15 augustus 1989 – 14.15

Ja kinderen, heden dat U tesamen zingt : “Hoor ons roepen, o Moeder van God !” ben Ik.
waarom zou Ik U niet tegemoet willen komen nu jullie met zovelen aan deze pelgrimstocht deelnemen om Jezus’ Heilig Aanschijn te aanbidden en ons hier te komen groeten.
Van alle gevaren zijt U omgeven.
Doch door Mijn tegenwoordigheid zal Ik God de Vader smeken dat Jezus Onze Zoon, jullie harten bekwaam maakt om Uzelf tot Hem te verheffen.
Men verheft zich tot God, als men Hem steeds volmaakter zoekt te beminnen en zich hoe langer hoe meer van de ijdelheid van alles en de gevaren die de wereld U geeft om steeds verder ontbonden te worden van God.
Jezus spreekt tot U allen : “Komt en ziet !” wanneer de klokken U herinneren aan hun galmend geluid dat er weldra een Heilig Kruisoffer zal worden opgedragen. “Komt en ziet !”
Nooit echter klonk dit Woord machtiger tot de mensheid dan vanaf het Kruis en nooit lieflijker dan uit Het Tabernakel.
Want ook daar spreekt Jezus tot U : “Kom en zie !”
Niet in een vreemde woning wil Ik U binnenleiden, maar tot de innigste gemeenschap met Mij wil Ik U verheffen.
Kom ! gij zijt de tempel, dien Ik gekozen heb om daarin Mijn verblijf te houden totdat gij voor eeuwig met Mij verenigd zult worden in de Heerlijkheid des Hemels, waarnaar Uw familieleden, vrienden en kennissen zijn heengegaan.
Want geloof Mij, wanneer Ik U door de mond van Elisabeth Mijn Woorden laat spreken en de hand die Ik vasthoud om deze Boodschap op schrift te zetten, dat vandaag op Mijn Feestdag allen in de Hemel zijn opgenomen, die U op aarde zo lief had.
De Hemelse Vader staat Mij toe, dat Ik hun groet mag overdragen.
Ook de zielen waarvoor U zo vaak Uw gebed voor hen naar de Hemel liet stijgen hebben hun verlossing bekomen en de Heerlijkheid van God aanschouwd.
Zo juist hebt U Mijn Boodschap, die Ik laatstelijk gegeven heb, wellicht niet goed begrepen.
Het ligt geenszins in Mijn bedoeling om U af te houden van Uw stemrecht, maar het ronde cirkeltje rood kleuren voor die partijen, welke abortus en of euthanasie toelaten is niet gewenst want dan bent U medeschuldig aan moord.
Wanneer echter het artsenteam met zekerheid weet, dat de levenskansen van hun lijdend voorwerp, de mens, voorbij zijn, dan mag zij in overleg de apparatuur verwijderen. Want als deze mens medisch gezien geen overlevenskans heeft is het passieve gedeelte verantwoord bij God.
Kinderen, bidt veel voor goede, maar ook trouwe roepingen aan Christus’ Kerk. De eerste ogenblikken van den dag zijn de meest geschikte voor gebed.
Heeft de opkomende zon U nog nimmer voor Het Tabernakel verrast ?
Gij moet met verlangen Jezus dienen om Het H.Misoffer bij te wonen en niet schromen als aan U daarvoor enige vergoeding wordt gevraagd.
Jezus zorgt zelfs voor de vogelen des velds, waarom zou Hij de mens dan aan z’n lot overlaten ?
Dank voor de bloemen en alles wat U aan liefdewerken doet.
Daarvoor Zegent U de Priesters in Mijn Naam en weet dat de Heer met U is. Ave !

Aanmelden voor de nieuwsbrief