11 oktober 1987 – 14.00

Mijn geliefden, meerdere malen moet Ik de Mijn eens uitgesproken Woorden weer herhalen, daar men vaak vergeet om na te komen waarom Ik u gevraagd heb.
Weet, dat Jezus Christus in Het Allerheiligste Sacrament Zich steeds meer bedient van Deze voorkomende Genade met Zijn Goddelijke Tederheid. Evenals vroeger vraagt Hij met een Blik uw getrouwheid en liefde en ziet u verlangend aan. Eens heeft Hij voor jouw zonde geboet, Zich laten geselen en kruisigen, ja zelfs als een mens de dood ingegaan.
Deze grote Genade heeft eens uw hart getroffen. Als u ziek zijt en hevige pijnen ondergaat, lijdt Hij met u mee. Als u niet kunt rekenen op het medeleven van vrienden is Hij het Die je troost.
Zelven moet u er aan meewerken om uw gebrekkige natuur te veranderen. Leg u daarom ernstig toe op de kennis uwer gebreken. Vele zielen lijden aan verschillende gebreken, die haar tot een soort van verkwijning brengen in de roeping welke zij ontvingen.
Onderzoek de gebreken waaraan gij zelf lijdt; geen genoegzame kennis van uzelve; gebrek aan liefde in den omgang met uwe naasten, het zoeken van jezelve bij het goed dat gij verricht. Hebt gij de gewoonte te verlangen, dat uw handelingen geprezen worden en zoekt gij dit doel te bereiken door in het gedrag van anderen het een of ander af te keuren of bedroeft gij den naaste dikwijls door woorden, die zijn eer en goeden naam verduisteren, dan kwetst gij deze deugd. Wie zwak is tegen de aan kan overigens sterk zijn tegen anderen en omgekeerd.
De mensen verschillen van elkaar in wat ze laten zien en ze lijken op elkaar in wat ze liever verbergen. In feite is iedereen zwak, bang om in het leven het onderspit te delven en vooral, dat men de innerlijke zwakte ontdekt. Wat de mensen onderscheidt is niet de kern van hun wezen, maar…. de manier van reageren.
De sterke manier van reageren is zelfverzekerd of uitdagend optreden om de zwakheden niet te laten zien en ondertussen anderen bang maken.
De zwakke manier van reageren is in verwarring raken, zodat zij door de zenuwachtige manier van optreden juist de zwakheid op deze wijze aan het licht brengen, die zij eigenlijk liever wilde verbergen. De sterken verbergen hun zwakheid terwijl de zwakken zich er overbewust van zijn en bovendien te veel geloven in de sterkte van de sterken.
Wat samen hoorde, nl. kracht en zwakheid van helper en geholpene is uiteengelegd in kracht bij de helper en zwakheid bij de geholpene.
De zwakheid is haar kracht ontnomen en de kracht haar zwakheid.
Daarmee kunnen ze elkander niet meer dienen en elkaar wederzijds niet meer tot regel zijn. Zo maakt de helper de ander tot zwakke en maakt de geholpene de helper tot sterke.
Mensen schieten vaak tekort. Medeleven veronderstelt gelijkheid.
Mensen die hulp vragen of als hulpbehoevend gezien worden, hebben dan ook vaak de behoefte om iets waardevols te geven.
Het is U algemeen bekend, dat de armen meer bereid zijn te geven dan de schatrijken. Soms is de armoede zo groot, dat zij niets kunnen geven. Dat is dan voor de minderbedeelde zeer vernederend, niet alleen door de ellende die hij doormaakt, maar ook omdat het de armen, de vreugde om te willen geven, berooft.
Zijn hiermee de spanningen tussen sterken en zwakken, geven en ontvangen, helpen en geholpen te worden, de wereld uit ?
Karakters zullen altijd verschillen, omstandigheden veranderen.
Het broodnodige helpen blijft behelpen. Het is voor de mens vaak moeilijk toe te geven, dat hij hulp nodig heeft, wanneer hij in een probleemsituatie zit waar hij niet uit kan komen.
Hij zal niet gemakkelijk zeggen : “Ik heb het even niet, toe help me even !” Het gaat veel indirecter. Meestal vraagt hij onbewust hulp door middel van signalen die aanduiden, dat er grote nood is. Want het blijft moeilijk om toe te geven, dat hij hulp van anderen nodig heeft.
Daarom kinderen reik uw helpende hand en doe dat zonder dat de linker er weet van heeft. Laat je medemens niet in de kou staan.
Hebt u de gewoonte te verlangen, dat uw handelingen geprezen worden en zoekt gij dit doel te bereiken door in het gedrag van anderen het een of ander af te keuren of bedroeft gij den naaste dikwijls door woorden, die zijn eer en goede naam verduisteren, dan kwetst gij deze deugd.
Deinst gij eindelijk bij de goede werken, die gij wenst te verrichten voor de moeilijkheden terug of laat gij er u van afhouden door de ondankbaarheid of de onrechtvaardige beoordeling der mensen, dan zoekt gij meer uw eigen belang dan de eer van God en laat grote leemten in het gewichtig werk uwer heiligmaking.
Een ander gevaar dat vermeden moet worden is het kleingeestig gemor over de plaats die u is aangewezen, het aanhoudend klagen over de onaangenaamheden die gij daarin ondervindt.
Gij kunt uw hart aan een vertrouwde vriend openbaren, maar gij moet het niet uitstorten uit zwakheid of ontevredenheid met uw lot. Er zijn zelfs enkele geheime kwellingen die gij aan niemand moet openbaren, tenzij aan Jezus alleen. Uw vrienden kunnen u niets zeggen, wat met een blik naar Het Tabernakel te vergelijken is.
Is Jezus uw vertrouwen niet waardig ?
Bewonder Zijne Barmhartigheid; in de Heilige Communie bereidt Hij u een geneesmiddel voor al uw kwalen en gebreken. Hij verlicht het verstand om uzelven te leren kennen, regelt den wil en ontvlamt het hart in gebed. Hij verzacht het karakter in den omgang met anderen en versterkt de ziel in de beoefening van het goede.
Hoe dikwijls schijnt de mens het gebed tijdens Het Offer der Mis of bij het bezoek van Jezus in Het H.Sacrament traag en nalatend verrichtend, Het Tabernakel te beschouwen als Het Graf van Jezus’ Heilige Mensheid en niet als de Woonstede van de Levende God.
Kinderen, als gij uw plichten nakomt behoeft gij u geen zorgen te maken over de dreigementen die gij in circulaires leest als zou Ik deze bekend hebben gemaakt.
Bidt den Rozenkrans uit liefde en laat dit geen sleur worden omdat gij het meer als plicht beschouwt.
Uw Moeder dreigt niet, maar vraagt openheid en liefde in den omgang met uw medemensen.
Richt uw blikken naar Het Kruis en aanschouw Jezus den Messias, want door Hem mocht Ik Mijn Moederschap beleven om daardoor Medeverlosseres te worden voor uw heil.
Ontvang den Zegen van den Herder van Mijn volk en laat ook Mijn Moederzegen uw aller deel zijn. Dat geve u God !

Aanmelden voor de nieuwsbrief