15 november 1987 – 14.00

Trouwe Gebedskinderen !
Vandaag wil Ik als Moeder van Jezus en van u allen, niemand teleurstellen om nog eens Mijn Woord aan u te geven.
Het zal u beslist pijn doen, ( maar daarnaast, anderen weer er verheugd over zijn ), dat de uitspraak van de Commissie, die met het onderzoek belast werd, dat er door de Bisschop van het Bisdom, waar deze Plaats onder valt, een verbod is gekomen om nog langer pelgrims toe te laten voor de openbare Erediensten.
Zolang Mij niet verboden wordt om u toe te spreken, zal Ik op een andere wijze u moed en troost verschaffen.
Wel zult u verbaasd zijn, dat de Hemel dit verbod toelaat en nog in alle talen zwijgt. Weet evenwel, dat er bij God de Vader hierin verband ligt of, en hoeveel getrouwen er nog zullen overblijven als ware gelovigen.
U vindt dit een trieste uitspraak, want in zulke Gebedsdiensten komt men dichter naar elkaar gedreven en door zo’n vereniging nog beter samen delen, elkaar beter leren kennen en alzo een leidraad zijn om elkander te kunnen vergeven, in vrede leven met en voor elkaar.
Het is nu wegen en wikken, maar uiteindelijk zal God beschikken. Al zal men willen proberen deze Plaats tot de grond toe af te breken, zal God, de Almachtige Vader niet dulden, dat de Moeder van Zijn Zoon Jezus door Haar Komst niet mag zegevieren als de Toren van David. Het lijkt te worden afgebroken, doch God heeft het laatste Woord.
Degenen die lastertaal te berde brengen zullen er vroeg of laat spijt van krijgen en zullen eens inzien hoe pijnlijk dit voor Hun Hemelse Moeder was.
De mens is geneigd zich boven anderen te stellen en de eigen gebreken niet te zien of minstens te verontschuldigen. Hij leeft zo oppervlakkig, dat een oordeel over een ander heel snel, ja zelfs gemakkelijk gegeven wordt.
Jezus waarschuwt de mens voor de verkeerde wijze van denken, van het oordelen of veroordelen van zijn naasten, ook al zou hij die ander daarmee willen helpen. Men moet het heil zoeken bij Jezus, de Heelmeester, Die alle doornen en splinters uit uw eigen leven verwijderen kan en Die aan alle mensen een helder inzicht kan geven op hun zelve en op anderen. Dan pas kunt u ook een ander echt helpen en valt het oordelen over die medemens heel anders uit.
Wat Ik u opnieuw vragen wil is, zoveel mogelijk de Rozenkrans te bidden en het bijwonen van Het H.Misoffer, want vele zielen komen in het vagevuur.
Bidt daarom en breng offers voor de bekering van de zondaars. Jammer, dat de mens van mening is, dat hij niet hoeft op te komen voor de armzalige, waarvan de ziel moet boeten in het vagevuur.
Wanneer deze verlaten zielen eenmaal het geluk beleven te worden opgenomen in Het Koninkrijk der Hemelen, zullen zij weten wie de offers en gebeden de Heer hebben aangeboden voor hun heil. Dan zullen zij op hun beurt zorgen, dat hun redders de Hemel eens zullen bereiken.
In de parabel van de Barmhartige Samaritaan leert Christus wat de mens moet doen voor de hulpbehoevende. Hij moet door het leed van de mens in nood bewogen worden en medelijden hebben om zo goed mogelijk te zorgen, dat hem verder leed gespaard wordt.
Maar het leed van de mens in zielenood groeit gestadig verder.
Kerken worden omver gehaald of verkocht voor andere doeleinden.
De Doopvont waar eens de boreling een nieuwe mens werd door de Geloofsbelijdenis van Peter en Meter en met het gezegende Water en woord en gebaar van de Priester, heeft plaats moeten maken voor allerlei lectuur, waaronder die van de duivel.
De Biechtstoel, waarin de penitent kwijtschelding van zondeschuld kreeg na een oprecht berouw en de ziel beloofde een beter leven te beginnen, worden nu de lichamen gevoed door drank en mede daardoor hun zielen besmeurd door grove uitlatingen.
Nederland, waar gaat het heen ?
De Maria-oorden, waar veel gebeden wordt en die wij samen probeerden op te bouwen, veegt men onder de voeten weg van de nog weinig overgebleven getrouwen.
Het gebeurt meer dan eens, dat Mijn Boodschap niet au serieux genomen wordt. Men noemt deze lang en vooral saaie mededelingen en daarom lijken ze niet van de Hemel te komen.
Men valt hier en daar over een woord, dat volgens hun mening geen Nederlands is of anders geschreven dient te worden.
Mag Ik er dan als Moeder, die mensen op wijzen, dat zij de Heilige Naam van “Christus” zo schrijven als Het in de Bijbel opgetekend staat.
Zelfs deze Paus, die de namen Joannes Paulus draagt, verkiest en ondertekent, dat de letter “H” niet uitgesproken, noch neergeschreven wordt.
Uit deze kleine opmerkingen moet het u duidelijk zijn, dat waar Ik aans verschenen ben, de persoon, die Mijn gesproken Woord doorgeeft, offers brengt.
Altijd zal er tegenspraak zijn en blijven waar Ik aan eenvoudige zielen verschijn. Ze worden evenals Christus als bedriegers omschreven.
Wat God vraagt kost offers, maar het beantwoordt aan wat diep in de mens geworteld is, het verlangen om een goed mens te zijn.
Christus het Middelpunt, een grote opgave, maar met vallen en opstaan groeit ge naar Hem.
Als je het aandurft deze belofte waar te maken, dan is je toekomstig geluk verzekerd. Geef Hem al de liefde die je hart bezit, want ook Jezus is gevoelig voor wederliefde en begrip.
Kinderen blijf Mij uw vertrouwen schenken, dan zal Ik voor u zijn de Sterke, Lichtende Toren wanneer u in nood bent.
Al jullie wederliefde sluit Ik op in Mijn Moederhart en daar tegenover mag Ik u toezeggen, dat u de Zegen wederom zult ontvangen van Mijn Priesterzoon.
Ik dank u allen voor uw groot vertrouwen in Mij en groet u met Mijn erkentelijk Gebaar : “Dag kinderen !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief