14 februari 1979 – 07.00

Op dit ogenblik hebt gij twee zielen verlost, die eenzaam waren, twee zielen, die niemand hadden om voor hen te bidden.
Toch dringt het meer en meer bij de mensen door, dat de Boodschap over de verloste zielen zo gewild is bij de Vader.
Op verschillende plaatsen in Nederland, maar ook in andere landen, is het gebed en de Boodschap doorgedrongen. Het laadt zich op als een accu, die een motor op gang brengt.
Begrijp toch Mijn kinderen, dat het leven pas begint wanneer de Schepper die ziel terug roept. Het lichaam van de mens zal niet altijd op de aarde toeven. Dit lichaam wordt terug gebracht naar het stof, waaruit het getrokken is. Wel moogt ge aannemen, dat het wezen zelf voortleeft, maar op de laatste dag, de Dag van het Oordeel, zal elk lichaam weer in zaligheid verenigd zijn.
Na de zuivering van de gehele wereld zal deze dag aanbreken.
Zij, die beweren het beter te weten en zich niet storen aan de ernst van Mijn Boodschap, zullen een pijnlijk ontwaken beleven.
Velen zullen zich dikwijls afvragen waarom de Moeder Gods telkenmale met waarschuwingen dreigt.
Heel begrijpelijk Mijn kinderen, maar ook Wij zouden verkiezen alleen maar Liefkozingen toe te sturen, die enkel blijheid en vreugde inhouden.
Maar hoe kan men glimlachen als Ons voortdurend leed en Hartepijn wordt toegebracht. Onze Harten wenen doordat het mensdom Onze Genade versmoort.
Velen zullen gramstorig worden, haat en nijd zullen optreden wanneer uw regering de wetten van uw Heer overschrijdt.
Doch weest niet wanhopig!
Mijn kinderen, wanneer gij allen bidt en niet opstandig wordt, zult gij het kwade onderdrukken.
De macht van satan is sterk, maar Wij zullen de man van het verderf aantonen, dat de ware Macht alleen van God is.
Ziet gij de rampen komen, dan heb Ik deze mededeling: Houd u geborgen in de Liefde van uw Schepper en niets zal u overkomen. Wanneer gij bidt hebt gij niets te vrezen.
Ik zal evenals een goede Moeder de Deur van de Hemel zijn, Die iedereen toeroept: komt allen deze kant op en Ik zal u binnen leiden naar het Rijk van Mijn Vader, indien gij gelooft, dat de Morgenster u brengen zal naar de verwachting, die Zij koesterde en dat allen zullen liefde zijn.
Ik groet en Zegen u allen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief