt, werpt Zij Haar Hemelse Glans over al uw handelingen. Wanneer gij echter minder vaak communiceert, gaat deze vlam uit; uw hart wordt weldra gelijk aan een uitgebrand vuur, waarvan niets meer overgebleven is dan as, het neigt zich tot kwade en de onvolmaaktheden verwijderen het van God, zijn Waarachtig Doel.
U geschiede Heer gelijk Gij wilt !
Zamel uw gedachten bijeen teneinde Jezus in de diepte uws harten dit troostvolle Woord te horen spreken, hetwelk zowel uwe dankbaarheid als uw vertrouwen zal opwekken. Vele malen in uw leven bad gij Uwen Heer dringend om een persoonlijke gunst.
Hij biedt u Zijn Eigen Lichaam en Heilig Bloed aan.
Is uw hart wel ruim genoeg om Zijn Oneindige Liefde, die de aarde van alle zijden van de meest verschillende en heerlijkste genadegaven doet overvloeien, te bevatten ?
Wees met uw gebeden de zielen behulpzaam, opdat ook zij aan de rijke Zegeningen en heerlijke Vruchten Zijner Liefde deelachtig worden.
Houdt niet op ootmoedig te bidden, want eens zult gij verhoord worden, al schijnt de Hemel voor uw ogen gesloten te blijven.
Klop zonder de moed te verliezen aan Het Hart van Jezus; Het opent Zich gemakkelijk sedert Het Gewond is geworden……De Liefde maakt Het oplettend op uw begeerten.
Onze Lieve Heer beperkt Zijn Almacht niet, wanneer gij uw gebed als een machtig geroep tot den Troon Zijner Barmhartigheid doet opstijgen. Schijnt Hij te talmen, dan is dit, omdat gij Zijn Eer niet genoeg zoekt te bevorderen in uw gebeden of opdat gij meer waarde zoudt hechten aan Zijn gunstbetuigingen en Hem met des te meer vreugde voor danken zoudt en de herinnering aan Zijn Weldaden des te dieper in uw harten zoudt bewaren.
Als Ik zo dicht in uw nabijheid mag vertoeven, zijt gij verheugd en diep onder de indruk van dit Gebeuren. Hoeveel te meer Genade wordt u gegeven wanneer u Jezus door de Heilige Hostie aan uw hart moogt drukken. Door uw hart open te stellen en Hem een gereinigde Tempel aanbiedt, hebt gij reeds de Hemel op aarde.
Bidt voor de zielen in het vagevuur, opdat zij weldra het geneugte ervaren naast de Koningin des Hemels Hunnen God te mogen loven, danken en prijzen.
Vraag God om de grote Genade van steeds een Heilige Priester in uw midden te hebben, die Gods Zegen en Die van Uw aller Moeder over u laat neerkomen, dan zal er vrede in uw harten zijn.

Aanmelden voor de nieuwsbrief