13 december 1980 – 07.50 Kort voor de nieuwe abortuswetgeving van Nederland.

Opnieuw ben Ik hier om alle volkeren van Nederland toe te spreken. Luister dan Mijn kinderen, opdat eenieder Mijn gesproken Woorden doorgeeft aan hen, die nog een hart bezitten. Nog enkele dagen resten u en dan zal uw regering de wet uitspreken over geboorte-regeling. Waarom spreekt men over zulk een regeling, doden of laten leven? Was Het niet altijd uw Schepper Die liet leven dan wel afbreken? Ja, gij hoort het goed, dit is verleden tijd, tenminste daar maakt het de mens naar. Gods Wil is geen wet meer, doch de regeerders van uw land bevelen over het doden of laten leven. Is het niet tenhemelschreiend, dat zij, die willen of laten doden nu nog leven? Moest God niet veeleer toeslaan om hun deze kans te ontnemen? Hebben dezen, die nu bevelen, de kans gekregen om te leven? Heeft God ervoor gezorgd dat hun leven behouden werd? Is er een aanslag op hun leven gepleegd? Zo ja, dan heeft God het roer in Handen gehad, doch Deze Stuurman blijkt overbodig. Er moet een nieuwe kapitein komen, een andere wereld. Wordt het dan niet de hoogste tijd, dat Deze Stuurman, Die de Schepper is van het grote schip, de boot naar de wal sleept om het te reinigen? En wie zal deze ark van elke smet zuiveren? Laat uw Heer, Die God is van al wat leeft, niet alleen staan, maar kom om Hem bij te staan. Dit kunt gij doen als gij u verzamelen zult op het grote plein en u verenigt in een massaal gebed. Uw smeken, uw geweeklaag, uw vurig gebed kan een helpende hand zijn, die de moordenaars zouden kunnen weerhouden om uw kinderen te doden. Uw kinderen, Onze kinderen, uw regering, Ons volk, hun plannen, Zijn Plan. Want er is maar ene Ware God Die alleen de Almacht bezit en het recht om te doden of te laten leven! Wee degene, die toestaat dat men doden mag. Bezint eer gij begint en onthoudt het vijfde gebod, dat herinnert aan de Vijf Wonden van Jezus, Gij zult niet doden! Hoe armzalig is deze mens, die bevelen zal om elk leven te doden. Waarom houdt gij de gevangenis nog gesloten om de moordenaar gekluisterd te houden, die slechts aan moord heeft bedreven? En waarom werd hem zo’n zware straf opgelegd? Omdat hij een vooraanstaand persoon heeft gedood, die niet meer te vervangen is. En hoe denkt gij over hen, die nu nog de moederschoot bevatten. Verdienen deze kleinen niet veeleer beschermd te worden en verdienen de moordenaars van deze kleinen niet een straf die eeuwig behoort te zijn? Dood niet of laat niet doden! Zijt gij het nog waard om uw land te regeren? En is uw schoot misschien te grof om dit tere wichtje te bevatten? Zal het de eerste of de laatste maal zijn, dat gij doodt of laat doden? God heeft uw tijd bepaald! Op uw lichaam hebt gij geen enkel recht en waarom ontneemt gij het dan aan een ander? Als gij uw eigen leven liefhebt, gun dan dat ook uw medemens het levenslicht aanschouwt. Bidt kinderen, opdat gij Gods Wet niet breekt. Komt en sluit u aan bij hem die reine priesterhanden heeft. Hij heeft u allen nodig! Doch ook uw regering wacht op uw steun door middel van gebed, opdat de H.Geest over hen kome en de Heilige Inspiratie moge verkrijgen om Gods Wet niet te breken. Gij leeft, wanneer gij laat leven! Ik zal u allen Zegenen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief