11 oktober 1982 – 15.30

Mijn dierbaren, die hier zijt gekomen op deze dag van Mijn Moederschap, Ik dank U voor de goedheid dat gij U bereid hebt gevonden om naar deze plaats te gaan om te bidden.
Ik weet dat Uw harten popelden om vandaag hier te willen zijn, wat Mij ook zeer verheugt. Niettemin gij er misschien veel moeite voor hebt moeten doen hier heen te gaan om te bidden stel Ik het zeer op prijs, dat gij niet geschroomd hebt om deze bijzondere plaats te willen bezoeken.
Daarom heb Ik ook niet aan Uw verzoek kunnen weerstaan omdat Ik Uw zo behoeftig harte ken.
Ook is Mij bekend, dat voor enkelen, de tijd hier te zijn zeer beperkt is, daar andere werkzaamheden roepen om daar heen te gaan. De ene door gebed, de ander om te kunnen aantonen waar hij zich wel heeft opgehouden.
Maar toch zult gij door Mijn toedoen en bijstand geholpen worden om hierdoor goede resultaten te kunnen bereiken.
Wees daarom niet ongerust omdat Uw tijd U elders nodig heeft.
Jezus en Uw Hemelse Moeder zullen er zorg voor dragen dat alles in goede banen zal worden geleid. Uiteraard zult gij U toch gaan afvragen of uw gezin wel weet waarof gij U ophoudt.
Maar toch verwacht Ik dat gij op Mijn hulp vertrouwend, neerziet omdat gij weet dat Ik een goede Moeder ben. In alle nederigheid moet gij dit durven aannemen. Dan zal niet alleen gij zelve maar ook hierin Uw huisgenoten gesterkt worden.
Voor de ondergang van velen vraag Ik nogmaals om gebed opdat zij nog bijtijds gered kunnen en mogen worden.
De H.Aartsengel en de Serafijnen zullen U allen begeleiden en voeren daar waar de Heer U hebben wil.
Wees niet bedroefd als degenen, die verstoken blijven van enige troost. Want Uw Moeder is hier om dit te geven.
Toch zal het moeilijk zijn watof gij door te maken hebt.
Veel hebt gij al gebeden tot de Vader om het behoud voor het ongeboren leven. Maar de mens gaat door, omdat satan probeert zijn slag te slaan boven de macht van God.
Gij weet ook misschien dat de H.Vader de Opperherder van de H.Kerk het moeilijk heeft, daar Hij iemand toeliet voor een audientie die niet zozeer geliefd wordt onder het volk.
Hij zou, die toegelaten werd, schuldig zijn aan velen mensen die door zijn toedoen zo maar werden afgeslacht.
Een veelvoudige moordenaar was hij in de ogen van zijn volk.
Doch heeft Jezus niet Zelve goed gevonden dat Hij werd opgehangen aan het Kruis om aldus te sterven tussen twee moordenaars in ?
Heeft Hij dezen verstoten ?
Neen geen van beiden.
Deze twee gaf Hij nog de genade om tot bekering over te gaan. Slechts aan van hen heeft het woord verstaan en Hem begrepen. Daarom zei hij :
“Heer wees mij genadig wanneer Gij in Uw Rijk zijt gekomen “!
Hij had deze genade welke God aan beiden verstrekte aanvaard.
En waarom zou dan de H.Vader de Paus geen zondaars mogen ontbieden of ontvangen in het Vaticaan ?
Geve God dat Hij nog veel goed mag doen voor de mensen die onder zijn hoede staan.
Wij vertrouwen er op dat deze onze kinderen gelukkig zijn met deze Boodschap.
Kniel nu allen !
Ik wil U allen zegenen, zeg wat gij ziet.
Maria strekt Haar armen uit en is verheugd met onze komst.
Moge dan door Mijn Gebaar zegenen + God de Vader, Zoon en H.Geest!
Zeg hun Mijn dank over te brengen. Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief