12 augustus 1990 – 14.05

Kinderen, komt hier naar deze plaats, want hier luister Ik naar uw smekende vragen.
Ook Jezus zei : “Komt en ziet !” Welke eenvoudige en welk een minzame uitnodiging tevens!
Jezus richt ze ook tot U allen, zonder te wachten of gij Hem zoudt zoeken.
Hoe beantwoordt uw hart er aan ?
Gelijk Hij sprak tot de beide leerlingen die Hij in Zijn huis deedt binnengaan, aldus spreekt Jezus ook tot U: Kom! Maar Heer, waar moet ik heengaan? zult U Hem die vraag stellen.
Naar Bethlehem om door een nederig en armoedig leven de armoede Uwer Kindsheid te vereren?….maar Gij hebt mij in een aanzienlijken, van de mensen onafhankelijken staat geplaatst naar de woestijn, om een stil en afgezonderd leven te leiden, verre van de schepselen verwijderd, van degenen die mij lief zijn?
Maar Gij hebt mij in de wereld gelaten, opdat ik door de beoefening der Christelijke deugden mij daar zou heiligen – naar Calvarie, om door een boetvaardig en verstorven leven U op den weg des lijdens na te volgen – maar Gij staat mij toe om, voor zover de staat, waarin ik leef, het vordert met dankbaarheid een matig gebruik van de geschapen dingen te maken – naar het Altaar, o mijn Jezus, roept Gij mij om mij met Uw Vlees en Bloed te voeden en mij de innigste levensgemeenschap met U aan te bieden.
Mij niet kunnende houden waar Gij mij Roept, staat Gij mij toe van de Heilige Tafel U mee te nemen in mijn hart; want in mij moet Uw Rijk worden Gevestigd, gelijk Gij Gezegd hebt: “Het Rijk der Hemelen is in U”.
Bij de Heilige Communie begint dit Rijk, dat Zijn voltooiïng vindt in de Hemel.
In Zijn Leven op aarde had Hij slechts een een kortstondig verblijf… in Het Tabernakel duurt het tot het einde der eeuwen…..maar in de Hemel ziet U Zijn Eeuwige Woning, waar Hij U een plaats heeft bereid.
Welke voorwaarde Stelt Hij u allen om U eenmaal in het bezit ervan te verheugen.
“Zo iemand Mij liefheeft, Spreekt Hij, hij zal Mijn Woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en Ons Verblijf bij hem nemen”.
Troostvolle belofte, niet enkel bestemd om vervuld te worden in de Hemel. Want door de Heilige Communie neem Ik Mijn Verblijf bij jullie en door Haar komt gij reeds waarlijk in het Gelukkig Bezit van Mij Uwen Heer en God.
Jezus Kan zo Hij Wil U beroven tot straf voor Uw zonden van alle aardse goederen maar Hij zal U nimmer onttrekken van Zijn Zoete Tegenwoordigheid in Het Heilig Sacrament.
Blijf vertrouwen op Zijn Goedheid en Almacht al lijkt de satan de overmacht te bezitten. Jezus en Uw Moeder helpt U.
Maar roept ons dan bij Onze Naam en maakt Uzelve niet wijs, dat gij niet gehoord, noch beluisterd wordt door Ons. Kom, bid eens een extra Onze Vader. Hij zal U zeker helpen.
Mijn Priesterzoon, Zegent Gij al de Onzen, Mijn Liefde volgt U!!

Aanmelden voor de nieuwsbrief