14 februari 1981 – 08.00

Nu zal Ik vandaag een gebed geven om de mensen op te wekken wat hen
weldra wacht.

H.Maagd Maria, Koningin des Hemels en toevlucht der
zondaars; wij komen bij U maar hebben niets aan te
bieden dan alleen een arm en zondig mensenhart. Doch neem het aan Lieve
Moeder om het door Uw Heilige Handen te kneden en om te
vormen tot diepe ootmoed. Alleen daardoor zullen wij het geloof, de hoop
en de liefde bekomen, alsmede door een nederig berouw deze
genade te kunnen behouden. Geef Maria, wanneer wij Uw
Heilige Naam uitspreken, dat het een zoete balsem teweeg mag
brengen die over de gehele wereld zal worden uitgestort.
Lieve Vrouwe, Gij Die tot ons gekomen zijt als de
Turris Davidica, geef dat Uw lieftallige Schoonheid moge
uitschitteren over de ganse aarde en dat het Licht van deze
Toren een stralende herinnering zal wakker schudden bij
de mensen, dat de Mensenzoon Jezus spoedig zal wederkomen.
Laat onze gebeden en smekingen opstijgen naar de
hoogste top der bergen vanwaar de Verlosser der wereld,
de Redder van alle mensen komen zal. Geef, dat wij vanuit
die Torenspits U zien zullen als een lieve Moeder, Die Haar
Woord een naklank geeft, wat het gehele mensdom treffen zal.
O Allerbeminnelijkste Moeder leer ons Uwen Zoon lief te
hebben met geheel ons hart, zodat wij naar alle
waarheid ons noemen mogen : broeders en zusters van Jezus
Christus! Toren van David, Moeder en Vrouwe van alle volkeren
redt al Uw kinderen voor de ondergang van deze wereld. Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief