14 januari 1990 – 14.09 uur

Luister aandachtig !
Ook vandaag wil Ik Mijn kinderen, die zich hier als Pelgrims rondom Den Troon van Den Allerhoogste, Jezus Christus en bij Zijn Heilig Aanschijn geschaard hebben, niet onthouden van een Boodschap. Toch wil Ik U deze vraag stellen : “Gelooft U werkelijk dat Uw Hemelse Moeder, als de Toren van David, hier Haar Opwachting maakt om U met open Armen te ontvangen?” De Kerkelijke Overheid staat er nog niet achter en men doet er alles aan om Mij hier van deze plaats te verdringen. Toen Ik in vroegere tijden, in de nu erkende Bedeoorden, tot enkelen van Mijn kinderen Mijn Woorden richtte, geloofde de Kerk er óók niet in. Het waren enkel inbeeldingen, ja pure hallucinaties, en nog erger, zij werden bedriegers genoemd. Toch ondervond de Kerk later, dat zij het tegendeel moesten bewijzen.
En zou diezelfde Kerkelijke Overheid het nu ook niet mis kunnen hebben?
Zo zijn er steeds onder Mijn toehoorders, kinderen, die er niet openlijk voor uit durven te komen. Men praat er over dat de Kerk immers nog geen toestemming heeft verleend. Wat is dan het doel van Uw tocht naar het Brabantse Genadeoord?
De Moeder Gods kan Zich immers toch niet vertonen als de Turris Davidica. Waarom bidt U dan na het rozenhoedje de Litanie van Loreto? Deze geeft immers de oproep aan: “Toren van David, bid voor ons!” Al waar Mijn Beeld als de Turris Davidica geplaatst is, of gaat worden, daar zal een Bijzondere Zegen van uitgaan. Misschien wordt U het niet gewaar, doch weet dat de Genade hier een grote Rol speelt, als U met zulk een Beeld hier vandaan gaat. Hoe hebt U Kerstmis gevierd? Was U vergevingsgezind of draagt U nog steeds de haat over die personen waarmee gij in onenigheid zijt gekomen? Niet voor niets luidde Mijn afscheidswoord van Mijn laatste Boodschap: “Geef elkaar de hand”! Het is nog niet te laat. Mijn Hart juichte van vreugde toen Ik zag, dat men bij het Salve Regina elkaar de hand reikte. Niet allen gaven hier echter gehoor aan. Jezus geeft aan jullie niet alleen Zijn Hand, maar Hij geeft Zich geheel en al. Arm wil Hij blijven onder U in Het Allerheiligste Sacrament.
Deze Armoede is een vrijwillige.
Hij koos deze uit Liefde tot U .
Hij werd een totaal Verslagene.
Hij is Het Lam Gods Dat de zonden der wereld wegneemt.
Meent U deel te moeten nemen aan het Boetesacrament ga dan naar den Priester, die U gaarne in Jezus’ Naam vergeeft. Als U bij een Priester aanklopt om Zijn Zegen, wil dat niet zeggen, dat dit een absolutie inhoudt. Hij Zegent de mens om kracht en sterkte mee te geven op zijn reis. Ziet naar Mijn Goddelijke Zoon, Die niet alleen met Zijn Handen U Zegent, maar met Zijn Geopend en Doorboorde Hart schatten van Genade laat stromen over de ganse aarde. Hij vraagt U, om Mij als de Toren van David in Uw woning te plaatsen of, als Geschenk mee te nemen voor een goede vriend. Dan zal Het Licht gaan stralen over alle volkeren en zij zullen gered worden. Telkens wanneer U voor deze Toren Uw gebed ten Hemel laat stijgen, zal er een ziel gered worden uit het vagevuur. Bidt voor de Paus, maar ook voor de Priesters die nagewezen worden omdat zij hun Kleed nog durven en willen dragen. Moge Mijn goede trouwe Priesterzoon U Zegenen en Ik zal deze Gezalfde Hand naar U doen richten.
Deze Genade zij U vergund !

Aanmelden voor de nieuwsbrief