13 mei 1990 – 14.00

Moederdag
“Komt allen tot Mij “!
Deze Uitnodiging richt Jezus tot elke ziel, zelfs tot hen, die niet geloven in Zijn Roepstem.
En als Moeder van allen zoek Ik Mijn kinderen op.
Ook al ziet ge Mij niet, zoals degene die Ik gekozen heb, toch zal men voelen, dat Ik er ben.
Ik hoor uw zuchten en uw smeken tot Degene, Die gij Moeder noemt. Velen hadden hier willen zijn, doch zij waren elders nodig omdat de tweede zondag van de meimaand tot “moederdag” werd uitgeroepen. De moeder verwacht haar kinderen en het kind verlangt naar moeder. Zeer terecht, dat men zijn aardse moeder hiermee eren wil.
Zij is dé spil waar alles om draait, of gedraaid heeft, omdat zij er niet meer is.
Toch gebeurt het maar al te vaak, dat zij genegeerd wordt door man en of kinderen.
Maar het kan ook zijn dat deze vrouw geen echte moeder is, daar zij haar kind het leven heeft laten ontnemen.
Ook al heeft zulk een vrouw wél kinderen gebaard, zal zij nooit een goede moeder zijn als de nakomeling niet welkom is maar dit jonge wezentje heeft laten doden door de aborteur.
Het is beslist geen aangename mededeling die Uw Hemelse Moeder ten gehore laat brengen, maar weet, dat ook dit kleine mensje in wording, reeds aan Mij was toegekend.
Waarom dan nog moederdag vieren?
Wist U, welk een grote Weldaad God U in dit ogenblik heeft bewezen door Mij naar U te voeren en tot U allen spreken mocht.
Helaas kloppen de meeste harten veel levendiger voor de wereld en haar bekoorlijkheden dan voor Jezus in Het H.Sacrament.
Het is een droeve klank, een soort klacht, die Het Hart van Jezus ontsnapt bij het zien van velen, die de Gave Gods niet kennen, ja zelfs verachten.
Velen komen nooit meer in een Kerk of werpen slechts een vluchtige blik naar Het Tabernakel, zonder te denken aan Wat Hét Bevat. Zij gaan weer heen, de Gave Gods, Die hun was aangeboden, voor de schijnvreugd der wereld versmadend!
Mocht U Jezus miskend hebben in Het Aanbiddelijk Geheim Zijner Liefde, is het U dan niet alsof Zijn Hart over uw onverschilligheid en over uw verblindheid zucht?
Jezus had deze ziel een Geheimzinnig Water aangeboden, Welks Bron zij niet kende, doch hetwelk zij niettemin door de Genade daartoe opgewekt, begeerde.
Bewonder hier, hoe de Zaligmaker deze door onwetendheid en zonden verduisterde ziel, trapsgewijze verlicht.
Hij voorkomt haar met Onuitsprekelijke Tederheid; alvorens haar Het Heilzaam Water van Boetvaardigheid en berouw te schenken, Legt Hij vol Barmhartigheid haar zondig leven voor haar ogen bloot.
Maar nog een andere veel Kostbaardere Bron is in dit ogenblik voor U Geopend. Gij zult uw ziel aan Deze Bron laven, haar voeden met Het Aanbiddenswaardig Bloed van Jezus Christus en zo haar dorst stillen naar Het Levende Water der Goddelijke Liefde.
Wek U op tot een vurig verlangen, tot een brandende begeerte om de Hemelse Zoetheden te smaken en van Haar Onuitsprekelijke Geneugten te worden Verzadigd.
Als gij op Mijn Woorden vertrouwt zal de Heer U Zegenen evenals dit op dezelfde Wijze dé Priester doet, die met U meebidt in de geest. Gegroet!

Aanmelden voor de nieuwsbrief