15 december 1985 – 14.00

Kom en luister en Ik zal u verhalen, gij allen die God vreest, hoe grote dingen de Heer aan Mijn Ziel heeft gedaan.
Niet alleen in diepe nederigheid heb Ik Gods weldaden ontvangen, Ik heb met de deemoed een hartelijke en God-erende dankbaarheid verbonden.
De Godmens werd in Mijnen Schoot gevormd en kwam op aarde als een licht. Hij is het Ware Licht, Dat iedere mens verlicht; wie Hem volgt wandelt niet in de duisternis.
Het gebed om licht en verlichting begeleidt het gehele leven van de mens. Ondanks zijn duisternis noemen wij het geloof een licht; in de Christelijke oudheid heette zelfs het Doopsel “phootismos”, verlichting, omdat het de mens met Christus verenigt en hem deel geeft aan Hem Die het Licht van de Wereld is.
Het is zeer waar, dat u, Mijn kinderen, Christus’ Licht zo nodig heeft. Hoe dikwijls klaagt u niet of zijt ge niet enigszins mistroostig, omdat gij het licht van binnen moet missen ?
Het leven lijkt soms zonder zin, uw bestaan zelfs doelloos, gij begrijpt Gods plan volstrekt niet en voelt u verlaten en machteloos en misschien zelfs moedeloos, omdat gij niet ziet en in het duister voorttobt. Toch hebt u heel diep ergens nog wel de wetenschap en de overtuiging, dat deze duisternis toch door God gewild is, dat zij deel uitmaakt van de loutering die u op een nadere vriendschap met God zal voorbereiden. Maar gij verlangt toch naar het uur, waarin eens een straal van licht zal doorbreken en gij, even tenminste, weet waar u aan toe bent, weer weet wat Gods Wil is en hoe gij handelen moet.

Christus is het Licht !

Licht van het Licht, dat ook u weer komt verlichten en daardoor u ook weer zal verblijden.
Wie de diepe inwendige duisternis gekend heeft en de bevrijding als het nieuwe licht eindelijk binnenvalt, begrijpt enigszins waarom de Kerk u voor de overledenen laat bidden : “en het eeuwige licht (dat geen ondergang meer kent) moge hen verlichten”.
Het licht is vreugde, kracht, vernieuwing, het geeft levensmoed en soms uitbundige blijdschap.
Bidt daarom met vertrouwen om dat inwendige licht, dat u weer met nieuwe moed zal bezielen en weer tot hoger offerbereidheid voert.
De Kerk vraagt, dat door Christus’ Komst de duisternis van uwe geest verlicht moge worden.
Opnieuw spoor Ik u aan tot eenheid, vrede onder elkander en steeds nauwere verbondenheid met Christus als de eigenlijke beveiliging voor allerlei verwarring die van buiten naar u toekomt.
Blijf aan met Hem, dan zult gij geen onmondige kinderen meer zijn, die heen en weer worden geslingerd en voortgestuwd door elke windvlaag van lering, door het bedrog van de mensen, door sluwe verleiding tot dwaling, maar bewaar de waarheid in liefde.
Telkens duiken weer nieuwe theorieen op en dreigen allerlei argumenten of moeilijkheden uw heiligste overtuigingen aan te randen of omver te stoten….Christus is het Licht.
Het gebed van de Kerk is niet alleen vandaag, maar zeer dikwijls in uw leven, uitermate goed op u toepasselijk.
Als Hij komt wijkt de duisternis, de angst, de moedeloosheid.
Laat alle mensen uw minzaamheid zien, de Heer is nabij.
Goedheid en minzaamheid zijn een bijna vanzelfsprekend gevolg van de inwendige blijdschap, van de bijzondere intimiteit met Jezus Christus.
De hernieuwde viering van Zijn eerste komst bereidt u voor op de glorievolle komst van de Godmens; deze viering heiligt de eindtijd, de tijd tussen Zijn Hemelvaart en Wederkomst.
Door het geloof en de liefde is Hij altijd te vinden en te bereiken, gereed om in de milde goedheid van Zijn Hart te verheffen en te heiligen wie tot Hem komt.
“Hij die dorst heeft kome tot Mij en drinke”, zo nodigt Hij zelf u uit.
Juist om die nabijheid is de vermaning zo aanvaardbaar : “Maak u over niets bezorgd, doch maak aan God al uw wensen bekend door bidden en smeken en danken”.
Hij is de Vorst van de Vrede. Als Vredevorst vieren wij Hem bij Zijn komst in de Stal van Bethlehem en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus.
Tot welk een hoogte wordt u meegevoerd ? Het is Gods geheim, maar wie trouw is aan de genade betreedt een steeds nieuw gebied van Goddelijke intimiteit.
Zij allen die met Kersttijd hun geboortedag vieren ontvangen een bijzondere genade tijdens het H.Misoffer.
Mijn Priesterzoon zal Mij voorgaan om u te zegenen en van alle schuld en last te bevrijden en Ik, Uw Moeder, zal u dan in Mijn Armen sluiten. Ga in vrede !

-1

-1

1

0

boodschappen archief 1985

boodschappen archief 1985

Aanmelden voor de nieuwsbrief