13 juli 1992 – 01.00

Elisabeth sta op en schrijf !
Lieve kinderen, een huwelijk geeft jullie veeleer aanleiding om nadrukkelijk te stellen, dat het huwelijk door God is ingesteld en dat Christus het heeft bevestigd. Zo zijn zij dus niet langer twee, maar aan vlees geworden.
Het Huwelijk is niet iets minders dan de Maagdelijkheid; tenslotte is het Huwelijk een Sacrament en de Maagdelijkheid niet. Het Huwelijk voert u terug tot de natuurlijke visie, die voor de christen tot zijn schade dikwijls wat zoekgeraakt is.
Een krampachtige levenshouding heeft nog niemand geholpen.
Weet, dat ge Heiligen moet zien in hun natuurlijke menselijkheid, dan alleen worden zij weer aantrekkelijk.
De Heiligen hebben jullie grote diensten bewezen, omdat juist hun tot vurig liefhebbende geneigde Ziel Heilig is geworden.
Pleit daarom heel bewust voor een Huwelijk waarin het gevoel een grote rol speelt, een Huwelijk waarbij wederzijdse liefde en trouw de basis vormen.
Een hart vol kilheid voert nooit tot Heiligheid.
De eros, die zonder voorbehoud moet worden aanvaard, behoort vanzelf-sprekend bij een Huwelijk. De eros alleen is echter niet toereikend; er is een voorwaarde aan : een geestelijk-religieuze gemeenschap.
In een tijd waarin met het Huwelijk lichtvaardig en dikwijls onverantwoord wordt omgesprongen, komt men ondubbelzinnig op voor een volkomen Huwelijk, dat beantwoordt aan de ordening die God in Zijn Schepping heeft Gelegd.
Men zegt vaak : “zij behoren bij de dwazen om Christus’ Wil” – een houding, die de wereld nooit heeft begrepen al schreef de Apostel Paulus : Wat dwaas is voor de Wereld, dat heeft God Uitverkoren.
Het leven is een mysterie.
Dat beide samen kunnen gaan, maakt deel uit van het mysterie van het menselijk leven. Het hoe daarvan onttrekt zich weer aan iedere verklaring.
Als jullie alles zouden willen uitleggen, zoudt ge vervallen tot een rationalisme, dat hierin wel tekort moet schieten.
Het Voorbeeld van Heiligen is een zaak, die je af en toe in verlegenheid brengt. Soms moet je Heiligen met zeer omslachtige verklaringen, ja, excuses, zelfs verdedigen en verontschuldigen volgens je eigen zedelijke en Godsdienstige maatstaven.
Dat is oprechte taal, die strookt met de geesteshouding van deze realistisch denkende hagiografen.
Genade drukt, wanneer men er langer over nadenkt, meer uit dan het woord “heilige”. Want een Heilige wordt, na een langdurig proces van onderzoek, door mensen uitverkoren, terwijl het woord “begenadigde” wil zeggen, dat iemand alleen door God werd uitgekozen tot datgene, wat hij of zij is.
Het boeiende van Heiligen uit oude tijden is juist gelegen in die diepe, stille beslotenheid van de ziel, die haar diepste geheimen aan uw oog onttrekt.
Kinderen bidt veel voor de ontrouwen. Ik Geef u Mijn zegen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief