15 augustus 1979 – 00.45 Maria Hemelvaart

Mijn goede en getrouwe kinderen!
Bij het prille begin van een nieuwe morgen wil Ik, alvorens het gebeier der klokken Mijn Glorievolle Feestdag inluiden, u allen begroeten en van Mijn Geluk deelachtig maken door u opnieuw een belofte te doen.
Bij het begin van elke dageraad en het beeindigen van elke nacht zal Ik Mij als een zegel plaatsen op uw hart en u laten rusten aan Mijn Boezem, zodat gij nimmer de kans loopt verloren te gaan. Maar probeer dan een nieuwe mens te worden, die zich laat omvormen en kneden en laat u wegsmelten in een zuivere liefde tot God. Want alleen het vloeibare, dat met een liefdevuur gesmolten is, kan men in een vorm gieten en ombuigen om tot nieuwe wasdom te komen.
Ik kan slechts Wonderen van Genade verwerken in die zielen, die zich in Mij willen verliezen.
Eerder zoudt gij de sterren aan de Hemel, de waterdruppels van de zee en de zandkorrels van de gehele aarde kunnen tellen, dan dat Ik u ooit uit het oog zou verliezen.
Al uw handelingen, die ge Mij uit liefde toespeelt, zal Ik met Mijn zuivere Handen de Vader aanbieden, opdat geen enkele vlek de kans zou krijgen deze te besmetten.
Ik zal u omgeven met een zoete geur en de dauw Mijner Liefde! Maar vlucht dan niet als Ik je naloop om je te behoeden voor het verderf van deze zondige wereld.
Doe gelijk een kuiken, dat bescherming zoekt onder de vleugelen zijner moeder.
Eerder zou Ik de Legerscharen van miljoenen Engelen zenden, dan ene ziel de kans te geven om verloren te gaan.
Het opstijgen van Mijn Hemelvaart zou dan een vlek nalaten die Hemelschreiend zou zijn. Hoe meer gij Mij de kans geeft, dat Mijn Kleed uw ziel zal raken, des te glorievoller zult gij opstijgen wanneer uw strijd op aarde ten einde is.
Grote dingen zullen u gebeuren wanneer gij standvastig blijft in het geloof, wanneer gij met moed en vertrouwen zich tot God blijft voortbewegen, wanneer gij een brandende fakkel van liefde zijt om u geheel en al op te sluiten onder de koesterende warmte van een Moederhart.
Wanneer gij door de schakel der liefde verbonden zijt, probeer dan niet door een verkeerde neiging een knik te brengen in de ketting, die met deze onmogelijke houding een roestige plek vertoont en zachtjes aan wegteert en uiteindelijk neervalt om vertrapt te worden en in het niet verdwijnen zal.
Mijn kinderen, herinnert gij zich nog, dat gij uw belofte hebt gedaan om met Mij ten strijde te trekken?
Kunt gij zich tot heden nog noemen de soldaat van Christus? Bent gij niet te kort geschoten in de rang waarmede Ik u heb ingedeeld? Hebt gij de frontlinie bereikt of bent gij blijven steken om de kant van de vijand te kiezen?
Zo ja, als gij zich hebt mee laten slepen, zie dan op naar de Handen die u uitnodigen terug te keren daar, waar gij halverwege verstek liet gaan. Zie en volg de reinheid van het Hart dat smetteloos is als de witte vlag, het teken van overgave en vrede.
Komt, richt u op en wees niet moedeloos. Want zolang als gij gewillig bent is er nog hoop. En daar, waar vertrouwen is zonder vrees is niets verloren.
Ik zal een goede Moeder voor u allen zijn. Neem Mij dan als Middelares en Voorspreekster, zodat Ik uw vertrouwen en liefde op God zal inboezemen.
Als gij Mij alles toevertrouwt zal uw hoop niet ijdel zijn, maar zal Mijn Liefde nog vermeerderen en Ik zal u troost schenken uit de Schatkamer der Gerechtigheid. En het kostbare bezit wat in de Schatkamer van God ligt opgesloten is ook uw bezit als gij de Geboden onderhoudt, welke God u gegeven heeft.
Laat u niet afschrikken, dat gij dit alles niet waar kunt maken, want dat de Vader teveel van u vraagt.
Doe wat Hij u voorgehouden heeft en volg het ene lichtpuntje dan bent ge op de goede weg. Doch laat het niet ontglippen, maar grijp het met beide handen vast!

Blijf er echter niet mee stilstaan maar loop door en trek het mee, zodat het aan lijn geworden is.
En wanneer gij dan gekomen bent op de plek waar de duisternis plaats maakt voor het Licht zet dan de lijn, die gij getrokken hebt, vast waar alle richtlijnen bij elkaar gekomen zijn en ge zult worden opgesloten in het Licht wat nimmer doven zal. En het Licht dat u omgeven zal, zal verblindend zijn voor het mensenoog, maar Ik zal er zijn om u te brengen naar het geluk dat Eeuwige Glorie heet!
Bidt daarom elke dag de Drie Weesgegroeten die een herinnering bij u oproepen aan de zuiverheid welke uw Hemelse Moeder siert!
Blijf bij elke bekoring Mij in uw gedachten houden en de overwinning zal met u zijn.
Nu Zegen Ik u met het teken van Geloof, Hoop en Liefde en Mijn Hulp zal altijd met u zijn!

Aanmelden voor de nieuwsbrief