15 januari 1987 – 13.55

Mijn geliefden, hoor naar Uw Moeder !
Vandaag wil Ik u allen met een grote liefde uit geheel Mijn Hart begroeten en datgene toewensen, wat gij allen zo vurig verlangt om het door Mijn voorspraak bij God de Vader te verkrijgen.
Alles trotseerden jullie om hier te willen zijn door nader tot Mij te komen door middel van gebeden met en voor elkaar. Zelfs de extreme koude weerhield u niet om deze barre pelgrimstocht te maken.
Velen begrijpen niet altijd de inhoud Mijner Boodschap.
Enkelen maken er zelfs nog kritische aanmerkingen over en maken zichzelve wijs, dat er zo nu en dan zinnen in voorkomen, welke niet door Mij gesproken kunnen zijn.
Kunt u er enige uitleg aan geven waarom de ene helft door Mij was weergegeven en het andere nooit van de Hemel kan zijn ?
Neem dit van Uw Moeder rustig aan; een Boodschap van Hemelse aard aan de mensen gegeven, daar krijgt den “boze” geen kans voor om door te dringen.
Velen geven God ook de schuld, dat er zovele noden en ellenden op de wereld zijn.
Aan elke mens heeft God de vrije wil gegeven om goed of kwaad te doen en niemand stond of staat ooit onder dwang.
Dat er oorlogen zijn en geen vrede is, heeft de mens aan zichzelf te wijten. Ook armoede in de vorm van onvoldoende voedsel is er in vele plaatsen en landen, maar de Schepper van alle goed vraagt de helpende hand van degenen die alles in overvloed bezitten.
Bidt voor de noden van deze wereld en heb uw evennaasten lief, ook zij die u haten of enig kwaad doen.
Niet meer aan de wereld vraagt Jezus een toevluchtsoord, maar aan u !
Hij blijft geheel in den Hemel, maar gelijk Hij als Kind in Mijn Moederschoot verbleef, zo is Hij ook geheel in u, zonder Zich van Zijn Vader te scheiden. Hij “is Vlees geworden” om u te verlossen.
Hij is Offer geworden om u te voeden, maar blijft nochthans in den Schoot Zijns Vaders door alle eeuwigheid.
Wellicht zijt gij gekomen aan dat tijdstip des levens, dat u niet meer te kiezen heeft, maar waarin u alleen nog het lijden van deze tijd heeft te dragen en de vele offers die van u gevraagd worden.
Als u bidt en u wordt er niet van bevrijd, zeg dan niet, dat God niet hoort en je Moeder niet luisteren wil. Wij kennen uw bidden en smeken om het verdriet wat anderen u mogelijk hebben aangedaan. Ook luisteren wij naar het kloppen van een minnend hart en het ritme van de liefde die door de aderen stromen.
Laat uw liefde voor Jezus als een roos zijn zonder doornen en wit als de lelie, die de reinheid aangeeft van een minnend hart.
Bij velen van u strekt de smart zich uit over geheel uw bestaan, zij treft uw ziel, uw hart en uw geest, maar het is vooral tot u, dat de Zaligmaker de liefdevolle uitnodiging richt, om uit te rusten in de schaduw van het Tabernakel.
De Heilige Communie zal voor velen een verpozing zijn in de smarten en indien deze geen troost verschaft, toch de hoop versterken op God.
Gelijk u weet is er geen dag waarop gij van Zijne Sacramentele Tegenwoordigheid verstoken zijt.
Op Calvarie is Hij gestorven voor de zonde en daar de mens gedurig zondigt, boet Hij altijd door op het Altaar. Zich niet meer kunnende offeren, maakt Jezus Zijn Offer eeuwigdurend, strekt het uit tot u, stelt het tegenwoordig voor uw ogen en voegt u de verdiensten van Zijn Lijden zonder bemiddeling toe.
Kunt u zich een volkomener, omvangrijker, tederder en werkzamer toewijding indenken ?
Dank Hem, dat Hij de oorzaak uwer vreugde en uw heil heeft willen worden.
U wil Ik danken , dat u hier hebt willen zijn, vooral de zieken en noodlijdenden onder u. Gij zijt gekomen om het lijden van uw dierbaren te zien verzachten. Niets hebt u gevreesd om hier te zijn.
Weet, dat Ik, Uw Hemelse Moeder, voor zoveel moed en doorzet-tingsvermogen deze tocht te maken, bij de Vader voor al uw verlangens zal bemiddelen. Het doet Mij deugd, dat er pelgrims zijn die dit vandaag voor de eerste maal meemaken.
Waar lijden is zal Ik dit met troost verzachten.
Moge de Vader, de God van Liefde en alle Goed u rijkelijk bedelen met Zijn Genade.
Wederom ontvangt u, door de Handen Mijner Priesterzoon, de zegen van de Heilige Drieene God en moge deze zegen op u en de uwen blijven rusten.
Mij hebt u gelukkig gemaakt door uw komst niet af te zeggen, u zal Ik laten delen in Mijn geluk, door Jezus !
Goede reis !

Aanmelden voor de nieuwsbrief