11 oktober 1979 – 07.00 Feest van Maria’s Moederschap

Elisabeth vrees niet, hier ben Ik! Gij moogt Mij wederom aanschouwen.
In de toekomst zal het vaker voorkomen, dat Ik op elk verlangen niet meer zal komen. Doch vrees dan niet, want toch zal Ik steeds bij Mijn kinderen zijn.
Zeg aan allen, dat voorlopig geen enkele vraag persoonlijk wordt beantwoord. Men moet vertrouwen geven door gebed.
Ook als het onmogelijke zich voordoet, moet men niet wanhopen, maar blijven verlangen en vertrouwen op Mijn Steun, dan zal Ik er zijn om redding te brengen.
Nu zal Ik spreken tot allen, die zich Mijn kinderen noemen of niet!
Al wie zich gewillig, maar ook gaarne aan zijn Schepper onderwerpt, toont dat zijn eigen wil hem niet gehoorzaamt. Leer daarom uw eigen zinnen te onderdrukken wanneer zij tegenstrijdig zijn aan Hem, Die jou het leven gaf en daarna ook het eeuwige leven wil schenken.
Geen lastiger vijand is er voor uw ziel dan gij zelf, als gij zich niet weet te beheersen.
Wilt gij over uw eigen vlees en bloed zegevieren, dan moet gij voor uzelve een ware minachting weten op te vatten. Omdat gij uzelve nog te ongeregeld bemint, daarom aarzelt gij u volkomen aan de wil van anderen te onderwerpen.
Het mag iets groots genoemd worden als gij, die stof en niets zijt, u om Gods Wille aan de mens onderwerpt, daar Hij de Allerhoogste, Die Alles uit het niet heeft voortgebracht, Zich om uwentwille ootmoedig onderworpen heeft.
Wat hebt gij nu nog te klagen Mijn kinderen, als uw medemens u mocht beledigen? Hebt gij zelf niet vaak straf verdiend als gij uw Schepper zo dikwijls beledigd hebt?
Omdat Hij u liefheeft, heeft Hij u tot heden voor een ramp behoed.
Als gij Zijn Liefdevol Hart zult erkennen en voor Zijn weldaden steeds dankbaar zijt, zult gij ook bereid zijn u te schikken in de ware onderwerping.
Wees niet bang, dat anderen u bespotten omdat gij uw Schepper bemint en Zijn Moeder liefhebt. Gij zult het leed, wat men u toebrengt beter kunnen verdragen als gij Mij in uw nabijheid weet. Vrees niet als gij gevallen bent, want uw Moeder is daar om hulp te bieden.
Roep Mij bij Mijn Naam en Ik zal er zijn om u te bestieren!
Geen sterkte heeft zijn kracht, als gij ophoudt haar te ondersteunen.
Als gij onbestendig zijt, roep dan Haar Die altijd luisteren zal naar uw oproep! En wanneer gij zich lauw voelt, zal Ik u ontvlammen als een kokende bruisende zee. Hij, die zijn hoop op Mij zal vestigen, zal door de lof der mensen niet bewogen worden. Want gij die spreken kunt, gaat de klank uwer woorden voorbij, maar de Waarheid des Heren blijft eeuwig.
Probeer u aan te leren om bij alles te kunnen zeggen: “Heer, indien het U behaagt, dat het dan aldus geschiede en zo dit strekt tot Uwe eer, dat het dan geschiede in Uw Heilige Naam”
Het is dikwijls moeilijk om de waarheid te beoordelen of een goede, dan wel een kwade geest u aanzet. In zulke omstandigheden zal de H.Geest u verlichten, als gij Zijn Bruid benaderen zult om Haar Raad te bekomen.
Elke moeder weet het beste, wat haar kind verlangt. Dacht gij dan, dat Ik niet zal zwichten als zo’n grote schare van kinderen Mij aanroept? Zelfs als alleen de echo’s te horen waren van de uitroep Moeder, zou het voldoende zijn om Mijn Hart te treffen, dat verzucht naar wederliefde van Mijn kinderen!
Ik heb het Moederschap aanvaard toen de Engel Mij de Boodschap bracht Moeder te willen worden van de Verlosser Die Jezus genoemd wordt.
Ik gaf Mijn fiat, omdat Ik wist, dat de Vader dit van Mij vroeg. Op dat ogenblik hoorde Ik Gabriel spreken. Doch toen Ik de Woorden vernam van Hem, Die Stervend aan het Kruis sprak: “Vrouwe zie daar Uw Zoon”, toen was het Mijn Bloedeigen Kind, Die het Moederschap van al Onze kinderen op Mijn Schouders lei. Ik werd op dat ogenblik ook Moeder van alle mensen.
In die uren van harde strijd tussen Leven en Dood van Mijn Zoon, werd Mij opnieuw het Moederschap toegekend. Toen werd Ik Moeder van velen die Mij lief hadden, maar ook van hen die Mij haatten.

Naast het Moederschap werd Ik Medeverlosseres, het middelpunt tussen God en de mens.
Ik moest Mijn Zoon Offeren, Hem teruggeven aan de Vader Die Hem gezonden had.
Doordat Hij Mij voor Zijn Sterven het Moederschap naliet voor al Zijn kinderen, zo werd Hij op dat ogenblik jullie Broeder! Met recht moogt gij trots zijn een broeder te bezitten als priester, maar wie mogen trots zijn een Broeder te bezitten als Herder van alle volkeren? Het volk dat Hem lief heeft, maar ook die Hem haten kan.
Ik was de eerste, die Hem mocht bezitten als Zoon, doch Hij was de Eerste, Die Mij mocht bezitten als Moeder.
Voor Hij geboren werd op het Altaar in de handen van de priester, had Hij het vlees aangenomen, Die de Schoot van Zijn Moeder vormde. Dit was Zijn woonplaats, Zijn Heiligdom, voor de kribbe van Bethlehem, waarin Ik Hem lei met Mijn zuivere Handen.
Bid de Heer, dat Hij u reinigt van alle smet en van al het verderf, zodat ook gij uw hart kunt openstellen om Hem op waardige wijze te kunnen ontvangen.
Wees ervan overtuigd, dat Jezus en Zijn Moeder uw gebeden, hoe smartelijk ze ook mogen zijn, met liefde aannemen. Heb wat over voor uw mede-broeder en luister als hij u nodig heeft.
Ook Ik ben altijd bereid uw smeken aan te horen.
Cijfer uzelve weg en gij zult rust vinden voor uw ziel!
Wanneer gij in onderlinge liefde met elkander verenigd blijft, daar zult gij Mij vinden. Dan zal in uw hart de grondslag gelegd zijn van een onwankelbare liefde tot Hem, Die uw Goddelijke Broeder is.
Ik heb u allen lief en Zegen u daarom door de band van Mijn Moederschap met de Kracht van de Almachtige Vader, de tedere Liefde van Mijn Zoon en met de zeven Gaven van de Heilige Geest.
Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief