13 juni 1980 – 19.30 Feest van het H.Hart van Jezus en feest van de Rosa Mystica.

Mijn kinderen, omdat het heden twee bijzondere feesten betreft, wil Ik u opnieuw doen bewegen om allereerst Eerherstel te brengen aan het Goddelijk Hart van Jezus. Hij is immers Het Middelpunt van alle mensenharten. De Hemelse Vader heeft wederom Zijn welbehagen gesteld aan de verering, welke bijzonder deze maand Zijn Geliefde Zoon Jezus als Bron van Leven en Heiligheid aanspreekt. Weet, dat Zijn Mildheid voor u zonder grenzen is. Zijn Hart brandt als een gloeiende oven van Liefde tot u allen! Dit Liefdevol Hart, Dat door de H.Geest in Mijn Maagdelijke Schoot gevormd werd, wacht op u en hoopt, dat allen naar Hem hun smeekbeden richten om verzoening te brengen voor alle onrecht dat Hem wordt aangedaan. Zijn onmetelijke Liefde tot de mensen wordt vaak toch nog met een grote onverschilligheid en op de meest ondankbare wijze beantwoord. Probeer daarom door een vrijwillige boete niet alleen uw eigen minder goede daden goed te maken, maar ook die van hen, die steeds verder van Zijn Liefdevol Hart afdwalen. Geef Hem Eerherstel na uw belijdenis van al uw tekortkomingen en houd uw hart gereed om Hem daar een voortdurende verblijfplaats aan te bieden. Hij is Het Die het meeste recht heeft op de liefde van al Zijn kinderen. Want door de Wonden van Zijn Kruisdood en door de steek, die men Zijn Goddelijk Hart toebracht zijt gij geworden Zijn broeder en zuster. Hij liet Zijn Beminnelijk Hart doorboren uit Liefde tot u allen. Hij maakte geen verschil op het ogenblik van Sterven tussen goeden en kwaden, want op het allerlaatste uur van Sterven sprak Hij: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!” Kunt gij nu begrijpen welke Liefde Hij voor u overhad? Hij heeft omwille van u het Kruis aanvaard, ook toen de slagen Zijn Heilig Lichaam verminkten, dacht Hij nog aan u, want Hij voorzag de Verlossing van de mens door Zijn Lijden en Dood. Wie komt dan wel de meeste liefde en eerherstel toe? Hij, Die gekomen was om allen voor de eeuwige ondergang te behoeden en wat doet gij hier tegenover? Gij zult het met Mij eens zijn, dat gij er aan toe moet voegen: betrekkelijk weinig Moeder! Niets in tegenstelling wat Hij voor u heeft gedaan. En nog houdt Hij niet op alle beledigingen over Zich heen te laten gaan, omdat de wereld moderne opvattingen heeft. Als men de schone natuur met al haar groen en bloemen mag gadeslaan en er van genieten, hoe kan het dan, dat men dit alleen kan wijten aan de grond die gij vruchtbaar hebt gemaakt? Al sjouwt en ploetert gij de hele dag zonder Gods Zegen, dan zal er geen vruchtbaarheid mogelijk zijn. En hoe ziet gij naar het leven van de mens, die bij elke geboorte beschouwd moet worden als een wonder van Gods Almacht? De Wil van de Vader wordt nog zo weinig begrepen, maar nog minder Zijn Liefde tot Zijn schepselen!! Wijd u daarom vanaf heden bijzonder aan Hem toe, want Dit Hart is de Woontent van de Allerhoogste! Alle schatten van Wijsheid en Wetenschap zijn opgesloten in dit Goddelijk Hart. Hij is de Bron van Leven en Heiligheid en de Allerzoetste Verlosser van het gehele mensdom. Ik mocht Hem Mijn Maagdelijkk Lichaam aanbieden als een Geestelijke Roos. De meesten van u weten misschien, dat vandaag Mijn feest gevierd wordt als de Rosa Mystica, zoals Ik Mij vertoonde in de landstreek van Italie. Het land waar de H.Stad zich bevindt. Op talrijke plaatsen van de wereld kom Ik de mensen Mijn waarschuwend Woord brengen, doch velen zien dit niet meer als een Hemelse Genade, als een vooruitgang naar het streven van de Eeuwige Gelukzaligheid. Wees blij, dat gij nog wilt luisteren naar wat Ik u steeds voorhoud. Waarom Mijn Bezoeken steeds talrijker worden en zijn, is om de mens nog de kans te geven zich van alle onreinheid te ontdoen en zich voor te bereiden op de dag, dat Jezus opnieuw zal wederkomen. Doch niet lang meer zullen Mijn waarschuwingen blijven, want ook een Moederhart raakt uitgeput als Haar kinderen halsstarrig blijven voor Haar Goede Raad. Kom, sluit u aan als gij al zo ver gekomen bent om u algeheel over te geven aan de drang van Liefde die van uw Moeder komt. Zeg niet neen, omdat gij er het nut niet van inziet, maar laat u door deze Woorden voeren tot Hem Die u boven alles Liefheeft. Ook nu nog, ook als gij hardnekkig blijft voor Zijn inspraken die de Vader u door de H.Geest liet ingeven. Houd uw ziel zuiver en rein, opdat het Hart van Onze Zoon Jezus er steeds Zijn woonplaats moge vinden. Laat de wereld u niet misleiden, maar wend u tot het Hart van Jezus, Dat als een brandende fakkel het teken geeft van Zijn oneindige Liefde voor u. Kom, groei aan in eenheid en liefde tot elkander, dan kan het niet anders of Jezus is in uw midden, bijgestaan door de Moeder van Leven en Zoetheid! Ik zal Mijn Hand naar u uitreiken, maar sta dan op, dan zal Ik u voeren naar Hem Die alle liefde waardig is. Zegenen zal Ik u door Gods Grootheid en Liefde en door de Kracht en Sterkte van Zoon en H.Geest. Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief