15 augustus 1991 – 14.20 – Maria Hemelvaart

Mijn trouwe kinderen !
Op een zeker tijdstip van uw leven komt de smart zich vestigen aan uwen huiselijken haard, verbreekt uw dierbaarste banden, vult de leegte aan, die in uw hart is gekomen en spelt u het naderend einde van uw loopbaan hierbeneden. Dan toont Jezus Christus Zich een Tedere Vader, een Vriend, een Trooster uwer zielen en schept Hij er Welbehagen in uw Steun en Toeverlaat te worden, terwijl Hij u veroorlooft uw tranen tegelijk met uw droefheid uit te storten in Zijn Hart.
Beschouw ze in Zijne Tegenwoordigheid met de ogen des geloofs en onder den invloed Zijner Liefde.
De Overgave van Jezus in den Hof van Olijven.
Een zeer pijnlijk ogenblik in het leven is de zekere verwachting ener grote en onvermijdelijke smart. Het gestadig vooruitzien daarvan is haast nog moeilijker met onderwerping te dragen dan de slag zelf, omdat men dus de Genade, aan de beproeving zelve verbonden, nog niet heeft ontvangen. Men moet dus de gedachten van die voorafgaande angsten afwenden, ze naar het Tabernakel richten of ze vestigen op Onze Heer in den Hof van Olijven.
Ook Hij had daar het zeker Vooruitzicht der grootste Smarten, het ruwe, naakte, ijzingwekkende Kruis waaraan, veracht en versmaad, van God en mensen verlaten, het Schrikkelijkste Lijden zonder enige verpozing zou verduren tot in de Dood, stond Hem voor de Geest.
Dit Kruis vertoont zich ook aan u; maar het komt uit Het Hart van Jezus…..
‘t Is Vergezeld van Zijn Genade, Geverfd met Zijn Bloed, Bekleed met Zijn Kracht.
Wat meer is, Hij Zelf Schenkt Zich aan jullie om het te dragen. Draagt het Heilig Sacrament de wereld niet ?
Zult gij, met uwen Goddelijken Verlosser, Die telkens in uw harten komt verenigen, nog weigeren de Woorden te herhalen: ” Vader! Uw Wil Geschiede en niet de mijne “?…
Neen de Stem Zijner Liefde kan u niet onverschillig laten.
Een ander even pijnlijk ogenblik is dat, hetwelk op den slag, die jullie zo smartelijk getroffen heeft, volgt.
Gij hadt al uw krachten bijeenverzameld om Hem te ontvangen; deze inspanning heeft ze uitgeput.
Een geestelijke machteloosheid treedt in de plaats van uw vroegere wilskracht, een zekere gevoelloosheid voor alles, wat niet uw smart is, maakt zich van u meester.
Dan, geloof het vrij, ontvangt de Goedheid des Heren jullie met de Tederste Liefde.
Kinderen bid veel voor de eenzame mens die nergens liefde vindt.
Bid veel voor de meest verlaten zielen.
Als jullie blijven komen naar dit Genadeoord zult gij de Kracht en Genade vinden waarnaar gij op zoek waart.
Bid elke dag het gebed van de rozenkrans dan zal de Heer uwen God u later ervoor belonen en opnemen in Het Vaderhuis.
Magnificat anima mea Dominum !
Wees gegroet van uw familieleden die in de Hemel zijn. De Priester die u Zegent is ook Mijn Groet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief