15 september 1988 – -15.00 Schneebergkapelle – Aken – Duitsland

Mijn geliefden !
Waar Jezus’ Lichaam rustte op de kille plaats van het stenen Altaar dezer Kapel, heeft Hij toch de warmte moge gevoelen van de liefdestralen van Uw harten.
Jezus heeft Zich aan U gegeven ter verheerlijking Zijns Vaders, ten einde de werken van Zijn Leven op aarde in U voort te zetten.
Wijdt U uit liefde, ja alleen zuivere liefde, tot Hem aan anderen toe en bewijs hun met het enige oogmerk om aan Hem te behagen, belangeloze diensten.
Voor deze prijs zal Uw geest en Uw hart den vrede Gods bezitten, “die alle gevoel overtreft” en gij zult de vrijheid erlangen, die de roem der kinderen Gods uitmaakt.
Verdiep U in de volgende gedachten : Welk was de hoofdzaak van Jezus’ Leven op aarde ?
Welk is Zijn voortdurende staat in Het Allerheiligste Sacrament ? En wat wordt Hij na de H.Communie in Uw hart ?
Zijn Leven op aarde was over het geheel genomen en in Zijn Bijzonderheden een voortdurend Offer; Zijn Eucharistisch Leven is het evenzeer en weliswaar in een alles overtreffende Volmaaktheid en dit Offer voltooit Zich in jullie harten door de H.Communie.
Als gij Jezus bemint, zult gij er naar streven om Uw leven overeenkomstig het Zijne, tot een voortdurend offer te maken en gij zult U door de Hand van God laten slachtofferen gelijk Hij het wil en zoveel Hij het wil.
Uw leven zal dan een gestadige voorbereiding tot de dood zijn, want de dood is niets anders dan de voleinding van Uw laatste offer.
Het aandeel, dat Jezus U in Zijn Offer geeft tijdens Uw leven is in de ogen van Uw geloof een uitstekend voorrecht, een bijzondere Zegen, een waarachtige troost, die slechts door een grote natuurlijke gevoeligheid verdwijnt.
Neem daarom den Kelk des lijdens die Zijne Hand aan Uw lippen brengt, met dankzegging aan en zo Uw hart, ( opdat gij Hem meer van nabij volge ) moet verwond worden door de doornen die de weg naar Calvarie versperren, dan zult gij U gelukkig achten wanneer gij Uw bloed met Het Zijne kunt vermengen en Hem Uw tranen en smarten kunt opdragen als een zoenoffer van liefde.
Kinderen vanuit deze bidruimte zult U allen de Zegen bekomen van de Heer door de reine Hand en het Absolveren van de Priestermond en daarmede is ook het Zijne geheel gezuiverd.
Ga dan in vrede want ook Mijn Zegen zal Uw deel zijn.

Aanmelden voor de nieuwsbrief